WYDANIE ONLINE

Obecni i byli pracownicy szkoły, a często także członkowie ich rodzin mają prawo do różnego rodzaju pomocy finansowej i rzeczowej, która najczęściej finansowana jest ze środków ZFŚS. Z funduszu tego nie można jednak finansować świadczeń, które nie mają charakteru socjalnego, np. kosztów zakupu sprzętu medycznego, leków, czy też dodatkowych badań albo studiów pracowników. Na ten cel trzeba przeznaczyć inne środki z budżetu szkoły. Dobra wiadomość jest taka, że większość świadczeń jest zwolniona ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz z podatku dochodowego – jeśli tylko ich wartość nie przekroczy ustawowego limitu.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony w placówce feryjnej od 1 stycznia do 21 marca 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Od 22 marca do 19 września 2013 r. była na urlopie macierzyńskim, od 20 września 2013 r. do 20 marca 2014 r. na urlopie rodzicielskim. Następnie od 21 marca do 15 maja 2014 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym uzupełniającym za 2013 rok; a od 16 maja 2014 r. do 15 maja 2015 r.na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy nauczycielce należy się urlop uzupełniający za 2014 rok, a jeżeli tak, to w jakim wymiarze?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy indywidualny rozkład czasu pracy można wpisać do umowy o pracę? Jeśli tak, jak powinna wyglądać taka umowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w placówce, któremu powierzono funkcję inspektora bhp, przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak przeprowadzić likwidację stanowiska pracownika będącego na urlopie macierzyńskim (rodzicielskim) – czy już teraz wręczyć pracownicy pismo, że jej stanowisko będzie likwidowane? Urlop trwa do 20 grudnia 2015 r. Pracownica ma też do wykorzystania urlop wypoczynkowy w wymiarze 25 dni za rok 2014 i 26 dni za 2015. Wróci więc do pracy w marcu 2016 roku. Czy dopiero po powrocie liczymy okres wypowiedzenia i przez 3 miesiące musimy zapewnić jej inne stanowisko pracy? Czy należy jej się odprawa i czy możemy zaznaczyć w wypowiedzeniu, że nie musi świadczyć pracy? Czy może za porozumieniem stron sama rozwiązać umowę o pracę, będąc jeszcze w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca autobusu szkolnego (pracownik samorządowy) pracować będzie w niedzielę 2 godziny. Do końca okresu rozliczeniowego nie ma możliwości, aby udzielić mu czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych. W jaki sposób zrekompensować kierowcy pracę w niedzielę?

czytaj więcej »

Wyroki sądów zapadające na niekorzyść szkół weryfikują prawidłowość i wiarygodność przyczyn, jakie podane zostały w wypowiedzeniu stosunku pracy. Jedno jest pewne – przyczyna wypowiedzenia powinna być obiektywna, rzeczywista i prawdziwa, a ponadto prawidłowo, tj. jasno i możliwie wyczerpująco, sformułowana.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w lutym pracował tylko trzy dni, ponieważ przebywał trzy dni na urlopie i 19 dni na chorobowym. W marcu przebywał cały miesiąc na zwolnieniu chorobowym. Z jakich miesięcy wziąć stawkę urlopową, obliczając wynagrodzenie za urlop w kwietniu i kolejnych dwóch miesiącach? Czy, obliczając stawkę urlopową, wziąć pod uwagę luty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik po ukończeniu szkoły średniej przez rok był na stażu organizowanym przez powiatowy urząd pracy. Jakie minimalne wynagrodzenie powinien otrzymać? Czy staż z urzędu pracy należy zaliczyć jako pierwszy rok zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka oświatowa otrzymała potwierdzenie zapłaty abonamentu RTV na wyciągu bankowym. Czy jest to wystarczający dokument do ujęcia tego rodzaju kosztu w księgach rachunkowych? Jak zaksięgować tego rodzaju operację gospodarczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są konsekwencje nieudzielenia pracownikom dnia wolnego za święto w sobotę (lub udzielenie go w innym okresie rozliczeniowym)?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły został ukarany karą upomnienia za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jakie są konsekwencje tej kary w związku z pełnioną funkcją, a w przyszłości – przy przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała w formie darowizny od rady rodziców sprzęt na wyposażenie placu zabaw – każdy o wartości przekraczającej 3.500 zł. W jaki sposób rozliczyć związane z tym operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący podjął decyzję o połączeniu szkoły podstawowej oraz gimnazjum w zespół szkół. Dotychczas księgowa prowadziła rozliczenia zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. Umowę o pracę miała zawartą tylko z dyrektorem podstawówki. W zakresie prowadzenia ksiąg gimnazjum otrzymała upoważnienie wystawione przez organ nadrzędny. Jakie należy poczynić kroki księgowe i kadrowe w związku z połączeniem obu szkół w zespół?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała fakturę za przedłużenie gwarancji na program finansowo-księgowy. Wydatek ten zaklasyfikowano w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy zastosowanie tej podziałki jest poprawne? Na którym koncie zespołu 4 zaksięgować tego rodzaju operację?

czytaj więcej »

W związku z ubieganiem się o różnego rodzaju świadczenia pracownicy zgłaszają się do szkoły z prośbą o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Tymczasem przepisy nie określają zasad wystawiania takiego dokumentu. Aby jednak nie narażać się na odpowiedzialność karną, takie zaświadczenie powinno przede wszystkim: zawierać informacje zgodne z prawdą i zostać wystawione w taki sposób, w jaki wymaga tego podmiot żądający zaświadczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wyjazd nauczyciela – trenera piłki siatkowej na mecz (nie z młodzieżą szkolną) należy uznać za płatną nieobecność w pracy? Prośba o usprawiedliwienie nieobecności jest skierowana do dyrektora szkoły przez prezesa klubu sportowego.

czytaj więcej »

W każdym tygodniu wpływa do nas po kilka CV od nauczycieli. Nie posiadamy jednak żadnych wolnych stanowisk. Czy możemy takie CV zniszczyć, czy też powinniśmy je przechowywać? Po zmianie przepisów o ochronie danych osobowych obawiamy się kontroli i chcemy, by wszystko było u nas zgodne z prawem.

czytaj więcej »

Pytanie: Ile maksymalnie nadgodzin można przyznać nauczycielowi pełniącemu funkcję wicedyrektora szkoły, którego pensum wynosi 8 godzin? Czy za przydzielone nadgodziny będzie pobierał wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przydział zastępstw stałych za nauczyciela będącego od marca 2015 roku na urlopie dla poratowania zdrowia powinno się wprowadzać zarządzeniem czy uchwałą rady pedagogicznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel z 20-letnim stażem pracy w bieżącym roku jest zatrudniony na pełen etat. W ostatnich sześciu latach pracował w niepełnym wymiarze godzin od 10 do 15. Złożył wniosek o urlop zdrowotny i dołączył orzeczenie z datą marcową o udzieleniu urlopu na okres od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Czy na podstawie takiego zaświadczenia dyrektor może udzielić urlopu zdrowotnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie powinien mieć kwalifikacje nauczyciel, by prowadzić lekcje tańca w ramach zajęć wf. dla uczniów szkoły podstawowej?

czytaj więcej »

Jeśli pracownik szkoły, np. oprócz nagrody jubileuszowej lub odprawy emerytalnej, otrzyma od dyrektora szkoły upominek rzeczowy, zapłaci większy podatek. Inaczej jest jednak w przypadku kwiatów. Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r. (sygn. IBPBII/1/415-944/14/MK).

czytaj więcej »

Rząd przyjął przedstawiony przez Ministerstwo Pracy projekt zmian dotyczący umów terminowych. Przewiduje on, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem niepedagogicznym maksymalnie na okres do 33 miesięcy. Po tym czasie umowa będzie mogła być zawarta jedynie na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zlikwidowała stanowisko pracy nauczyciela i wypłaciła mu z tego tytułu odprawę. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć związany z tym wydatek? Czy nadal należy traktować go jako wynagrodzenie, czy też może jako wydatek osobowy niezaliczony do wynagrodzeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka jest na urlopie dla poratowania zdrowia od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. Od nowego roku szkolnego 2015/2016 nie będzie dla niej zatrudnienia. Czy pracodawca może dać jej wypowiedzenie w maju?

czytaj więcej »

wiper-pixel