WYDANIE ONLINE

Nie każdy nauczyciel i pracownik niepedagogiczny zatrudniony w szkole otrzyma trzynastkę za 2014 rok. Podstawowym warunkiem jest efektywne przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w danym roku. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy m.in. osób korzystających z uprawnień rodzicielskich oraz nauczycieli zatrudnionych zgodnie z organizacja pracy szkoły.

czytaj więcej »

Po dwóch latach bez podwyżek, Związek Nauczycielstwa Polskiego chce by od 2016 roku płace nauczycieli wzrosły przynajmniej do poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, które w grudniu 2014 roku wynosiło 4.004 zł. Chce także, by Kartą Nauczyciela objąć wszystkie szkoły publiczne, bez względu na status organu prowadzącego.

czytaj więcej »

Przy dokonywaniu potrąceń z pensji pracowników szkoły trzeba pamiętać o limitach potrąceń i tym, że na niektóre potrącenia wymagana jest wyraźna, najlepiej pisemna zgoda podwładnego. Gdy taką zgodę przekazuje np. instytucja kredytowa, w której pracownik zaciągnął dług, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż tego typu dokumenty bywają wadliwe, a potrącenia dokonane na ich podstawie mogą narazić dyrektora szkoły na odpowiedzialność za wykroczenie.

czytaj więcej »

Od 23 grudnia 2014 r. obowiązuje nowa, obniżona do 8% stawka odsetek ustawowych. Szkoły starające się odzyskać należności od dłużników muszą pamiętać, że do zaległości, które powstały przed 23 grudnia 2014 r., należy stosować poprzednią stawkę odsetek 13%.

czytaj więcej »

Tylko zatrudnienie przez cały rok kalendarzowy lub co najmniej 6 miesięcy nieprzerwane żadnymi nieobecnościami w pracy daje oczywistą podstawę do wypłaty trzynastki. W pozostałych przypadkach wymagana jest szczegółowa analiza sytuacji, by ustalić, czy okres zatrudnienia umożliwia wypłatę świadczenia, czy też nie oraz jakie składniki wynagrodzenia należy wliczyć do podstawy trzynastki. By ułatwić podejmowanie decyzji płacowych, omawiamy 43 najczęściej pojawiające się sytuacje z praktyki szkolnej i 51 świadczeń wyliczanych lub pomijanych w podstawie trzynastki.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, awansujący nauczyciele – rodzice będą mogli korzystać z pełni uprawnień rodzicielskich bez obawy o konieczność powtórzenia stażu. Okres dopuszczalnej nieobecności z tego powodu przypadający w trakcie trwania stażu zostanie bowiem wydłużony do roku i 6 miesięcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel