AKO 122

Wypowiedzenie można wręczyć nauczycielowi jeszcze do końca lipca

Dyrektor szkoły, który nie zdążył z wręczeniem nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy do końca maja, może zastosować skrócony okres wypowiedzenia i wręczyć je jeszcze do końca lipca. Wiąże się to jednak z koniecznością wypłaty odszkodowania dla zwalnianego nauczyciela.

AKO 117

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ WYPŁATY EKWIWALENTU NALEŻY OKREŚLIĆ W REGULAMINIE PRACY

Obowiązkiem każdego dyrektora jest dopilnowanie, żeby żaden pracownik nie został dopuszczony do pracy bez zapewnienia odzieży roboczej i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Gdy nie jest możliwy zakup lub gdy tak przewidują zapisy regulaminu pracy, dyrektor musi wypłacić pracownikom ekwiwalent według stawek określonych w tym dokumencie, które jednak powinny być dostosowane do cen rynkowych zakupu takich środków.

Wyższe odszkodowania za rozwiązanie umowy zawartej na czas określony

Od 22 lutego br. okresy wypowiedzeń umów na czas określony zostały zrównane z tymi, które obowiązują przy umowach bezterminowych. W większości przypadków będzie to skutkowało podwyższeniem wysokości odszkodowań związanych z wadliwym rozwiązywaniem lub wygaśnięciem „terminowej” umowy o pracę.

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży na nowych zasadach

Od 1 kwietnia 2016 r. wypoczynek dla dzieci i młodzieży będzie można zorganizować pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie wypoczynku będzie się zaś odbywało wyłącznie elektronicznie i według nowych terminów. Zmieni się także karta wypoczynku. Ponadto wprowadzony zostanie limit uczestników wypoczynku, którzy mogą być pod opieką jednego wychowawcy.

AKO 116

Zwolnienie indywidualne nie zawsze wymaga zgody związków zawodowych

Dyrektor szkoły, zwalniając pracownika w trybie indywidualnym (wobec którego dopuszczalne jest zwolnienie grupowe) na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, musi swoją decyzję uzgodnić ze związkami zawodowymi, o ile te reprezentują danego pracownika. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 8/15).

Zwolnienie indywidualne nie zawsze wymaga zgody związków zawodowych

Dyrektor szkoły, zwalniając pracownika w trybie indywidualnym (wobec którego dopuszczalne jest zwolnienie grupowe) na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, musi swoją decyzję uzgodnić ze związkami zawodowymi, o ile te reprezentują danego pracownika. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 8/15).