Zatajenie porodu nie uprawnia do zwolnienia dyscyplinarnego pracownicy

Pytanie: Pracownica zataiła fakt porodu przed dyrektorem. Czy w związku z zatajeniem tej informacji można zwolnić ją dyscyplinarnie?

Zastępca dyrektora nie powinien być powoływany na okres ferii

Pytanie: W szkole nie ma wicedyrektora. Przez część ferii zimowych dyrektor chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Kto powinien go zastąpić?

Zasiłek dla bezrobotnych pobierany za granicą nie wlicza się do stażu

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny ubiega się o doliczenie – w kontekście prawa do nagrody jubileuszowej) do stażu pracowniczego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych za granicą. Czy dyrektor powinien uwzględnić jego żądanie?

Wynagrodzenie urlopowe dyrektora po zmianie przepisów

Pytanie: Jak wiadomo, z dniem 1 stycznia 2018 r. zmieniono zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom zajmującym stanowisko kierownicze. Czy w ślad za tym zmodyfikowano zasady rozliczania wynagrodzenia urlopowego dla tych osób? Jak – przy założeniu, że dyrektor szkoły w lutym korzysta jednak z urlopu wypoczynkowego – uwzględnić w płacy urlopowej wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

W sprawach kadrowych dyrektor musi współdziałać z organami szkoły, organem prowadzącym, kuratorem oświaty i innymi podmiotami

Choć dyrektor wykonuje w szkole obowiązki pracodawcy, to jednak w wielu przypadkach w procesie decyzyjnym udział biorą inne podmioty – w szczególności organy szkoły, organ prowadzący jak i organ nadzoru pedagogicznego. Współudział w tym procesie może przybierać formę opiniowania, uzgodnienia, a także wyrażania zgody. W takich przypadkach dyrektor ma obowiązek zwrócić się do danego podmiotu i oczekiwać jego stosownej reakcji. Niewykonanie tego obowiązku może rodzić rozmaite konsekwencje prawne. Poznaj 12 przypadków, w których dyrektor w sprawach kadrowych musi współdziałać z innymi podmiotami.

Udzielanie urlopów zdrowotnych wreszcie możliwe! Nowe rozporządzenie weszło w życie

Po stosunkowo długim oczekiwaniu, w dniu 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia w związku z chorobą na nowych zasadach w końcu stało się możliwe.

Trzynastka nie jest wliczana do płacy minimalnej

Pytanie: Czy do wynagrodzenia minimalnego wlicza się dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w tym samym miesiącu kalendarzowym?

Świadczenie przedemerytalne dla dyrektora wygaszanego gimnazjum

Pytanie: Dyrektor gimnazjum, które zostanie wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 r., pełni swoją funkcję jako menedżer. Jest więc pracownikiem niepedagogicznym. Dyrektor nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego. Czy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy mógłby ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie w oświacie – sprawdź, kiedy je przyznać, jak obliczyć i wypłacić

Nauczyciele – jak większość pracowników, tj. osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy –  uprawnieni są do określonych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Ze uwagi na to, że przepisy Karty Nauczyciela nie regulują odrębnie zasad związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzenia nauczycielskiego za czas choroby oraz świadczeń zasiłkowych, zastosowanie w tym zakresie mają odpowiednie przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa. Płatnikiem tych świadczeń może być szkoła, dlatego warto poznać najważniejsze aspekt dotyczące ich rozliczania i wypłaty.