AKO 99

Zdrowa żywność w szkołach dopiero od 1 września 2015 r.

Zakaz reklamy, sprzedaży i podawania w formie posiłków tzw. śmieciowego jedzenia zacznie obowiązywać dopiero od 1 września 2015 r. Mimo tak odległego terminu ajenci szkolnych sklepików, stołówek oraz firmy cateringowe zyskali dodatkowe 3 miesiące na dostosowanie swojego asortymentu do listy produktów dopuszczonych do sprzedaży i podawania dzieciom i uczniom.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w szkole wiąże się dla dyrektora z pewnymi korzyściami, przede wszystkim natury finansowej. Jednak nakłada to także na niego dodatkowe obowiązki jak np. stosowanie skróconych norm czasu pracy, zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków, a także respektowanie dodatkowych uprawnień, które przyznają mu przepisy.

AKO 97

Urlop wychowawczy nauczyciela

Karta Nauczyciela wyznacza 2 terminy zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela, a Kodeks pracy jego maksymalny wymiar. Te dwa ograniczenia w praktyce się wykluczają, a dyrektor staje przed dylematem, czy udzielić urlopu w większym wymiarze, niż przysługuje nauczycielowi, czy wbrew Karcie zmienić termin jego zakończenia.  

Kwalifikacje nauczycieli specjalistów

Do każdej szkoły, nie tylko specjalnej czy też integracyjnej, mogą trafić dzieci z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Dyrektor nie może zaś odmówić ich przyjęcia, a ma wręcz obowiązek zapewnienia im odpowiednich warunków do nauki, w tym zorganizowania pomocy specjalistów. Wymagania kwalifikacyjne wobec nich będą różne – w zależności od potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

AKO 96

Zmiana przepisów o umowach na czas określony jeszcze w tym roku

Jeszcze w tym roku ma zostać przyjęty projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych. Określone zostaną także zasady zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Zbycie środka trwałego z majątku szkoły może się odbyć na podstawie zasad ustalonych przez organ prowadzący

Pytanie: Szkoła samorządowa nie posiada własnego mienia, lecz dysponuje majątkiem przekazanym przez organ prowadzący na podstawie pełnomocnictwa. Czy dyrektor placówki, który ma upoważnienie do dokonywania w imieniu organu czynności prawnych w sprawach zwykłego zarządu, może zbywać środki trwałe?

Wynajem szkolnego korytarza do celów sportowych objęty jest podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług

Pytanie: Osoby fizyczne niezwiązane ze szkołą korzystają z korytarza szkoły podstawowej w celu treningów tenisa stołowego. Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku opłat pobieranych z tego tytułu? Czy w tym przypadku można zastosować preferencję 8% w związku z „usługami związanymi z działalnością obiektów sportowych”?

AKO 95

Zwolnienie ze składek FEP przez okres 36 miesięcy po powrocie z urlopów związanych z macierzyństwem

Pytanie: Nauczyciel przebywał na urlopie macierzyńskim, wrócił do pracy i od jego wynagrodzenia nie była opłacana zgodnie z przepisami składka na Fundusz Pracy. Od 9 lipca nauczyciel ten poszedł na urlop dla poratowania zdrowia. Czy od wynagrodzenia za urlop dla poratowania zdrowia należy potrącić składkę na FP, czy też nadal obowiązuje zwolnienie w jej opłacaniu.

Zmniejszenie wymiaru etatu na wniosek nauczyciel zamienia akt mianowania w umowę o pracę

Pytanie: W naszej placówce jest zatrudniony przez mianowanie nauczyciel dyplomowany w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 18/18 etatu. Od nowego roku szkolnego 2014/2015 w przydziale czynności otrzymał 1/18 etatu (1 godzinę) wychowawstwa oraz 17/18 etatu (17 godzin) innych obowiązków. Nauczyciel nie wyraził zgody na 1 godzinę wychowawstwa i prosił ustnie o zmniejszenie zatrudnienia na 17/18 etatu, uzasadniając to trudną sytuacją rodzinną. Czy nauczyciel zatrudniony przez mianowanie może prosić o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia? Czy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na zmniejszenie zatrudnienia? Zmniejszając zatrudnienie nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie jaką należy wpisać podstawę prawną?

Zmiana przepisów umożliwia wydłużenie urlopu wychowawczego

Pytanie: Pracownik szkoły zatrudniony na stanowisku intendenta przebywa na urlopie wychowawczym od 10 lutego 2012 r. do 17 września 2014 r. Dziecko, na które udzielony jest urlop wychowawczy 18 września 2014 r., kończy 4 lata. Czy w związku ze zmianą przepisów pracownikowi przysługuje wydłużenie urlopu wychowawczego na dziecko do 5 lat?

AKO 94

Związki zawodowe nie opiniują kwot dodatków motywacyjnych przyznawanych nauczycielom

Pytanie: Czy związki zawodowe muszą obligatoryjnie opiniować wysokość kwot wysokości dodatku motywacyjnego nauczycieli? Czy jeżeli w szkolnym regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego jest zapis o opiniowaniu jego wysokości przez związki, można go zlikwidować?

