WYDANIE ONLINE

Pracownicy samorządowi zatrudnieni w szkołach za pracę nadliczbową mogą otrzymać wynagrodzenie (bez dodatku) lub czas wolny. Dyrektor szkoły jest związany wyborem pracownika i sam nie może narzucić mu formy rekompensaty. Termin odbioru czasu wolnego pracownik musi jednak uzgodnić z dyrekcją. Może, co prawda, domagać się czasu wolnego przed urlopem lub po nim, ale ostatecznie to dyrektor udziela wolnego. Brak wniosku w tej sprawie oznacza konieczność wypłaty wynagrodzenia wraz z dodatkiem.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie L-4 wypłaciliśmy pracownikowi zasiłek chorobowy za 156 dni. Ten dostarczył kolejne zwolnienie z kodem D (na poprzednich zwolnieniach nie było żadnego kodu). Wiemy od pracownika, że choruje na gruźlicę. Czy możemy dalej wypłacać zasiłek aż do 270 dnia choroby na podstawie ww. zwolnień, czy powinniśmy otrzymać dodatkową informację od lekarza lub uzupełnienie kodem literowym D już dostarczonych L-4?

czytaj więcej »

Od 31 marca 2015 r. nauczyciel odbywający staż może być nieobecny w pracy nawet półtora roku, jeżeli jest to spowodowane korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Rozwiązania te są jednak niekorzystne dla awansujących ojców, gdyż ich urlop, nawet krótszy niż miesiąc, przedłuży staż. To jednak nie wszystkie wątpliwości, jakie przynosi lektura nowych regulacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dla gminy, organ prowadzący może samodzielnie zmienić zatwierdzony plan finansowy placówki przy braku zgody ze strony dyrektora? Chciałabym dodać, że plan finansowy opracowany przez dyrektora na bazie wytycznych organu już nie gwarantował realizacji wszystkich zadań statutowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można nauczycielowi rozliczyć godziny karciane, jeżeli prowadzi je w formie e-learningowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka jest prezesem ogniska ZNP, ponadto jest członkiem zarządu ZNP. Czy z tytułu tej funkcji należy jej się 4-dniowy tydzień pracy w szkole?

czytaj więcej »

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli płace pedagogów zostaną na dotychczasowym poziomie. Dla nauczycieli oznacza to 4. rok z rzędu bez podwyżek pensji zasadniczej.

czytaj więcej »

Od 20 marca 2015 r. wynagrodzenie egzaminatora sprawdzającego i oceniającego pracę ucznia stanowi odpowiedni – zależnie od rodzaju (etapu, poziomu) egzaminu oraz typu szkoły, w której jest on przeprowadzany – procent uposażenia nauczyciela dyplomowanego (procent z 3.109 zł).

czytaj więcej »

Nauczyciel prowadzi majątkowy proces cywilny, który toczy się od kilku lat. Czy dyrektor ma obowiązek zwolnić go od pracy na udział w rozprawie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? Jaki dokument musi okazać, że jest wzywany w sprawie? W razie kontroli musimy mieć podkładkę, że zwolnienie jest udzielane zgodnie z przepisami.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła została zobligowana do udziału w projekcie „Umiem pływać”, ale nie przyznano nam pieniędzy na opiekę (oferują trenera, który też nie bierze odpowiedzialności za dzieci na terenie basenu, tylko w wodzie). Zobligowałam nauczycieli, aby każdy dwa razy w tygodniu po 4 godziny opiekował się dziećmi zarówno w trakcie dowozu i powrotu, jak i na basenie. Ponieważ nauczyciele w I semestrze już jeździli w ramach tego projektu na basen za darmo, odmawiają wyjazdów i opieki w II semestrze, zażądali ode mnie polecenia służbowego i podstawy prawnej. Czy powołanie się na Kartę Nauczyciela i 40-godzinny tydzień pracy wystarczy i czy to jest zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole podstawowej od 1 września 1990 r. W 1996 roku na bazie tej szkoły utworzono zespół szkół (szkoła podstawowa i przedszkole). Od 1 września 1996 r. nauczyciel zatrudniony jest w zespole. W dniu 1 września 1999 r. do istniejącego już zespołu dołączono gimnazjum. Jakie dokumenty powinien otrzymać ten nauczyciel, który od 1999 roku pracował zarówno w gimnazjum, jak i w szkole podstawowej, np. 7/18 + 11/18 lub ostatnio tylko w gimnazjum 18/18?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor placówki dofinansował w ubiegłym roku częściowo roczny kurs podnoszący kwalifikacje pracownika. W ubiegłym roku zrefundował również koszty delegacji. W roku obecnym ze względu na brak środków na delegacje szkoleniowe jest to niemożliwe. Pracownik jeździ cyklicznie na szkolenia od piątku do niedzieli. Czy w związku z powyższym należy wystawiać delegacje, które nie będą mogły być rozliczone?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica szkoły jest zatrudniona na czas określony od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. na podstawie umowy o pracę na podstawie skierowania z urzędu pracy do wykonywania robót publicznych. Zgodnie z zawartą umową w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 r. koszty wynagrodzenia są refundowane przez urząd pracy, natomiast od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. koszty wynagrodzenia pokrywa pracodawca. Pracownica nabywa prawo do emerytury 22 marca 2015 r. Czy z dniem rozwiązania umowy należy wypłacić odprawę emerytalną? Czy pracownica będzie emerytem objętym funduszem świadczeń socjalnych tej szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi obsługi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim do 13 kwietnia 2015 r., kończy się okres zasiłkowy 182 dni 21 kwietnia 2015 r. W dniu 31 marca 2015 r. dostał rentę z ZUS na okres 3 lat. Jeżeli pracodawca rozwiąże umowę o pracę, to na jaką podstawę prawną się powołać? Czy należy w tym przypadku wypłacić odprawę rentową? Jeżeli pracownik sam rozwiąże umowę o pracę, to na jaką podstawę prawną powinien się powołać? Czy w tym przypadku ma wnioskować o wypłatę odprawy rentowej?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakich przypadkach pracodawca może udzielić czasu wolnego niepłatnego? Czy słuszne jest założenie, że tylko na czas szkoleń/studiów zleconych przez pracodawcę (a nie z własnej inicjatywy pracownika za zgodą pracodawcy) należy się płatny czas wolny? Jeśli nie, jak rozgraniczyć płatny czas wolny na szkolenia od czasu wolnego bez prawa do wynagrodzenia? Co z pracownikami, którzy szkolą się na własną rękę bez wiedzy pracodawcy, a potrzebne im czasami wolne na przybycie na zajęcia i uczestniczenie w nich. Im przysługuje czas wolny niepłatny. Jednak, udzielając przykładowo urlopu bezpłatnego co drugi piątek (przy studiach zaocznych), pracodawca dowie się w pewnym momencie o celu tego wolnego. Czy wówczas nie staje się to szkoleniem za zgodą pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik zatrudniony od 2007 roku na stanowisku referenta, który uzyskał kwalifikacje na stanowisko starszego inspektora ds. bhp, powinien odbyć na tym stanowisku służbę przygotowawczą? Pracownica, której pytanie dotyczy, obecnie przebywa na urlopie wychowawczym w innej szkole (referent), a w naszej szkole została zatrudniona na stanowisku starszego inspektora ds. bhp. Może w tej sytuacji podlega wyłącznie ocenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaliczyć następujące wydatki dotyczące naprawy kserokopiarki:1) przegląd kserokopiarki,2) konserwacja kserokopiarki,3) bęben Ricoh,4) wymiana bębna,5) listwa bębna,6) czyszczenie rolki ładującej,7) regulacja przyciemniania oraz jakości kopii?

