WYDANIE ONLINE

Niespełnienie jednego z 6 warunków, od których zależy udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, uprawnia dyrektora do wydania decyzji odmownej. Powinna mieć ona jednak precyzyjne uzasadnienie, by nie było wątpliwości, na jakiej podstawie została podjęta. Z kolei wątpliwości co do treści orzeczenia lekarskiego nie dają podstaw do wydania decyzji odmownej, ale do odwołania się do komisji lekarskiej przy wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

czytaj więcej »

W szkole choroby zawodowe, szczególnie narządu głosu, dotykają najczęściej nauczycieli. U pracowników niepedagogicznych mają one inne źródło. Stały monitoring czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach pozwala na eliminowanie zagrożeń, stosowanie profilaktyki i wczesnego wdrożenia leczenia a co za tym idzie, pozwala uniknąć ostatecznego rozwiązania, jakim jest rozwiązanie z podwładnym stosunku pracy.

czytaj więcej »

W praktyce trudno jest znaleźć odzwierciedlenie posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji w przepisach i podjąć decyzję, czy dana osoba może uczyć w szkole, czy też nie. Ponieważ zaś zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji jest możliwe tylko wyjątkowo, podpisując umowę trzeba być pewnym, że jest to odpowiedni specjalista. Kwalifikacje tych najczęściej spotykanych w szkołach omawiamy poniżej. 

czytaj więcej »

Minimum raz na dwa lata trzeba ocenić pracę pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych – sformułować wnioski i wyznaczyć nowe cele. Pracę pozostałych podwładnych także należy monitorować, a oceniać w sposób sformalizowany, gdy przewidują to wewnętrzne uregulowania szkoły.

czytaj więcej »

Przyjęte przez Rząd 30 września 2014 r. rozwiązania wprowadzają nową – elektroniczną – formę zwolnień lekarskich. Wprowadzenie e-zwolnień ograniczy obieg dokumentów i zwolni pracownika z obowiązku dostarczania pracodawcy zaświadczenia lekarskiego, będzie ono bowiem automatycznie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, a następnie elektroniczne zwolnienie trafi do pracodawcy.

czytaj więcej »

1.750 zł tyle ma wynieść minimalna pensja od stycznia 2015 roku przy założeniu, że pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Z kolei w pierwszym roku pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia nie niższego niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2015 roku – 1.400 zł.

czytaj więcej »

W razie śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub gdy jej stan nie pozwala na sprawowanie opieki, z urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny – przewiduje projekt ustawy, który przyjął rząd.

czytaj więcej »

wiper-pixel