Ze środków ZFŚS można sfinansować imprezę kulturalną wraz z podróżą

Pytanie: Zespół placówek oświatowych chciałbyzorganizować swoim pracownikom wyjazd do centrum kultury na spektakl oraz powiązać to zdarzenie z działalnością kulturalno-oświatową w ramach ZFŚS. Obowiązujący w zespole regulamin przewiduje dofinansowanie do biletów wstępu w wysokości uzależnionej od dochodu na członka rodziny. Ponieważ koszt biletu nie jest duży, chcielibyśmy sfinansować pracownikom koszt transportu. Jak prawidłowo rozliczyć koszty tej imprezy?

ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Gdy do przedszkola lub szkoły uczęszczają dzieci i uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności, konieczne może się okazać zatrudnienie dodatkowego nauczyciela – wspomagającego. W szkołach ogólnodostępnych wymaga to zgody organu prowadzącego, z kolei w placówkach integracyjnych i specjalnych jest to obowiązek dyrektora.

AKO 93

Związki zawodowe mają prawo wglądu do arkusza organizacji

Pytanie: Czy związki zawodowe mogą prosić o arkusze organizacyjne z danymi osobowymi nauczycieli? Czy dyrektor i organ prowadzący mogą ich im nie wydać? Czy udostępnienie danych osobowych w arkuszu nie naruszy ustawy o ochronie danych osobowych?

Zmiany w ustawie zasiłkowej – więcej uprawnień dla ojców

Już wkrótce nie tylko w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka, ale także, gdy matka ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub stan zdrowia uniemożliwia jej osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem zasiłek macierzyński przysługiwać będą ojcu dziecka lub innemu, ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny.

AKO 92

Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia tylko za zgodą pracownika

Pytanie: Pracownik złożył wypowiedzenie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca chciałby zwolnić pracownika w tym okresie ze świadczenia pracy. Osoba ta ma do wykorzystania tylko 2 dni urlopu. Czy pracownik musi wyrazić zgodę na nieświadczenie pracy?

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy tylko za zapłatą wynagrodzenia

Pytanie: Pracownik dostarczył nam zaświadczenie lekarskie z badań okresowych, stwierdzające niezdolność do pracy. Ponieważ nie możemy zaproponować pracownikowi innego stanowiska pracy, zmuszeni jesteśmy wypowiedzieć umowę o pracę. Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Z powodu niezdolności do pracy w okresie wypowiedzenia nie możemy dopuścić go do pracy. Czy w takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia przez okres wypowiedzenia – mimo że przyczyna niemożności świadczenia pracy leży po stronie pracownika?

Zasiłek chorobowy podlega egzekucji komorniczej

Pytanie: Pracownica w ciąży przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W marcu otrzymałam zajęcie jej wynagrodzenia od komornika (należność główna 682,76 zł). Pracownica otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 1.352,96 zł brutto. Czy powinnam dokonać potrącenia z wypłacanego zasiłku?

AKO 91

Zmiana warunków zatrudnienia – umowa na czas nieokreślony

Przy umowie o pracę o wiele łatwiej jest zmienić warunki zatrudnienia nauczyciela niż w przypadku mianowania. W większych szkołach i placówkach dodatkowe możliwości daje ustawa o zwolnieniach grupowych, która dopuszcza zmiany stosunku pracy także w trakcie niektórych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Zmiana limitu pracowników chronionych przez związki zawodowe

Pytanie: W szkole jest dwóch wicedyrektorów. W związku z tym związek zawodowy powołał dwóch zastępców przewodniczącego. Co się stanie, gdy od września dyrektor będzie miał tylko jednego wicedyrektora? Czy powołany teraz w marcu drugi zastępca przewodniczącego związków będzie odwołany? Do kiedy będzie miał ochronę pracowniczą?

ZFŚS – naliczanie I raty odpisów

Do końca maja trzeba przelać na konto funduszu I ratę odpisów na ZFŚS. Niepewne prognozy co do liczby etatów na przyszły rok szkolny będzie można jeszcze skorygować w dwóch terminach, tak aby na koniec roku odpis odpowiadał rzeczywistemu stanowi zatrudnienia.

AKO 90

Zmiana stanowiska pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Korzystniejszym dla nauczyciela rozwiązaniem niż ograniczenie wymiaru zatrudnienia jest całkowita lub częściowa zmiana stanowiska pracy w ramach dotychczasowej lub nowej szkoły. Dzięki temu nauczyciel może zachować dotychczasowy wymiar zatrudnienia, dyrektor zaś nie musi ponosić wysokich kosztów zwolnienia nauczyciela.

