AKO 114

Zatrudnienie na zastępstwo − bez konkursu

Pytanie: Czy zatrudniając referenta na zastępstwo, należy przeprowadzić nabór na stanowisko urzędnicze?

W 2016 r. kwota subwencji na jednego ucznia wzrośnie o 98 zł

Subwencja oświatowa na 2016 r. będzie naliczania według zmienionych zasad, które przewidują więcej pieniędzy dla mniejszych gmin, a także zmiany w wyliczaniu subwencji na uczniów klas I-III. Sama kwota subwencji wzrośnie o 98 zł.

Uzupełnienie umowy terminowej o przyczyny uzasadniające jej zawarcie – w trybie porozumienia stron

Pytanie: W jaki sposób po 22 lutego 2016 r. będzie trzeba uzupełnić umowy na czas określony niepodlegające nowym limitom o informację o przyczynie uzasadniającej zawarcie takiej umowy? Czy wystarczy pisemna informacja dla pracownika, czy będzie należało zawrzeć z pracownikami porozumienia zmieniające? Czy obecnie, jeszcze przed wejściem w życie tych zmian, możemy w umowie podawać taką przyczynę (która będzie wymagana od 22 lutego 2016 r.) – tak aby potem uniknąć konieczności zmieniania umowy? A jeśli tak, to w jakim terminie będziemy zobowiązani poinformować PIP o zawarciu nielimitowanej umowy terminowej, jeśli będzie to umowa zawierana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy?

AKO 113

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu pracy

Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których np. z powodu święta nauczyciel nie wypracował wszystkich przyznanych godzin (np. zrealizował wszystkie zajęcia, które miał przyznane jako godziny ponadwymiarowe, ale nie zrealizował pełnego pensum)?

WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM OD 2016 ROKU: 2 DNI ALBO 16 GODZIN

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik uprawniony do 2 dni wolnych na opiekę nad dzieckiem będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w postaci pełnych dniówek roboczych albo w wymiarze godzinowym. Jeśli wybierze drugą opcję, będzie mógł się zwolnić na część dnia – np. tylko na 2 godziny (wówczas zostanie mu jeszcze do wykorzystania 14 godzin).

W okresie wypowiedzenia można zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu oraz zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy

Pytanie: Jaka jest procedura zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy? Pracownik wrócił po długotrwałej chorobie (170 dni) i złożył wypowiedzenie stosunku pracy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Chcielibyśmy, żeby wybrał urlop i do końca wypowiedzenia nie świadczył pracy ze względu na dane wrażliwe i brak zaufania dyrektora.

AKO 112

Zmienione wzory wniosków o refundację składek

Od 1 października 2015 r. obowiązują nowe, uzupełnione wzory wniosków Wn-U-G oraz Wn-U-A o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych – informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zawiadomienie PIP o pracujących w nocy tylko na pisemny wniosek pracownika

Pracownik zatrudniony jako palacz pracuje 3 godziny w nocy. Czy na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek zgłoszenia tej okoliczności do Państwowej Inspekcji Pracy?

AKO 111

Zmiana wymiaru czasu pracy nie zawsze ma wpływ na podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Pytanie: Nauczycielka po powrocie z urlopu wychowawczego wystąpiła do dyrektora o zmniejszenie wymiaru godzin z pełnego do 14/18. Otrzymała od dyrektora szkoły zgodę na obniżony wymiar w okresie od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015 r. Od 15 stycznia 2015 r. pracownica przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim z powodu kolejnej ciąży. Dnia 20 sierpnia 2015 r. nastąpił poród i pracownica nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. Od 1 września 2015 r. jej wymiar czasu pracy powrócił do pełnego 18/18. Czy od 1 września 2015 r. w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy powinnam przeliczyć podstawę zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem tej zmiany?

