Zmiana rozkładu czasu pracy – czy wymaga wypowiedzenia zmieniającego

Pytanie: Dyrektor chce zmienić rozkład czasu pracy pracownika niepedagogicznego. Pracownik nie zgadza się na zmianę. Czy wobec tego należy wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające?

Zasady opłacania składek i podatków w przedszkolu prowadzonym przez podmiot inny niż samorząd

Pytanie: Stowarzyszenie prowadzi przedszkole ale wykonuje też inne rodzaje działalności. W związku z tym ma dwa konta bankowe. Wynagrodzenia dla pracowników przedszkola płacone są z konta oświatowego, natomiast składki ZUS i podatek z konta ogólnego (wydatki na te cele są refundowane z konta oświatowego). Czy to prawidłowe rozwiązanie?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane przez strajkującego

Pytanie: Czy nauczycielowi, który brał udział w strajku, należało wypłacić wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe?

Ustawa wdrażająca RODO wchodzi w życie – co to oznacza dla dyrektora szkoły

Jak wiadomo, przetwarzanie danych osobowych od 25 maja 2018 r. odbywa się na podstawie przepisów RODO. Skuteczne stosowanie rozwiązań wynikających z tego rozporządzenia wymagało wprowadzenia do regulacji krajowych nowych rozwiązań, które porządkują w znacznym stopniu dotychczasowe zasady przetwarzania danych. Temu właśnie służy tzw. ustawa wdrażająca RODO, która została podpisana przez Prezydenta.Uporządkowanie w tym zakresie dotyczy między innymi przepisów prawa pracy, co ma istotne znaczenie w praktyce działów kadrowo-płacowych.

Urlop zdrowotny po zwolnieniu lekarskim

Pytanie: Po zakończeniu zwolnienia lekarskiego nauczyciel chciałby od razu skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Czy jest to możliwe czy też powinien on wrócić na miesiąc do pracy

Urlop zdrowotny dla emeryta wojskowego

Pytanie: Czy nauczycielowi z emeryturą wojskową można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia?

Szczególna ochrona stosunku pracy – kogo dotyczy i kiedy nie obowiązuje

Dobierając pracowników do zwolnienia należy pamiętać, że niektórzy z nich objęci są szczególną ochroną przed zwolnieniem z pracy oraz zmianą warunków zatrudnienia. Ochrona ta nie zawsze ma charakter bezwzględny i w szczególności w szkołach zatrudniających co najmniej 20 pracowników podlega ograniczeniom. Sprawdź, jak podejmować decyzje kadrowe, gdy wszyscy pracownicy objęci zakresem zwolnień są objęci różnymi rodzajami ochrony.

Strajkujący nie ma zagwarantowanej minimalnej pensji

Pytanie: W związku ze strajkiem nauczyciel „nie wypracował” ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Czy w związku z tym należało wypłacić mu gwarantowaną pensję minimalną?

Skrócenie okresu wypowiedzenia z inicjatywy pracownika

Pytanie: Pracownik złożył wypowiedzenie stosunku pracy w dniu 23 kwietnia, wskazując, że okres wypowiedzenia upływa 23 lipca. Czy w związku z oświadczeniem pracownika należy skrócić mu okres wypowiedzenia.