Zmiany w ocenie pracy w roku szkolnym 2018/2019 – już teraz sprawdź, jak je wdrożyć

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 planowane jest wdrażanie istotnej nowelizacji Karty Nauczyciela, która obejmie również ocenę pracy nauczyciela. Ocena pracy ma stać się jednym z istotnych elementów awansu zawodowego nauczyciela. Uzyskanie konkretnej oceny może skrócić procedurę awansu zawodowego, ale też ją wydłużyć. Sprawdź, w jaki sposób wdrożyć zmiany w ocenie pracy, które szykuje nam ustawodawca.

ZFŚS a obowiązki szkoły wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

Okres przedświąteczny wiąże się z wytężonymi pracami dyrektorów i komisji socjalnych w związku z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. W związku z przyznawaniem świadczeń z Funduszu na szkole spoczywają obowiązki względem organów podatkowych oraz ZUS.

Zawieszenie nauczyciela w obowiązkach służbowych - praktyczne wskazówki dla dyrektora

Celem zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela a także dyrektora będącego nauczycielem jest przejściowe odsunięcie osoby wykonującej zawód nauczyciela od wykonywania obowiązków zawodowych w szkole dla zabezpieczenia praw i dobra dzieci (uczniów) przed ich ewentualnym naruszeniem w sytuacji, gdy - z uwagi na zachowanie nauczyciela - zwiększyło się ryzyko takiego naruszenia. Zachowanie nauczyciela uzasadniające odsunięcie go od pełnienia obowiązków w szkole stanowić musi przejaw uchybienia obowiązkom zawodowym lub godności zawodowej zagrożony odpowiedzialnością dyscyplinarną lub też musi wypełniać znamiona przestępstwa, co z kolei uzasadnia wszczęcie wobec nauczyciela postępowania karnego. Sprawdź, w jakich sytuacjach można, a w jakich należy zawiesić nauczyciela w obowiązkach służbowych

Zatrudnienie do zajęć finansowanych ze środków unijnych – nowa umowa o pracę albo zajęcia dodatkowe

Pytanie: W szkole podstawowej prowadzone będą zajęcia finansowanie z funduszy unijnych. Dyrektor chce przydzielić część tych zajęć nauczycielowi dotychczas zatrudnionemu w szkole, a w zakresie pozostałych zajęć zatrudnić nowego nauczyciela. W jaki sposób należy to uczynić? O czym trzeba pamiętać, przydzielając takie zajęcia?

Wypowiedzenie lub porozumienie zmieniające rozwiązaniem problemu zdublowanych stanowisk pracy

Pytanie: Od 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej. W każdej ze szkół był zatrudniony sekretarz szkoły. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni nie stracili pracy, jednak pozostaje podwójne zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły. W jaki sposób rozwiązać problem podwójnego zatrudnienia bez konieczności przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze np. referenta?

Wygaśnięcie stosunku pracy w pierwszym dniu miesiąca nie pozbawia nauczyciela prawa do wynagrodzenia

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej przebywa w stanie nieczynnym, będąc jednocześnie zatrudniony w przedszkolu niepublicznym. 1 grudnia dyrektor wystąpił do niego z propozycją „przywrócenia” do pracy na dotychczasowy wymiar zajęć na czas nieokreślony. W tym samym dniu nauczyciel nie wyraził zgody na „przywrócenie”, co spowodowało automatyczne wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela. Czy dyrektor powinien żądać od nauczyciela zwrotu wynagrodzenia wypłaconego za grudzień?

W szkole samorządowej można wprowadzić układ zbiorowy

Pytanie: Czy w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zatrudniającej 28 osób można wprowadzić układ zbiorowy pracy?

Udzielenie urlopu bezpłatnego co do zasady zależy od uznania dyrektora

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej zgłosił się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola. Konkurs na stanowisko dyrektora odbędzie się nietypowo, bo w dniu 10 grudnia. W związku z tym nauczyciel ten złożył wniosek do dyrektora szkoły podstawowej do udzielenia urlopu bezpłatnego na okres konkursu, a także na 2 dni poprzedzające ten konkurs. Czy wniosek ten jest wiążący dla dyrektora?

Stan nieczynny i urlop wychowawczy wykluczą możliwość otrzymania trzynastki

Pytanie: Nauczyciel gimnazjum od 1 września 2017 r. przebywa w stanie nieczynnym, który zakończy się 28 lutego 2018 r. Wcześniej zaś do 31 sierpnia 2017 r. korzystał z urlopu wychowawczego. Czy nauczyciel nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.?