AKO 86

Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników szkoły

Mimo braku takiego wymogu, warto szczegółowo określić zakres obowiązków dla każdego pracownika. Bez niego trudno jest egzekwować realizację zadań oraz zlecać podwładnym dodatkowe prace. Wręczenie zakresu obowiązków pracownikom nie tylko ułatwi kontrolę nad wykonywaniem powierzonych im obowiązków, ale i usprawni organizację pracy.

AKO 85

Świadczenia z ZFŚS na święta

Spotkania opłatkowe, paczki, bony, zapomogi to najczęstsze formy działalności socjalnej stosowane w szkołach w okresie przedświątecznym. Ważne, aby były przyznawane zgodne z ustawą o zfśs, regulaminem funduszu i kryterium socjalnym. W przeciwnym razie od każdego świadczenia trzeba zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne, a ponad kwotę zwolnienia – także podatek.

Zakup biletów do kina ze środków ZFŚS księguje się na koncie 135 w korespondencji 851

Pytanie: Szkoła kupiła swoim pracownikom bilety do kina sfinansowane ze środków funduszu socjalnego. Zgodnie z regulaminem wysokość dofinansowania jest zróżnicowana. Jak zaksięgować związane z tym zdarzenia gospodarcze?

AKO 84

Zmiana rozkładu czasu pracy także dla pracownika w wieku przedemerytalnym

Pytanie: Pracownik obsługi w wieku ochronnym jest zatrudniony jako dozorca w wymiarze 3/4 etatu. W związku z reorganizacją pracy szkoły zmieniła się liczba godzin pracy w nocy, za które pracownik otrzymywał dodatek. Pracownik domaga się wypłaty dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia w związku z utratą części dodatku za pracę w nocy. Czy wyrównanie przysługuje? Wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie zasadnicze nie zostały zmienione.

Za okres świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje urlop uzupełniający

Pytanie: Nauczyciel od 30 sierpnia 2012 r. był w szpitalu, następnie przebywał na L4, a do 27 lipca 2013 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. W czasie ferii 2013 r. wykorzystał 5 tygodni urlopu. Czy przysługuje mu urlop uzupełniający?

AKO 83

Zasiłek chorobowy wypłaca się w terminach realizacji wynagrodzenia

Pytanie: Pracownik zatrudniony w szkole ponadgimnazjalnej przedłożył zwolnienie lekarskie, które obejmuje okres od 15 dnia jednego miesiąca do 15 dnia kolejnego miesiąca. W jakich terminach należy wypłacić mu zasiłek chorobowy i w jakiej kwocie naliczyć wynagrodzenie za drugi miesiąc, jeżeli w poprzednim otrzymał z góry pensję w pełnej wysokości?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w praktyce

Każda godzina realizowana ponad pensum jest dodatkowo płatna. Problem pojawia się, gdy nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe z innego pensum niż pozostałe swoje zajęcia albo gdy w ramach etatu łączy zajęcia o różnym wymiarze pensum. Wielu dyrektorów nie ma pewności, według której stawki liczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Podobnie jest z rozliczeniem godzin za okresy nieobecności w pracy lub odpłatnością za godziny, które z przyczyn niezależnych od nauczyciela się nie odbyły. Praktyka pokazuje, że organy prowadzące w różny sposób regulują te kwestie, ale my wskazujemy najczęściej spotykane i poparte orzecznictwem rozwiązania.

Wynagrodzenie nauczyciela realizującego pensum łączone

Pytanie: Jak obliczyć wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego, który ma łączone pensum, tj. 2/18, 10/20 i 1/26?

AKO 82

Zwrot podatku od nieruchomości należy zaksięgować w § 4480 „Podatek od nieruchomości”

Pytanie: Szkoła otrzymała na konto wydatków w 2013 roku kwotę 9 zł jako zwrot podatku od nieruchomości za 2012 rok. Jak mam ten zwrot zaksięgować i jaką klasyfikację budżetową zastosować?