Zatrudnienie 20. pracownika nie wymaga sporządzenia nowych informacji o warunkach zatrudnienia

Pytanie: W najbliższym czasie zatrudnimy 20. osobę. Wiem, że wiąże się to z wprowadzeniem regulaminu wynagradzania i regulamin pracy. Co jednak z informacjami o zatrudnieniu? Czy należy przekazać pracownikom nowe informacje o warunkach zatrudnienia, czy też mogą pozostać te co dotychczas, czyli dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników?

Zasady zaokrąglania niepełnego etatu ustala organ prowadzący

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w zespole szkół od 17 lutego 2014 r. ma łączone pensum: 16,50/18 godzin tygodniowo, co stanowi 0,91 etatu, 2/26 zajęć w świetlicy szkolnej, co stanowi 0,07 etatu, 18,50 ogólnej tygodniowej liczby godzin, co stanowi 0,98 etatu (18,50 : 0,98 = 18,50/19) jako należne pensum.

AKO 89

Zwolnienie jednego pracownika nie stoi na przeszkodzie zatrudnieniu innego

Pytanie: Czy dyrektor może zatrudnić nowego pracownika obsługi, jeżeli w tym samym czasie zwalnia innego pracownika obsługi (inne stanowisko) z przyczyn ekonomicznych?

Zniżka pensum wicedyrektora musi być zgodna z uchwałą organu prowadzącego

Pytanie: W uchwale Rady Gminy jest zapis, że nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela do wartości podanej w tabeli: dla wicedyrektora szkoły do 16 oddziałów – obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin wynosi 8. Czy oznacza to, że nauczyciel, który ma pensum 18 otrzyma zniżkę w wysokości 10 godzin, a ten, który ma 30-godzinne pensum otrzyma zniżkę w wymiarze 22 godzin?

Zmiana wymiaru etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Niż demograficzny z roku na rok coraz bardziej dotyka szkoły. Brak wystarczającej liczby godzin z poszczególnych przedmiotów powoduje, że niewielu nauczycieli ma dziś pełny etat. W najlepszej sytuacji jest nauczyciel zatrudniony przez mianowanie, który może mieć ograniczony etat tylko gdy wyrazi na to zgodę. Gdy jednak nie dostosuje się do zmieniającej się sytuacji w szkole, straci pracę.

AKO 88

Zmiana rodzaju prowadzonych zajęć nie zawsze wymaga zgody nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka języka polskiego zatrudniona na czas nieokreślony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze zajęć przebywa na urlopie macierzyńskim. Od 1 września 2014r. ze względu na mniejszą liczbę klas I mogę jej zapewnić jedynie 15 godzin z języka polskiego. Chciałabym przydzielić jej do pełnego wymiaru pensum 3 godziny z wychowania fizycznego (nauczycielka posiada kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu). Czy mogę tak zrobić, powiadamiając nauczycielkę do 30 maja o planowanych zmianach, czy postąpić inaczej?

Zgoda dyrektora na podnoszenie kwalifikacji wiąże się z przyznaniem pracownikowi określonych uprawnień

Pytanie: Katechetka rozpoczęła w listopadzie 2013 roku na własną rękę kurs „Edukacja i rewalidacja ucznia niepełnosprawnego". W grudniu 2013 zwróciła się do dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w kursie i ją otrzymała. Czy skoro szkoła nie kierowała katechetki na kurs, to należy się jej urlop szkoleniowy i dofinansowanie do kursu?

Zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły – wyjaśnienia MEN

Wystarczy mieć umowę zawartą zgodnie z organizacją pracy szkoły, by dostać trzynastkę mimo nieprzepracowania 6 miesięcy. Problem w tym, że przepisy nie wyjaśniają, kiedy można uznać, że umowa jest zgodna z organizacją pracy szkoły. Wątpliwości wyjaśnia jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej.

AKO 87

Za umowę na część miesiąca należy się proporcjonalnie obniżona pensja

Jesteśmy po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, podczas której zwrócono nam uwagę, że nieprawidłowo wypłaciliśmy wynagrodzenie nauczycielowi. Chodzi o osobę zatrudnioną od 4 września 2012 r. do 1 kwietnia 2013 r. Zapłaciliśmy jej wynagrodzenie za jeden dzień kwietnia 2013 roku. Kontrolujący stwierdził, że powinniśmy wpłacić wynagrodzenie za cały kwiecień.Czy postąpiliśmy właściwie?

Za niewłaściwe wypowiedzi w Internecie nauczyciel może ponieść karę dyscyplinarną

Coraz większa popularność portali społecznościowych zachęca do korzystania z nich już nie tylko młodzież, ale także nauczycieli. Ich zachowanie, także w wirtualnym świecie, jest oceniane przez dyrektora szkoły, a gdy przekroczy granicę dobrego smaku, może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną.

Wychowawca i kierownik wypoczynku złożą zaświadczenie z KRK

Opiekun i kierownik szkolnej wycieczki będą musieli złożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, w przeciwnym razie nie będą mogli pojechać na turnus. Takie rozwiązanie przewiduje przyjęta przez rząd w dniu 21 listopada 2013 r. nowelizacja przepisów.