Zamiast trzech umów o pracę – uzupełnienie pensum i dodatkowa umowa

Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum A ma na rok szkolny 2018/2019 przydzielone 6/18 wymiaru zajęć. Jednocześnie od 1 września 2018 r. ma pracować w dwóch szkołach podstawowych: w szkole B w wymiarze 8/18 i w szkole C w wymiarze 11/18. Czy istnieje możliwość stworzenia sytuacji, w której organ prowadzący będzie mógł nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia pensum w szkole C ze wskazaniem szkoły B jako macierzystej?

Za bezprawną zmianę ocen uczniów – odpowiedzialność dyscyplinarna

Pytanie: Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły wobec nauczyciela wychowawcy, który samowolnie zmienił oceny roczne z zachowania kilku uczniów? Nauczyciel  zmienił oceny zatwierdzone na radzie pedagogicznej z nieodpowiednich na poprawne i wydrukował świadectwa z niewłaściwymi ocenami, nie przyznając się do zmiany.

Umowa zlecenia na pełnienie opieki podczas wycieczki

Pytanie: Nauczyciel liceum podczas urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji ma wyjechać z uczniami na zagraniczne zawody sportowe. Czy w związku z tym może on przerwać urlop wypoczynkowy?

Regulamin oceny pracy powinien określać tylko wskaźniki tej oceny

Pytanie: Czy regulamin oceny pracy nauczycieli, który ma zostać wprowadzony w każdej szkole w dniu 1 września 2018 r., poza wskaźnikami oceny pracy musi zawierać także inne elementy, takie jak wskazanie inicjatorów oceny pracy, terminów procedury, wzoru karty oceny pracy i trybu odwołania się od tej oceny? A może zagadnienia te powinny być uregulowane w innym wewnątrzszkolnym dokumencie? Sprawdź, jak rozwiązać ten problem.

Nowości RODO – jak spełnić obowiązek informacyjny, zatrudniając nowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Zwykle w sierpniu dyrektorzy podejmują czynności związane z zatrudnianiem nowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Poza obowiązkami typowo rekrutacyjnymi od 25 maja 2018 r. spoczywa na nich obowiązek podania kandydatowi do zatrudnienia informacji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Dowiedz się, jakie informacje przekazać kandydatom na pracowników oraz już zatrudnionym pracownikom w związku z RODO.

Nie wystarczy podanie o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron

Pytanie: W trakcie wakacji nauczyciel złożył pisemny wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust 4 pkt 1 Karty Nauczyciela. Czy samo to pismo powoduje już rozwiązanie?

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków – zmiany od 1 lipca 2018 r.

1 lipca br. zmienił się sposób ustalania kwoty wolnej od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Od tej pory parametr ten jest określany kwotowo.

Jak ocenić pracę wicedyrektora – dotychczasowego dyrektora włączonego gimnazjum?

Pytanie: Czy po 31 sierpnia 2018 r. będzie można dokonać oceny pracy wicedyrektora, który pracuje w szkole podstawowej od 1 września 2017 r. w następstwie włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej? Wcześniej nauczyciel ten był dyrektorem gimnazjum. Ostatnia ocena pracy była ustalona w maju 2015 r. przez kuratora oświaty i organ prowadzący.

Gminna jednostka oświaty – administrator czy podmiot przetwarzający dane?

Pytanie: Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół obsługuje szkoły z całej gminy, także w zakresie spraw kadrowych nauczycieli. Czy tego typu jednostka w związku z RODO potrzebuje w swojej dokumentacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych czy też rejestru kategorii czynności. Czy jednostka taka jest współadministratorem danych czy też jedynie podmiotem przetwarzającym?

Szkolenia branżowe i nowe pensum nauczycieli przedszkoli – szykują się kolejne zmiany w Karcie Nauczyciela

To nie koniec zmian w Karcie Nauczyciela. Trwają prace nad projektem ustawy nowelizującej liczne akty prawa oświatowego. Zmiany dotyczą czasu pracy nauczycieli i awansu zawodowego, a związane są pośrednio m.in. z reorganizacją praktycznej nauki zawodu. Wprowadzone zostaną m.in. szkolenia branżowe nauczycieli zawodu. Sprawdź, jakich zmian w Karcie Nauczyciela spodziewać się w kolejnych latach.