Za czas przebywania na urlopie rodzicielskim nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający

Pytanie: Nauczycielka urodziła dziecko 10 lipca 2013 r. i udzielono jej urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni oraz urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni. Łącznie 52 tygodnie. Przysługuje jej jeszcze uzupełniający urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 tygodni za rok szkolny 2012/2013. Czy należy się  jej urlop wypoczynkowy za rok szkolny 2013/2014 (przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, który skończy się w lipcu 2014 roku). Kiedy trzeba udzielić jej uzupełniającego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 tygodni za rok szkolny 2012/2013? Czy za okres przebywania na urlopie rodzicielskim również należy się uzupełniający urlop wypoczynkowy?

Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy w podstawie zasiłku macierzyńskiego

Pytanie: Pracownica była zatrudniona od czerwca do grudnia 2012 roku, potem została zwolniona. W maju 2013 roku została przywrócona do pracy na podstawie wyroku sądu, w tym miesiącu urodziła również dziecko. Z których miesięcy w takim przypadku powinnam uwzględnić wynagrodzenie do obliczenia zasiłku macierzyńskiego?

AKO 81

Zastępca może mieć mniejszy wymiar etatu niż nieobecny pracownik

Pytanie: Pracownica gimnazjum skorzystała z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu na podstawie art. 1867 Kodeksu pracy. Okres obowiązywania obniżenia wymiaru czasu pracy upływa 31 sierpnia 2013 r. W chwili obecnej pracownica zaszła w ciążę i korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Chcielibyśmy zatrudnić osobę na zastępstwo. Osoba zastępująca będzie pracowała na 1/2 etatu czy na cały etat?

Wypłata odprawy pieniężnej w pierwszym możliwym dniu roboczym

Pytanie: W związku z przejściem na emeryturę zakończy się stosunek pracy nawiązany z pracownikiem placówki wychowawczej. Kiedy należy wypłacić mu odprawę emerytalną, jeżeli ostatni dzień pracy przypada w niedzielę?

Wypłata odprawy emerytalnej dopiero po dostarczeniu decyzji o przyznaniu emerytury

Pytanie: Dyrektor placówki złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy, w związku z przejściem z na emeryturę. Zgodnie z pismem otrzymanym z ZUS, wniosek o emeryturę można złożyć dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy, dołączając świadectwo pracy. Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną? W ostatnim dniu pracy czy dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury?

AKO 80

Urlop dla poratowania zdrowia nie zablokuje już decyzji o zwolnieniu nauczyciela

W przyszłym roku, w okresie wręczania nauczycielom wypowiedzeń stosunków pracy, wniosek o urlop zdrowotny nie zablokuje już decyzji kadrowej dyrektora. Mimo niejasnych przepisów Sąd Najwyższy po raz kolejny stanął po stronie dyrektorów szkół i uznał, że urlop dla poratowania zdrowia nie jest przeszkodą do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Nie uchroni zatem przed utratą pracy, jeżeli dyrektor szkoły zechce zwolnić nauczyciela korzystającego z urlopu zdrowotnego.

Świadczenia z ZFŚS przyznane niezgodnie z przepisami podlegają pełnemu oskładkowaniu

Pracodawca przyznawał pracownikom paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz dopłatę do wypoczynku w jednakowej wysokości, bowiem nikt z uprawnionych nie złożył oświadczenia o dochodach. Tymczasem regulamin ZFŚS przewidywał, że osoby uprawnione do świadczeń, które nie złożą oświadczeń w stosownych terminach zostaną zaszeregowane do jednej – najwyższej kategorii dochodowej i otrzymają najniższe świadczenie. Regulamin był uzgodniony z przedstawicielami załogi. Tak też się stało. Takie działanie pracodawcy zakwestionował ZUS, żądając zapłacenia nieuiszczonych składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak może się bronić pracodawca w takiej sytuacji? Czy jest jakaś możliwość poparta orzecznictwem, albo interpretacjami ZUS, która umożliwi pracodawcy uniknięcie zapłacenia tych składek ?

AKO 79

Zwrot nienależnie pobranych stypendiów także w ratach

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje możliwości rozłożenia na raty bądź częściowego umorzenia kwoty nienależnie pobranego stypendium szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi jednak taką możliwość, opierając się o przepisy ustawy o finansach publicznych.

Zwolnienie lekarskie na czas pobytu dziecka w szpitalu nie przerywa dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Czy pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 4 tygodni ma prawo ten urlop przerwać w związku z pobytem dziecka  w szpitalu i dalszą część tego urlopu wykorzystać po powrocie dziecka ze szpitala? Na czas pobytu dziecka w szpitalu matka otrzymała zwolnienie lekarskie do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

AKO 78

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli 2013

W pensji wakacyjnej nauczyciela trzeba uwzględnić wiele różnych składników jego wynagrodzenia otrzymywanych przed urlopem. Jedne z nich należy zwyczajnie doliczyć do pensji zasadniczej, inne uśrednić, a jeszcze inne obliczyć z uwzględnieniem okresu ich wypłacania. Są też takie, które się pomija. W sumie nauczyciel musi otrzymać za urlop tyle, co za normalny okres pracy.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2013 

Do końca sierpnia nauczyciele muszą otrzymać świadczenia urlopowe. W tym roku wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.093,93 zł. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na okres krótszy niż rok szkolny oraz na część etatu kwota ta będzie proporcjonalna do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy w roku szkolnym 2012/2013.Korzystając z przykładowych obliczeń, ustalenie wysokości świadczenia urlopowego dla poszczególnych nauczycieli nie sprawi w tym roku żadnego problemu.

AKO 77

Zakończenie umowy przedłużonej do dnia porodu – z chwilą urodzenia dziecka

Pytanie: Jak wypełnić świadectwo pracy dla pracownicy, której umowa na czas określony została przedłużona do dnia porodu?

AKO 76

Postępowanie dyscyplinarne także w szkołach niepublicznych

Od ponad 2 lat są postulaty, by zmienić nieefektywne i przewlekłe postępowanie dyscyplinarne nauczycieli tak, by rzeczywiście chroniło uczniów przed łamiącymi zasady wykonywania zawodu nauczycielami. Stąd postępowanie dyscyplinarne ma zostać kompleksowo uregulowane w nowym brzmieniu Karty Nauczyciela. Między innymi do odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie można pociągnąć także nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych – bez względu na wymiar zatrudnienia.

Obniżenie ulg dla nauczycieli za przejazd komunikacją publiczną

33% zniżki dla nauczycieli na przejazdy środkami publicznego transportu oraz prawo do ulgi nauczycieli przedszkoli – w ten sposób rząd chce zmienić niekonstytucyjny przepis o prawie do ulgowych przejazdów nauczycieli. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2013 r.

AKO 75

Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela

W zeszłym roku zlikwidowano ponad 300 szkół i placówek oświatowych, a te, które udało się uchronić przed likwidacją, przeszły zmiany organizacyjne i zostały połączone z innymi placówkami, a tam, gdzie było to możliwe, łączono oddziały. W wyniku tych zmian w minionym roku stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach zmniejszył się o blisko 7 tys. W tym roku czeka nas to samo i już teraz coraz więcej dyrektorów staje przed koniecznością podjęcia decyzji w sprawie redukcji zatrudnienia. Jednak zmniejszająca się liczba godzin dla nauczycieli nie musi zawsze oznaczać rozwiązania stosunku pracy. Przepisy Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy pozwalają w wielu sytuacjach uniknąć stosowania ostatecznego rozwiązania, jakim jest zwolnienie z pracy.

