157

Wyrównanie pensji dla nauczyciela, który przedstawił akt mianowania z opóźnieniem – czy to możliwe?

Pytanie: Nauczyciel dostarczył akt mianowania nauczyciela na nauczyciela minowanego dopiero w listopadzie 2018 r. podczas gdy akt ten został wydany jeszcze w sierpniu 2018 r. Czy dyrektor musi wyrównać nauczycielowi wynagrodzenie od września 2018 r.?

Składki ZUS nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Pytanie: Nauczyciel prowadzi działalność gospodarczą i opłaca wszystkie składki do ZUS. W szkole ma zatrudnienie na ponad połowę wymiaru zajęć. Jakie składki ZUS należy odprowadzać z tytułu zatrudnienia nauczyciela w szkole?

Nagroda jubileuszowa dopiero na koniec urlopu wychowawczego

Pytanie: Nauczycielka aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym. W trakcie tego urlopu upływa okres uprawniający ją do nagrody jubileuszowej. Czy można wypłacić jej nagrodę jubileuszową w trakcie urlopu wychowawczego?

156

Sprawdź, jak wyposażyć stanowiska pracy w odzież i obuwie robocze

Obowiązkiem dyrektora jako osoby reprezentującej pracodawcę – szkołę jest dbanie, aby na każdym stanowisku pracy pracownik mógł wykonywać obowiązki służbowe zgodnie z regułami bhp. W związku z tym dyrektor musi zadbać, aby w miarę potrzeb wybrane stanowiska pracy zostały wyposażone w odzież i obuwie robocze. Środki te powinny być zapewnione pracownikom nieodpłatnie. Istnieje także możliwość, by pracownik korzystał z własnej odzieży i obuwia roboczego, jednak wówczas dyrektor powinien wypłacić mu stosowny ekwiwalent. Sprawdź o czym pamiętać w związku z wyposażeniem stanowisk pracy w szkole w odzież i obuwie robocze.

155

Zwolnienie bez wypowiedzenia po przekroczeniu okresu zasiłkowego? Nie, jeśli pracownik stawi się w pracy

Pytanie: Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim przez 6 miesięcy, a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym przez 12 miesięcy. Następnie udzielono jej urlopu wypoczynkowego. W trakcie urlopu pracownica dostarczyła decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy dyrektor może zwolnić pracownicę bez wypowiedzenia?

Zmiany w przepisach bhp – obejmą także szkoły

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt zawiera również zmiany w zakresie obowiązków bhp pracodawcy, istotne dla pracodawcy oświatowego.

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie wymagana natychmiastowo

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania ograniczono zatrudnienie na rok szkolny 2018/2019. W dniu 25 października 2018 r. nauczycielowi przydzielono pełny wymiar zajęć. Nauczyciel pracuje od 1 września 2018 r., również w innej szkole. Kiedy nauczyciel powinien dostarczyć wniosek o wyrażenie zgody na kontynuację dodatkowego zatrudnienia?

154

„Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” – powstał praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół

W efekcie współpracy z UODO z MEN powstał specjalny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik będzie przydatny również w sferze działalności kadrowo-płacowej szkoły.

Związkowiec ze ”zniżką pensum” może pracować w godzinach ponadwymiarowych

Pytanie: Czy istnieje możliwość przydzielenia godzin ponadwymiarowych nauczycielowi, który korzysta ze zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć z uwagi na pełnienie funkcji związkowych?

Zniżka wicedyrektora odliczana od pensum łączonego

Pytanie: Ile wyniesie pensum łączone wicedyrektora zatrudnionego według 18-godzinnego pensum, który otrzymał 12 godzin ponadwymiarowych z pensum 22-godzinnego, którego rozmiar zniżki zgodnie z uchwałą organu prowadzącego wynosi 12/18?

153

Spodziewane zmniejszenie liczby oddziałów nie uzasadnia zatrudnienia na czas określony

Pytanie: W szkole podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum zatrudniono nowego nauczyciela matematyki w stopniu mianowanego na czas określony. Dyrektor tłumaczy takie zatrudnienie stwierdzeniem, iż nie ma pewności, czy dla nauczyciela znajdzie się taka sama liczba godzin w przyszłym roku szkolnym z uwagi na wygaszenie klas 3. Dotychczasowego gimnazjum. Czy nauczyciela zatrudniono na czas określony zgodnie z prawem?

Podanie przyczyny nieobecności w umowie o pracę na zastępstwo niezgodne z RODO

Pytanie: Dyrektor zatrudnił nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa innego nauczyciela (bibliotekarza biblioteki szkolnej) z uwagi na korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia. W szkole żaden inny nauczyciel nie zajmował stanowiska nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej. Dyrektor, wiedziony wieloletnią praktyką, w umowie o pracę na zastępstwo wskazał imię i nazwisko zastępowanego nauczyciela a także przyjął, że umowa o pracę została zawarta na czas nieobecności w pracy z powodu urlopu dla poratowania zdrowia. Czy taka praktyka jest zgodna z RODO?

