WYDANIE ONLINE

Pracownik, który odmówi pracy na nowych warunkach i doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy, może żądać odprawy, o ile nowe warunki są obiektywnie dla niego nie do przyjęcia. Przy ocenie zasadności wypłaty tego świadczenia trzeba brać pod uwagę także sytuację placówki i jej możliwości kadrowe. Przykładowo, gdy dyrektor szkoły obniża pensje, by ocalić miejsca pracy, może to przesądzić o braku prawa do odprawy.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2015 r. pracownik podejmujący zatrudnienie w ciągu 30 dni od ustania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy nie będzie musiał przeprowadzać wstępnych badań lekarskich. Będzie to jednak zależało od decyzji pracodawcy i posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania danej pracy.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który od 1 września 2015 r. poprowadzi obowiązkowe zajęcia z języka obcego w przedszkolu, musi posiadać co najmniej podstawowe kwalifikacje językowe. Dobra wiadomość jest taka, że przez 5 lat wymagania kwalifikacyjne są łagodniejsze, by nauczyciele mieli czas na zdobycie odpowiedniego wykształcenia.

czytaj więcej »

Pracownikom niepedagogicznym odprawę emerytalną wypłaca się w dniu ustania zatrudnienia, a nauczycielom można dopiero po udokumentowaniu nabycia uprawnień emerytalnych. Z kolei odprawę rentową w jednym i drugim przypadku wypłaca się dopiero po nabyciu prawa do renty i potwierdzenia tego faktu dyrekcji szkoły.

czytaj więcej »

Zgodnie z regulaminem przyznawania zapomogi zdrowotnej, aby otrzymać świadczenie, nauczyciele składają zaświadczenie o chorobie przewlekłej i faktury za leki, sprzęt rehabilitacyjny itp. Ostatnio lekarz rodzinny wystawia wszystkim nauczycielom zaświadczenie o chorobie przewlekłej. Sprawdziłam faktury i wypisane leki. Są tam leki i na trądzik i na nadciśnienie i ze względu na choroby kobiece. W jaki sposób mogę sprawdzić rzetelność wystawionego zaświadczenia przez lekarza?

czytaj więcej »

Czy uzyskane przez nauczycieli certyfikaty, dyplomy potwierdzające udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach (nie BHP) powinny znaleźć się w części B akt osobowych, czy też warto gromadzić je w oddzielnych segregatorach? I czy podobnie jest w przypadku pracowników niepedagogicznych?

czytaj więcej »

W szkołach ogólnodostępnych dodatek za warunki pracy przysługuje jedynie w trzech przypadkach. Z kolei w placówkach specjalnych mają do niego prawo wszyscy nauczyciele, w tym także kadra kierownicza, a w przedszkolach nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim lub zajęcia nauczania indywidualnego z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Także praca w warunkach uciążliwych uprawnia nauczyciela do dodatku, ale tylko w 4 przypadkach.

czytaj więcej »

Przepisy określające przypadki, w których nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy, wskazują tylko na typowe sytuacje. Dlatego ustalenie, czy w konkretnym przypadku należy się dodatek, nadal wywołuje wiele wątpliwości. Sprawy nie ułatwiają niejasne regulacje organów prowadzących, a nawet ich brak. Bez tego wypłata nie jest zaś możliwa.

czytaj więcej »

wiper-pixel