Społeczny inspektor pracy w relacjach z dyrektorem szkoły – wzajemne uprawnienia i obowiązki

Niezależnie od woli dyrektora szkoły w placówce może być powołany społeczny inspektor pracy. Gdy tak się stanie, dyrektor musi respektować jego kompetencje oraz w zakresie uregulowanym ustawą wspierać jego działalność. Sprawdź kto, kiedy i na jakich zasadach może powołać społecznego inspektora pracy, jakie są jego kompetencje i jakie obowiązki ma w związku z tym dyrektor placówki.

Znamy już procedurę weryfikacji stanu zdrowia nauczyciela w związku z urlopem zdrowotnym

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego zakres i tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Rozporządzenie zawiera wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Zmiany w kwotach zwolnień świadczeń z ZFŚS z opodatkowania

W poprzednich aktualizacjach przedstawiliśmy limity zwolnień świadczeń z ZFŚS z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Limity te zostały zmodyfikowane na 2018 r. wskutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wicedyrektor – menedżer skorzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni

Pytanie: W dniu 11 stycznia 2017 r. na stanowisko wicedyrektora powołano osobę niebędącą nauczycielem. Czy jest to dopuszczalne? Czy takiej osobie przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 czy też 35 dni roboczych?

Urlop na żądanie na stanowiskach kierowniczych w ramach zwykłego urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Czy po nowelizacji Karty Nauczyciela osoby na stanowiskach kierowniczych mogą skorzystać z urlopu na żądanie?

Przyznanie świadczenia z ZFŚS dla danej osoby uzgadniamy jedynie ze związkiem zawodowym, którego ta osoba jest członkiem

Pytanie: Nauczycielka gimnazjum od 14 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2018 r. przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia. W ostatnim dniu urlopu rozwiązała stosunek pracy za porozumieniem stron. Czy przysługuje jej ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Wszak nowe przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu weszły w życie dopiero 1 stycznia 2018 r., zaś urlop dla poratowania zdrowia rozpoczął się jeszcze przed nowelizacją.

Przygotowanie się do pracy nie jest wliczane do czasu pracy

Pytanie: Czy do czasu pracy wliczany jest czas przebrania w ubiór roboczy i czasu dojścia do stanowiska pracy? Pytanie dotyczy pracownika zatrudnionego na stanowisku palacza c.o.

Przesunięcie urlopu macierzyńskiego nie jest możliwe

Pytanie: Pracownica urodziła dziecko. Czas pobytu w szpitalu został wydłużony z uwagi na stan zdrowia dziecka. Czy w związku z tym termin urlopu macierzyńskiego ulegnie przedłużeniu o czas przebywania w szpitalu?