Podpisywanie dokumentów podczas urlopu wypoczynkowego

Autor: Dariusz Dwojewski

Dodano: 1 sierpnia 2019
Pytanie:

Czy podczas urlopu wypoczynkowego dyrektor może podpisywać i pieczętować dokumenty szkolne?

Pytanie:

Czy podczas urlopu wypoczynkowego dyrektor może podpisywać i pieczętować dokumenty szkolne?

Odpowiedź:

Tak. W czasie urlopu wypoczynkowego dyrektor może podpisywać i pieczętować dokumenty szkolne. W takim wypadku nie przerywa to urlopu wypoczynkowego. Gdyby jednak organ prowadzący zlecił dokonanie tych czynności, wiązałoby się to z odwołaniem z urlopu.

Urlop to okres powstrzymywania się od pracy

Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj!

Urlop to okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący (art. 68 ust. 9 Prawa oświatowego).

Praca w czasie urlopu? Tylko z własnej inicjatywy

Oznacza to, że w czasie urlopu wypoczynkowego dyrektora jego obowiązki (w tym podpisywanie dokumentów) przejmuje wicedyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. Jeżeli jednak dyrektor z własnej woli dokona takich czynności w trakcie urlopu nie będzie stanowiło to naruszenia prawa, ale z drugiej strony nie skutkuje roszczeniami związanymi z urlopem. Gdyby to jednak organ prowadzący wydał polecenie dokonania określonych czynności, oznaczałoby to odwołanie z urlopu. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takim wypadku jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (art. 167 Kodeksu pracy). Poza tymi kosztami, urlop niewykorzystany w związku z odwołaniem musiałby być udzielony w późniejszym terminie.

Autor: Dariusz Dwojewski
wiper-pixel