Zaświadczenie o zatrudnieniu jest podstawą naliczenia dodatku stażowego

Pytanie: Pracownik pracuje na 1/2 etatu od 1 listopada 2000 r. w jednym przedszkolu, a od 1 kwietnia 2009 r. otrzymał drugie 1/2 etatu w moim przedszkolu. Przedstawił mi zaświadczenie o pracy od 1 listopada 2000 r. do 31 marca 2009 r. (świadectwa nie ma, gdyż jest cały czas w stosunku pracy). Czy takie zaświadczenie upoważnia mnie do wliczenia tego okresu pracy do stażu wysługi lat?

W trybie odwoławczym pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej z chwilą wydania decyzji przez ZUS

Pytanie: Pracownik rozwiązał ze szkołą umowę o pracę w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych z dniem 30 września 2014 r. W związku z tym wypłacono mu odprawę emerytalną. Pracownik otrzymał z ZUS decyzję odmowną, zwrócił pracodawcy otrzymaną odprawę i został ponownie przyjęty do pracy, ale z inną stawką zaszeregowania. Na otrzymaną decyzję odwołał się do sądu pracy, który przyznał pracownikowi prawo do emerytury od 30 września 2014 r. Pracownik ten z dniem 30 września 2015 r. rozwiązał umowę o pracę. Jaką odprawę wypłacić pracownikowi: ze stawki zaszeregowania z 30 września 2014 r. czy ze stawki zaszeregowania z 30 września 2015 r.?

AKO 110

Zmiany w kwalifikacjach nauczycieli dopiero od września 2016 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej planowało zaostrzyć wymagania kwalifikacyjne wobec nauczy-cieli już od roku szkolnego 2015/2016. W trakcie konsultacji okazało się jednak, że przygotowany projekt nie obejmował wszystkich oczekiwanych zmian. W konsekwencji resort edukacji przygotował nowe rozporządzenie ws. kwalifikacji nauczycieli, które ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Wymagania jakościowe wobec szkół – nowe przepisy już obowiązują

Od 1 września br. zmieniono sposób oceniania jakości pracy szkół, tj. zrezygnowano z not (A-E) wystawianych podczas ewaluacji na rzecz tylko dwóch poziomów spełniania wymagań (podstawowy i wysoki). Spełnianie wymagań na poziomie podstawowym jest obowiązkiem szkoły, natomiast sposób, w jaki realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

AKO 109

ZMNIEJSZENIE I PODWYŻSZENIE PENSUM NAUCZYCIELA TAKŻE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO

Wyrażenie zgody na obniżenie pensum to z jednej strony szansa dla nauczycieli na zachowanie pracy w szkole, ale także na wydłużenie ochrony przed zwolnieniem. Z drugiej strony może to pozbawić nauczyciela uprawnień wynikających z zatrudnienia na podstawie mianowania. Z kolei podwyższenie pensum to przywilej zastrzeżony tylko dla niektórych nauczycieli, o którego zastosowaniu decyduje dyrektor szkoły.

Zaświadczenie o niekaralności jest ważne bezterminowo

Pytanie: Nauczyciel, który był zatrudniony w naszej szkole od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. na czas określony, od 1 września 2015 r.otrzyma kolejną umowę na czas nieokreślony. W dniu zatrudnienia, czyli 1 września 2014 r., przedstawił zapytanie o niekaralności oraz aktualne badania lekarskie, ważne do 10 stycznia 2016 r. Czy w związku z tym należy zażądać od niego aktualnych badań lekarskich oraz aktualnego zapytania o niekaralności, mimo że nie będzie miał nawet jednego dnia przerwy w zatrudnieniu?

Zasiłek pogrzebowy nadal wyniesie 4.000 zł

Przez wiele lat wysokość zasiłku równa była dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wówczas wynosił on ok. 6,5 tys. złotych). Następnie jednak jego wysokość została znacznie zmniejszona. Od marca 2011 roku jest on wypłacany przez ZUS w kwocie 4.000 zł i w najbliższym czasie nie wzrośnie.