Nauczyciel może być zatrudniony na czas określony na okres kadencji dyrektora

Pytanie: Dyrektor objął swoją funkcję w dniu 1 września 2018 r. na okres 3-letniej kadencji. Jednocześnie otrzymał zwolnienie z obowiązku świadczenia zajęć z uwagi na wykonywanie funkcji kierowniczej. W związku z tym jego godziny przydzielono nowemu nauczycielowi, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres 3 lat szkolnych, odpowiadających okresowi kadencji nowego dyrektora. Czy postąpiono słusznie?

152

Zamiast trzech umów o pracę – uzupełnienie pensum i dodatkowa umowa

Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum A ma na rok szkolny 2018/2019 przydzielone 6/18 wymiaru zajęć. Jednocześnie od 1 września 2018 r. ma pracować w dwóch szkołach podstawowych: w szkole B w wymiarze 8/18 i w szkole C w wymiarze 11/18. Czy istnieje możliwość stworzenia sytuacji, w której organ prowadzący będzie mógł nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia pensum w szkole C ze wskazaniem szkoły B jako macierzystej?

Za bezprawną zmianę ocen uczniów – odpowiedzialność dyscyplinarna

Pytanie: Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły wobec nauczyciela wychowawcy, który samowolnie zmienił oceny roczne z zachowania kilku uczniów? Nauczyciel  zmienił oceny zatwierdzone na radzie pedagogicznej z nieodpowiednich na poprawne i wydrukował świadectwa z niewłaściwymi ocenami, nie przyznając się do zmiany.

Umowa zlecenia na pełnienie opieki podczas wycieczki

Pytanie: Nauczyciel liceum podczas urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji ma wyjechać z uczniami na zagraniczne zawody sportowe. Czy w związku z tym może on przerwać urlop wypoczynkowy?

151

Zwolnienia okolicznościowego udziela zawsze dyrektor szkoły macierzystej

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej uzupełniający pensum w przedszkolu zwrócił się o udzielenie zwolnienia okolicznościowego w związku z urodzeniem dziecka. Zwolnienie wypada w dni, w które nauczyciel uzupełnia pensum w przedszkolu, dlatego nauczyciel zwrócił się z wnioskiem o udzielenie zwolnienia do dyrektora przedszkola. Jak powinien postąpić ten dyrektor?

Zobacz, jak wygląda kalendarz oświatowy na rok szkolny 2018/2019

MEN opublikował kalendarz oświatowy na rok szkolny 2018/2019. Co najistotniejsze w sprawach kadrowych, rozpoczęcie roku przypada 3 września, natomiast ferie zimowe rozpoczną się 14 stycznia, a zakończą 24 lutego. Sprawdź najważniejsze terminy w przyszłym roku szkolnym.

Wynagrodzenie za zlecenie poza podstawą wymiaru nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej

Pytanie: Czy do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej nauczyciela wlicza się wynagrodzenie z tytułu zlecenia realizowanego w szkole w ramach obowiązków niepedagogicznych?

150

Sprawdź, na czym polega skrócenie okresu wypowiedzenia

Pytanie: Dnia 27 kwietnia 2018 r. nauczyciel złożył w sekretariacie szkoły wniosek o dokonanie oceny pracy. Jaką datę wskazać jako końcowy termin oceny pracy?

Procedura oceny pracy uruchomiona przed 31 sierpnia 2018 r. a kończąca się po tej dacie musi zostać przeprowadzona w ciągu 3 miesięcy

Pytanie: Dnia 27 kwietnia 2018 r. nauczyciel złożył w sekretariacie szkoły wniosek o dokonanie oceny pracy. Jaką datę wskazać jako końcowy termin oceny pracy?

Pozew o ustalenie stosunku pracy nie jest ograniczony terminem

Pytanie: W jakim terminie nauczyciel powinien wnieść pozew do sądu pracy o ustalenie, że umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony. Nauczyciel wytoczył taki pozew po roku od dnia ustania umowy o pracę na czas określony. Czy w związku z tym pozew zostanie oddalony?

149

Zwolnienie na okres rozprawy w sądzie bez prawa do rekompensaty

Pytanie: Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za okres zwolnienia pracownika celem uczestnictwa w rozprawie sądowej?

Zmiany w świadczeniach dla nauczycieli pracujących za granicą

Ustawodawca planuje wprowadzenie nowych stawek ryczałtu na pokrycie części kosztów utrzymania i zakwaterowania nauczycieli skierowanych lub delegowanych do pracy za granicę. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Zmiana stanowiska pracy dopuszczalna w okresie ochrony przedemerytalnej

Pytanie: Z uwagi na włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej w szkole jest zbyt dużo etatów woźnych. W związku z tym dyrektor chce przenieść jedną z woźnych na inne stanowisko pracy. Problem w tym, że pracownicy zostały jedynie 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego 60 lat. Czy przeniesienie jest możliwe?