Zwiększenie liczby godzin w formie aneksu do umowy lub zawarcia dodatkowej umowy

Pytanie: Z psychologiem poradni psychologiczno-pedagogicznej została zawarta umowa na czas określony, w której ustalono wymiar czasu pracy w następujący sposób: od 1 września 2012 r. do 28 lutego 2013 r. – 3/4 etatu, od 1 marca do 31 sierpnia 2013 r. – 1/2 etatu. W związku z nieobecnością innego psychologa istnieje możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy do pełnego etatu w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2013 r. Czy należy to zrobić przez porozumienie stron, czy w formie aneksu?

AKO 74

Zmniejszenie wymiaru etatu pracownika nie uprawnia do nabycia odprawy emerytalnej

Pytanie: Pracownica administracji, która ma już naliczoną emeryturę, jest zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Od nowego roku szkolnego organ prowadzący zmniejsza etat w administracji do 1/2. Czy można jej wypłacić odprawę emerytalną, nie rozwiązując stosunku pracy, aby pracownica nie straciła uprawnień do odprawy z tytułu pracy w pełnym wymiarze?

Za zwolnienie z pracy nauczyciela z ograniczonym wymiarem zatrudnienia wypłaca się pełną odprawę

Opis sytuacji: Nauczyciel, który od 1 września 2011 r. ma zmniejszony wymiar zatrudnienia, został w tym roku, z powodu zmian organizacyjnych, wytypowany do zwolnienia z pracy. Dyrektor ustalił, że nauczycielowi w dniu rozwiązania stosunku pracy, tj. 31 sierpnia 2013 r., trzeba będzie wypłacić odprawę z uwzględnieniem zmniejszonego wymiaru zajęć. Czy decyzja dyrektora była właściwa. 

Za uzasadnioną odmowę przyjęcia nowych warunków pracy pracownik może otrzymać odprawę

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny otrzymał wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę dotyczące stanowiska pracy, wymiaru zatrudnienia i wynagrodzenia ze względu na zmiany organizacyjne. Jeżeli do połowy okresu wypowiedzenia złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy, to czy po rozwiązaniu umowy o pracę należy mu wypłacić odprawę, jak przy rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

AKO 73

Praca nauczyciela i dyrektora w ferie zimowe 2013

Mimo że nauczyciele mają ustawowo zagwarantowany urlop wypoczynkowy w ferie zimowe i letnie, to w okresie tym dyrektor może ich wezwać do pracy. Nie na długo, gdyż na maksymalnie 7 dni, ale nawet to może skutecznie zdezorganizować nauczycielowi plany urlopowe. Nie dotyczy to tylko nauczycieli, także dyrektor szkoły może bowiem zostać zobowiązany przez organ prowadzący do świadczenia pracy w ferie. Na dodatek, to, że w ferie zimowe nauczyciel i dyrektor nie korzystają z wypoczynku, nie oznacza, iż odzyskają spędzony w pracy urlop. Nic więc dziwnego, że polecenie pracy w ferie spotyka się z oporem, jednak odmowa grozi nawet odpowiedzialnością dyscyplinarną. Pracę tę można jednak zorganizować tak, żeby w jak najmniejszym stopniu dezorganizować zimowy wypoczynek – o tym, jak to zrobić, będzie mowa dalej.

AKO 72

Związki zawodowe nie mogą kontrolować działalności PKZP

Pytanie: Czy związki zawodowe mogą przeprowadzić kontrolę pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej w szkole i co oznacza w tym przypadku „nadzór społeczny"”?

Zatrudnienie pracownika samorządowego na zastępstwo bez konkursu niezgodne z Konstytucją?

Zasadą jest, że stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze obsadzane są w drodze konkursu. Przepisy przewidują jednak wyjątek od obowiązku przeprowadzania procedury naborowej, który dotyczy umów na zastępstwo. Jednak zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich taki wyjątek może być niezgodny z Konstytucją.