Wyrównanie pensji dla nauczyciela, który przedstawił akt mianowania z opóźnieniem – czy to możliwe?

Pytanie: Nauczyciel dostarczył akt mianowania nauczyciela na nauczyciela minowanego dopiero w listopadzie 2018 r. podczas gdy akt ten został wydany jeszcze w sierpniu 2018 r. Czy dyrektor musi wyrównać nauczycielowi wynagrodzenie od września 2018 r.?

Składki ZUS nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Pytanie: Nauczyciel prowadzi działalność gospodarczą i opłaca wszystkie składki do ZUS. W szkole ma zatrudnienie na ponad połowę wymiaru zajęć. Jakie składki ZUS należy odprowadzać z tytułu zatrudnienia nauczyciela w szkole?

Nagroda jubileuszowa dopiero na koniec urlopu wychowawczego

Pytanie: Nauczycielka aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym. W trakcie tego urlopu upływa okres uprawniający ją do nagrody jubileuszowej. Czy można wypłacić jej nagrodę jubileuszową w trakcie urlopu wychowawczego?

Jak zaliczyć dany okres do stażu pracowniczego?

Pytanie: W jakiej formie należy rozstrzygnąć zaliczenie danych okresów (w tym przypadku pracy w ramach praktycznej nauki zawodu) do stażu pracownika niepedagogicznego. Czy konieczna jest pisemna decyzja dyrektora? Jaką podstawę prawną podać?

Informacja o budżecie szkoły dla związku zawodowego

Pytanie: Związek zawodowy zażądał od dyrektora przedstawienia budżetu szkoły na rok 2018 i 2019. Czy dyrektor szkoły powinien zatem udostępniać związkom zawodowym dokumenty związane z budżetem szkoły? Czy prawdopodobne jest wówczas, że do związku trafią również informacje o poszczególnych wynagrodzeniach?

Emerytura pomostowa dla pracownika niepedagogicznego – tylko na niektórych stanowiskach pracy

Pytanie: Pracownica szkoły obecnie zatrudniona jako pomoc nauczyciela, urodzona w 1964 r.,  w latach 1986 – 2010 pracowała jako szwaczka. Czy uprawnia ją to do emerytury pomostowej?

Dodatek specjalny w podstawie wymiaru ekwiwalentu urlopowego pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Czy dodatek specjalny przyznany pracownikowi niepedagogicznemu od miesiąca marca do miesiąca grudnia włącznie, wlicza się do podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego należnego w grudniu? Czy dodatek specjalny przyznany pracownikowi niepedagogicznemu dopiero w miesiącu, w którym jest należny ekwiwalent urlopowy, wlicza się do podstawy wymiaru tego ekwiwalentu? Czy dodatek specjalny przyznawany pracownikowi niepedagogicznemu w różnych miesiącach w roku, ale nie w miesiącu, w którym należny jest ekwiwalent urlopowy, wlicza się do podstawy wymiaru tego ekwiwalentu?

Dodatek funkcyjny, motywacyjny i za warunki pracy – jak je obliczać i wypłacać

Wynagrodzenie nauczyciela to nie tylko pensja zasadnicza i dodatek za wysługę lat. Nauczyciela mają także prawo do innych dodatków. Dodatek funkcyjny i za warunki pracy są bowiem obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia każdego nauczyciela, który pełni określone w przepisach funkcje lub pracuje w określonych warunkach. Prawo do dodatku motywacyjnego jest zaś uzależnione od jakości świadczonej pracy, podejmowanych inicjatyw i osiągnieć nauczyciela. Sprawdź, jak przyznawać dodatki do wynagrodzenia nauczycieli oraz kiedy można je nauczycielom odebrać.

Dodatek funkcyjny za każdą funkcję z osobna

Pytanie: Wicedyrektor od kilku lat pełni jednocześnie funkcję wychowawcy klasy. Dotychczas wypłacano mu jeden dodatek funkcyjny. Czy słusznie? Czy też należy wyrównać wynagrodzenie?

Zwłoka komisji dyscyplinarnej – czy można zakończyć zawieszenie nauczyciela?

Pytanie: Poprzedni dyrektor szkoły zawiesił nauczyciela w obowiązkach służbowych z uwagi na toczące się w jego sprawie postępowanie dyscyplinarne (uznając, że ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe było odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole). Nauczyciel odwołał się od decyzji w sprawie zawieszenia do komisji dyscyplinarnej, która jednak nie rozstrzygnęła odwołania w wymaganym 30-dniowym terminie. Czy obecny dyrektor powinien zakończyć zawieszenie?