148

Zmiana warunków pracy po urlopie rodzicielskim nie jest możliwa bez aprobaty nauczyciela

Pytanie: Niedługo zakończy się okres urlopu rodzicielskiego nauczyciela. Czy dyrektor musi przydzielić mu dotychczasowe stanowisko pracy, czy też może je zmienić?

Wydłużenie niektórych terminów i zmiany w treści arkuszy organizacyjnych

W poprzednim numerze przedstawiliśmy procedurę sporządzania i zatwierdzania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019. Tymczasem okazało się, że MEN zmodyfikował niektóre terminy w tej procedurze. Nowelizacja rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli weszła w życie 10 kwietnia 2018 r., co oznacza, że ma zastosowanie do arkuszy organizacyjnych opracowywanych na rok szkolny 2018/2019.

Wszystkim pracownikom należy zagwarantować środki higieniczne i urządzenia sanitarne

Pytanie: Czy pracownikom szkoły przysługuje nieodpłatnie ręcznik i mydło?

147

Zwolnienie dyscyplinarne za nieusprawiedliwienie nieobecności

Pytanie: Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po zakończeniu okresu zwolnienia nie stawiła się w pracy ani nie poinformowała o przyczynie dalszej nieobecności. Pracodawca próbował się z nią skontaktować ale bezskutecznie. Minął już tydzień od zakończenia zwolnienia lekarskiego. Jakie kroki należy podjąć w sprawie?

Trener umiejętności społecznych poprowadzi zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy 18-godzinny kurs - trener umiejętności społecznych TUS – SST (szkolenie certyfikacyjne), które ukończyć zamierza nauczyciel z kwalifikacjami nauczyciela wspomagającego i psychologa, gwarantuje nabycie uprawnień do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności społeczne w szkole. Każdy uczestnik ma otrzymać świadectwo zgodne z wymogami MEN i certyfikat trenera umiejętności społecznych uprawniający do usług opiekuńczych, w domach samopomocy, pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach.

146

Zwolnienie okolicznościowe musi pozostawać w związku z danym zdarzeniem

Pytanie: Jak wiadomo, powodu śmierci babci nauczycielowi przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze 1 dnia. Niemniej jednak żaden przepis nie wskazuje, w jakim czasie należy ten urlop wykorzystać. Śmierć babci nastąpiła w okresie, w którym nauczyciel zatrudniony w przedszkolu wykorzystuje urlop wypoczynkowy. Czy nauczyciel może ubiegać się o urlop okolicznościowy po zakończeniu ferii?

Wydłużenie okresu oczekiwania na rozpoczęcie stażu już od 1 września 2018 r. – ale nie dla każdego

Pytanie: 31 sierpnia 2018 roku nauczycielom w stopniu kontraktowego i mianowanego upłynie odpowiednio 2-letni i roczny okres karencji od uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Czy w takim razie już 1 września 2018 r. mogą rozpocząć staż na wyższy stopień awansu zawodowego?

Weekend pomiędzy zwolnieniami lekarskimi nie zawsze przerywa bieg okresu zasiłkowego

Pytanie: Nauczyciel liceum ogólnokształcącego zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć od początku roku szkolnego przebywa na kolejnych zwolnieniach lekarskich, trwających zawsze od poniedziałku do piątku. Przerwy obejmują weekendy, a także okres świąteczny i ferie zimowe. Czy zwolnienia lekarskie przerywane na czas dni wolnych od pracy można sumować i po 182 dniach choroby rozwiązać umowę o pracę?

145

Zatajenie porodu nie uprawnia do zwolnienia dyscyplinarnego pracownicy

Pytanie: Pracownica zataiła fakt porodu przed dyrektorem. Czy w związku z zatajeniem tej informacji można zwolnić ją dyscyplinarnie?

Zastępca dyrektora nie powinien być powoływany na okres ferii

Pytanie: W szkole nie ma wicedyrektora. Przez część ferii zimowych dyrektor chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Kto powinien go zastąpić?

Zasiłek dla bezrobotnych pobierany za granicą nie wlicza się do stażu

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny ubiega się o doliczenie – w kontekście prawa do nagrody jubileuszowej) do stażu pracowniczego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych za granicą. Czy dyrektor powinien uwzględnić jego żądanie?

144

Społeczny inspektor pracy w relacjach z dyrektorem szkoły – wzajemne uprawnienia i obowiązki

Niezależnie od woli dyrektora szkoły w placówce może być powołany społeczny inspektor pracy. Gdy tak się stanie, dyrektor musi respektować jego kompetencje oraz w zakresie uregulowanym ustawą wspierać jego działalność. Sprawdź kto, kiedy i na jakich zasadach może powołać społecznego inspektora pracy, jakie są jego kompetencje i jakie obowiązki ma w związku z tym dyrektor placówki.

Znamy już procedurę weryfikacji stanu zdrowia nauczyciela w związku z urlopem zdrowotnym

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego zakres i tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Rozporządzenie zawiera wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.