WYDANIE ONLINE

W szkołach samorządowych jedyną dopuszczalną formą zatrudnienia nauczycieli jest umowa o pracę na czas określony, nieokreślony lub na podstawie mianowania. Do realizacji obowiązkowych zajęć z uczniami nie można podpisywać z nauczycielami umów cywilnoprawnych ani przewidzianych w Kodeksie pracy. Inaczej jest już w przypadku dodatkowych zadań oraz nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych i publicznych, ale niepodlegających samorządowi.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka kończy staż na nauczyciela dyplomowanego 31 maja 2015 r. Od 2 lutego do 26 marca 2015 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Od 27 marca przebywa na urlopie macierzyńskim. Chce wykorzystać wszystkie przysługujące jej urlopy (macierzyński, dodatkowy, rodzicielski) – łącznie 52 tygodnie, tj. od 27 marca 2015 do 24 marca 2016 r. Kiedy powinna lub czy musi przerwać urlopy związane z macierzyństwem, aby nie powtarzać całego stażu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia 29 stycznia 2015 r. W tym dniu nie świadczył pracy – wręczył tylko oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Czy w pkt 1 świadectwa pracy wpisać, że był zatrudniony do 28, czy 29 stycznia? Z kolei w pkt 2 trzeba wpisać, w jakim okresie pracownik świadczył pracę, więc jeżeli w pkt 1 wpiszę, że był zatrudniony do 29 stycznia, to w pkt 2 świadectwa poświadczę nieprawdę, ponieważ w tym dniu już nie wykonywał pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka przebywająca na urlopie uzupełniającym od 1 września do 26 października 2015 r. może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na następny stopień awansu zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy psychologowi zatrudnionemu w poradni psychologiczno-pedagogicznej na czas określony w wymiarze 0,5 etatu należy przedłużyć umowę do dnia porodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania i wypłaceniu mu odprawy (brak możliwości zapewnienia etatu) można następnie zatrudnić go od września na 12/30 etatu? Jeżeli tak, to jaką umowę wybrać?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie konsekwencje wiążą się z faktem, że pracownicy chcą odpracowywać 5 czerwca 2015 r. w sobotę 25 kwietnia 2015 r.? Zgodnie z regulaminem pracy czas pracy rozliczamy w okresie czterech kolejnych miesięcy. Pierwszy okres rozliczeniowy tego roku to styczeń – kwiecień, czyli wymienione dni występują w różnych okresach rozliczeniowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik uległ wypadkowi poza pracą. Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego (trwającego ponad niż 30 dni) został skierowany na badania kontrolne. Lekarz medycyny pracy orzekł, że pracownik jest zdolny do wykonywania pracy (badania ważne do września 2017 roku). Po około 5 miesiącach pracy dyrektor stwierdził, że pracownik nie wykonuje swojej pracy z taką samą efektywnością jak przed wypadkiem. Czy można skierować pracownika na powtórne badania lekarskie? Czy nie będzie to nadużyciem ze strony pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z naszych nauczycielek jest nieobecna w pracy do 14 lutego 2016 r. (urlop macierzyński i rodzicielski). Na jej miejsce, do 31 sierpnia 2015 r., zatrudniliśmy nauczycielkę na zastępstwo. Ona także jest w ciąży, a termin porodu wyznaczono na 29 września 2015 r. Czy po rozwiązaniu umowy przysługują jej jakieś świadczenia z ZUS? Jeżeli pójdzie na stałe zwolnienie lekarskie, pracując w naszej szkole, to czy możemy rozwiązać z nią umowę z sierpniem, czy musimy ją przedłużyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik leczy się od dłuższego czasu na depresję, o czym poinformował dyrektora szkoły. Przedstawił również zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że niewskazana jest dla niego praca w porze popołudniowej i nocnej. Pracownik pracuje właśnie w takich godzinach (internat). Czy w związku z brakiem możliwości przeniesienia go na zmiany dzienne, możemy wypowiedzieć mu umowę o pracę? Czy przedstawione zaświadczenie od lekarza chroni go przed wypowiedzeniem?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z nową organizacją roku szkolnego 2015/2016 musimy rozwiązać stosunek pracy z jedną z dwóch nauczycielek: Pierwsza z nich w maju 2011 roku ukończyła 55 lat. Na dzień 31 sierpnia 2015 r. będzie miała 30 lat pracy, w tym 20 lat pracy w szkole publicznej w pełnym wymiarze czasu pracy. Jest jedynym żywicielem rodziny (prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe). Do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego nauczycielce brakuje 2 lata i 2 miesiące. Druga do 19 maja 2015 r. przebywa na urlopie rodzicielskim. Ma dwoje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Podstawą wypowiedzenia będzie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Chcielibyśmy wypowiedzieć stosunek pracy pierwszej nauczycielce. Czy jako kryterium wyboru nauczyciela do zwolnienia można przyjąć, że pierwsza nauczycielka ma uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego (zabezpieczenie finansowe) i czy faktycznie w momencie wypowiedzenia jej stosunku pracy przez pracodawcę (rozwiązanie nastąpi z dniem 31 sierpnia 2015 r.) zostaną spełnione wszystkie warunki, aby otrzymała takie świadczenie? Czy nauczycielce będzie przysługiwała odprawa emerytalna?