czytaj więcej »

Pytanie: Obecnie pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim, ma wypłacany dodatek mieszkaniowy i wiejski. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek odprowadzać składkę na Fundusz Pracy od tych dodatków?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia z ZUS w okresach: 01.08.2002 r.–15.10.2002 r. a następnie do 01.01.2004 r.? Jeżeli tak, to od jakiego momentu wyrównać mu wysługę lat? Nauczyciel w naszej szkole pracuje od 2007 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel potrzebuje zaświadczenia od lekarza, że może wyjechać do sanatorium w lipcu lub sierpniu, gdyż pracuje w oświacie mniej niż 7 lat. Czy mogę wystawić takie zaświadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Sąd pracy uznał, że rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia było niezgodne z prawem, i orzekł o trzymiesięcznym wynagrodzeniu tytułem odszkodowania. Czy w nowym świadectwie pracy należy wpisać art. 97 § 3 Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierownik internatu powinien realizować godzinę karcianą przy etacie 30/30, czy jest z tego obowiązku zwolniony jako pełniący funkcję kierowniczą w szkole tak jak dyrektor i wicedyrektor szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany przebywał na płatnym zwolnieniu lekarskim przez 182 dni, następnie przez ZUS otrzymał decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego na okres 12 miesięcy, które kończy się 11 maja 2015 r. Czy po tym okresie będzie można udzielić mu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący drogą uchwały zwiększył pensum pedagoga z 18 do 30 godzin tygodniowo. Pedagog jest jednocześnie członkiem zarządu związku zawodowego. Czy dyrektor może wobec tego zmienić nauczycielowi pensum, aby było zgodne z uchwałą, jeżeli pedagog nie wyraża zgody?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje na 2/8 etatu po dwie godziny dziennie. Chcemy, aby pracował dwa razy w tygodniu; jednego dnia 8 godzin, a drugiego 2 godziny. Czy należy mu zmienić tylko warunki zatrudnienia, czy zmiany wprowadzić aneksem do umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica administracji w naszej szkole nabyła uprawnienia do nagrody jubileuszowej w dniu 18 kwietnia 2015 r. za 20 lat pracy w wys. 75% wynagrodzenia miesięcznego. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest z dołu w ostatnim dniu roboczym marca. Kiedy należy wypłacić nagrodę, czy w ostatnim dniu miesiąca, czy w następnym dniu roboczym po uzyskaniu uprawnień do nagrody, czyli 20 kwietnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na pół etatu, powołany do pracy w komisji przy sprawdzianie klas szóstych w dniu, w którym nie pracuje, ma prawo do odebrania dnia wolnego, ewentualnie zapłaty za godziny ponadwymiarowe, czy jest to praca w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2014 r. zatrudniamy w szkole pracownika na stanowisku asystent nauczyciela. Nasz regulamin wynagradzania pracowników samorządowych nie przewiduje takiego stanowiska. Nie wiem zatem, jak mam zakwalifikować to stanowisko.

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie wynagradzania obowiązującym naszą szkołę jest zapis, że godziny ponadwymiarowe wypłacane są do końca miesiąca. W marcu jest 5 tygodni od 2 marca do 31 marca. Rozliczamy od 2 marca do 27 marca, czyli pełne 4 tygodnie, czy do 31 marca?

czytaj więcej »

wiper-pixel