AKO 108

Wypłata odprawy, gdy w dniu rozwiązania stosunku pracy nauczyciel miał prawo do świadczenia kompensacyjnego

Pytanie: Dnia 1 września 2014 r. z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela i wypłacono mu z tego tytułu 6-miesięczną odprawę pieniężną. Dnia 27 maj 2015 r. nauczyciel złożył wniosek o wypłacenie odprawy emerytalnej w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne. Czy nauczycielowi należy wypłacić odprawę emerytalną i w jakiej wysokości?

W szkole może być zatrudniony małżonek nauczyciela będącego dyrektorem

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły z konkursu od 2002 roku, mój mąż pracuje w tej samej szkole jako konserwator od 1997 roku  na 1/2 etatu. Do tej pory nikt nie zarzucał mi nieprawidłowości. Nastał nowy burmistrz, który w piśmie do mnie pisze „W związku z zatrudnianiem małżonka na stanowisku konserwatora, proszę o doprowadzenie tego stanu do zgodności ze stanem prawnym wynikającym z zapisów art. 26 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”. Czy mogę ponieść konsekwencje służbowe i ewentualnie jakie, jeżeli nie zwolnię męża (ja go nie zatrudniałam)?

W nowym roku szkolnym pensje nauczycieli bez zmian

Dnia 1 września 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzania w sprawie wynagradzania nauczycieli, ale nie przyniesie ona zmian w stawkach wynagrodzeń nauczycieli. Wyniosą one, tak jak dotychczas, od 1.513 do 3.109 zł.

AKO 107

Zmiana wymiaru etatu nauczycielki w ciąży – tylko za jej zgodą

Pytanie: Z nauczycielką (stopień awansu – kontraktowy) jest zawarta umowa o pracę na czas określony od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. w wymiarze pełnego etatu, tj. 18/18. Obecnie jest w ciąży i przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Nauczycielka ma przydzielone godziny zajęć nauczania indywidualnego trójki dzieci. Jedno z dzieci (ponadgimnazjalne) zrezygnowało z zajęć nauczania indywidualnego, co skutkuje, że nie mamy dla tej nauczycielki przydziału godzin i musimy zmienić jej wymiar etatu z 18/18 na 14/18. Jak to przeprowadzić?

ZAWARTOŚĆ TECZEK OSOBOWYCH MUSI BYĆ ZGODNA Z PRZEPISAMI

Dokumentację pracowniczą weryfikują nie tylko inspektorzy pracy, ale także przedstawiciele organu prowadzącego. Czynności kontrolne są zwykle bardzo drobiazgowe, a kontrolerzy bez większego trudu znajdują nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej. Uchybienia najczęściej dotyczą gromadzenia dokumentów w niewłaściwej części akt, umieszczania na nich notatek, uwag, sprostowań itp., braku chronologii w prowadzonych teczkach i umieszczania w nich oryginałów dokumentów.

Zastępca z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia

Nie 3 dni robocze jak obecnie, a nawet 3 miesiące okresu wypowiedzenia będą obowiązywały przy umowach o pracę zawieranych na czas zastępstwa. Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy trafił do dalszych prac w komisjach.

AKO 106

Wypłatę dodatku funkcyjnego zwykle wstrzymuje się w czasie nieobecności awansującego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel odbywający staż przebywa na zwolnieniu lekarskim od trzech miesięcy. Czy opiekunowi stażu należy wypłacać dodatek za czas tej nieobecności?

W sprawozdaniu Rb-27S wykazuje się tylko te należności, które po ich uregulowaniu staną się dochodami

Pytanie: W sprawozdaniu Rb-N placówka  wykazała należności długoterminowe, które dotyczą należności lat przyszłych. Czy wartość taką należy również ująć w sprawozdaniu Rb-27S?

Urlop bezpłatny trwający co najmniej miesiąc obniża wymiar wypoczynkowego

Pytanie: Pracownik obsługi odchodzi na urlop bezpłatny. Ma do wykorzystania zaległy urlop 8 dni (rozpocznie go od 4 maja 2015 r.) Po tym urlopie chce wykorzystać bieżący urlop. Jak mu go policzyć: za 4 miesiące czy za 5 miesięcy?