czytaj więcej »

Pytanie: W nowym wzorze skierowania na badania lekarskie obowiązującym od 1 kwietnia 2015 r. znajduje się zapis, zgodnie z którym skierowanie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. Czy mam przez to rozumieć, że powinnam wydać pracownikowi 2 egzemplarze skierowania, z których jeden zaniesie on i pozostawi w przychodni, a drugi sobie pozostawi? Czy należy przechowywać dodatkowy egzemplarz skierowania w aktach osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim, który kończy się 16 kwietnia 2015 r. Pozostało jej 16 dni urlopu zaległego za 2014 rok, ma również 26 dni urlopu bieżącego. Czy może wystąpić o urlop wychowawczy na 4 miesiące, nie wykorzystując tych urlopów? W szkole była podwyżka wynagrodzeń, która przyznana została również osobom zatrudnionym na stanowisku zajmowanym przez pracownicę (z uwagi jednak na to, że przebywała na urlopie rodzicielskim, nie można było jej wypłacić zwiększonego wynagrodzenia). Czy w związku z tym pracownicy należy się wyrównanie po powrocie do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną ma obowiązek przechowywać faktury po zakończeniu 2014 roku dotyczące wydatków 2009 roku, czy też rozliczenia dotacji za 2009 rok uległy przedawnieniu i faktury za ten okres można zniszczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ponadgimnazjalna otrzymała nieodpłatnie w użyczenie sprzęt komputerowy oraz wyposażenie sali komputerowej na okres 5 lat. Do każdego przekazanego składnika majątku została dołączona karta środka trwałego. Zgodnie z zawartą umową szkoła ma obowiązek sporządzić dokumentację księgową potwierdzającą wprowadzenie otrzymanego sprzętu do ewidencji środków trwałych w ujęciu ilościowo-wartościowym. Jak powinna wyglądać taka dokumentacja i jakich zapisów należy dokonać w księgach rachunkowych szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Do 23 marca 2015 r. była u nas na stażu osoba skierowana do jego odbycia przez powiatowy urząd pracy. Dzień wcześniej stażystka urodziła dziecko. W umowie zawartej z PUP był zapisany obowiązek zatrudnienia tej osoby na umowę o pracę na okres 6 miesięcy po zakończeniu stażu. W związku z tym, że stażystka przed zakończeniem stażu urodziła dziecko, było niemożliwe jej zatrudnienie po zakończeniu stażu. PUP nie zgodził się jednak z tym i polecił zatrudnienie stażystki. Czy jeśli zostanie zatrudniona, będzie mogła ubiegać się o urlop macierzyński lub inne tego typu świadczenia? Podczas stażu nie była odprowadzana przez PUP składka chorobowa.

czytaj więcej »

Przyczynę wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela lub jego oświadczenie w tym zakresie należy powiązać z odpowiednią podstawą prawną.  To od niej zależeć będzie, czy rozwiązanie stosunku pracy wymaga zasięgnięcia opinii związków zawodowych oraz czy wiąże się z koniecznością wypłacenia odprawy. Niezachowanie wymaganych prawem procedur może narazić dyrektora na przegraną w sądzie, konieczność zapłacenia odszkodowania, a nawet przywrócenia do pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała korektę zmniejszającą z zakładu energetycznego. W którym sprawozdaniu i rubryce należy uwzględnić tę kwotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi odchodzi na urlop bezpłatny. Ma do wykorzystania zaległy urlop 8 dni (rozpocznie go od 4 maja 2015 r.) Po tym urlopie chce wykorzystać bieżący urlop. Jak mu go policzyć: za 4 miesiące czy za 5 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik uczestniczył w egzaminie kończącym kurs zawodowy. Czy opłatę z tego tytułu należy ująć w klasyfikacji wydatków budżetowych w § 430, czy też może w § 470?

czytaj więcej »

Pytanie: W sprawozdaniu Rb-N placówka  wykazała należności długoterminowe, które dotyczą należności lat przyszłych. Czy wartość taką należy również ująć w sprawozdaniu Rb-27S?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel odbywający staż przebywa na zwolnieniu lekarskim od trzech miesięcy. Czy opiekunowi stażu należy wypłacać dodatek za czas tej nieobecności?

czytaj więcej »

wiper-pixel