AKO 105

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH MUSI BYĆ ZGODNE Z TREŚCIĄ FORMULARZA I CELEM, W JAKIM JEST PRZEDKŁADANE

W związku z ubieganiem się o różnego rodzaju świadczenia pracownicy zgłaszają się do szkoły z prośbą o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Tymczasem przepisy nie określają zasad wystawiania takiego dokumentu. Aby jednak nie narażać się na odpowiedzialność karną, takie zaświadczenie powinno przede wszystkim: zawierać informacje zgodne z prawdą i zostać wystawione w taki sposób, w jaki wymaga tego podmiot żądający zaświadczenia.

Zapłatę abonamentu RTV można udokumentować wyciągiem bankowym

Pytanie: Samorządowa jednostka oświatowa otrzymała potwierdzenie zapłaty abonamentu RTV na wyciągu bankowym. Czy jest to wystarczający dokument do ujęcia tego rodzaju kosztu w księgach rachunkowych? Jak zaksięgować tego rodzaju operację gospodarczą?

Zadania służby bhp bez dodatkowego wynagrodzenia

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w placówce, któremu powierzono funkcję inspektora bhp, przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

AKO 104

Zwolnienie na prywatną sprawę w sądzie bez prawa do wynagrodzenia

Nauczyciel prowadzi majątkowy proces cywilny, który toczy się od kilku lat. Czy dyrektor ma obowiązek zwolnić go od pracy na udział w rozprawie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? Jaki dokument musi okazać, że jest wzywany w sprawie? W razie kontroli musimy mieć podkładkę, że zwolnienie jest udzielane zgodnie z przepisami.

Zmiana rozkładu czasu pracy nie zawsze wymaga zmian w umowie o pracę

Pytanie: Pracownik pracuje na 2/8 etatu po dwie godziny dziennie. Chcemy, aby pracował dwa razy w tygodniu; jednego dnia 8 godzin, a drugiego 2 godziny. Czy należy mu zmienić tylko warunki zatrudnienia, czy zmiany wprowadzić aneksem do umowy?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe można wypłacić przed końcem miesiąca

Pytanie: W regulaminie wynagradzania obowiązującym naszą szkołę jest zapis, że godziny ponadwymiarowe wypłacane są do końca miesiąca. W marcu jest 5 tygodni od 2 marca do 31 marca. Rozliczamy od 2 marca do 27 marca, czyli pełne 4 tygodnie, czy do 31 marca?

AKO 103

Za wykonywanie pracy w warunkach trudnych lub uciążliwych przysługuje dodatek do pensji

W szkołach ogólnodostępnych dodatek za warunki pracy przysługuje jedynie w trzech przypadkach. Z kolei w placówkach specjalnych mają do niego prawo wszyscy nauczyciele, w tym także kadra kierownicza, a w przedszkolach nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim lub zajęcia nauczania indywidualnego z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Także praca w warunkach uciążliwych uprawnia nauczyciela do dodatku, ale tylko w 4 przypadkach.

AKO 102

ZNP chce wzrostu płac nauczycieli do kwoty 4.004 zł

Po dwóch latach bez podwyżek, Związek Nauczycielstwa Polskiego chce by od 2016 roku płace nauczycieli wzrosły przynajmniej do poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, które w grudniu 2014 roku wynosiło 4.004 zł. Chce także, by Kartą Nauczyciela objąć wszystkie szkoły publiczne, bez względu na status organu prowadzącego.

AKO 101

Zmiany w ustawie o systemie oświaty już 31 marca 2015 r.

Zaostrzenie przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego, kompleksowe regulacje dotyczące oceniania uczniów, możliwość zwiększenia limitu uczniów w klasach I–III oraz zmiana zasad zatrudniania nauczycieli do realizacji projektów unijnych – to główne punkty nowelizacji ustawy o systemie oświaty, których część zacznie obowiązywać z końcem marca 2015 roku.