WYDANIE ONLINE

Same skargi rodziców na nauczyciela nie są podstawą do jego zwolnienia. Dopiero gdy w toku czynności wyjaśniających zarzuty zostaną potwierdzone, dyrektor może nałożyć na nauczyciela karę porządkową, wszcząć postępowanie dyscyplinarne, negatywnie ocenić jego pracę albo zawiadomić organy ściągania. Wszystko zależy od rangi stawianych mu zarzutów.

czytaj więcej »

Zakaz dyskryminacji ze względu na pełnienie funkcji rodzicielskich, obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika o zmniejszenie wymiaru czasu pracy oraz ustalenie indywidualnego lub ruchomego rozkładu czasu pracy, a także możliwość dzielenia się przez rodziców urlopami, gdy jeden z nich nie jest pracownikiem – to 3 kluczowe rozwiązania, jakie przewiduje tzw. ustawa rodzinna, która trafiła do Sejmu.

czytaj więcej »

3 okresy przechowywania dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych – w zależności od rodzaju dokumentu i jego przydatności, a nie jak obecnie – ze względu na nawiązanie zatrudnienia, trwanie stosunku pracy lub jego ustanie. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki.

czytaj więcej »

W jakiej formie należy przydzielać nauczycielom godziny ponadwymiarowe? Czy musi to być na piśmie, czy też wystarczy ustna informacja? A może konieczne jest sporządzenie notatki z rozmowy z nauczycielem, podczas której dyrektor informuje go o przydziale tych godzin? Mamy wątpliwość, a spotkaliśmy się z różnymi stanowiskami w tej sprawie.

czytaj więcej »

Nie 3 dni robocze jak obecnie, a nawet 3 miesiące okresu wypowiedzenia będą obowiązywały przy umowach o pracę zawieranych na czas zastępstwa. Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy trafił do dalszych prac w komisjach.

czytaj więcej »

Dokumentację pracowniczą weryfikują nie tylko inspektorzy pracy, ale także przedstawiciele organu prowadzącego. Czynności kontrolne są zwykle bardzo drobiazgowe, a kontrolerzy bez większego trudu znajdują nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej. Uchybienia najczęściej dotyczą gromadzenia dokumentów w niewłaściwej części akt, umieszczania na nich notatek, uwag, sprostowań itp., braku chronologii w prowadzonych teczkach i umieszczania w nich oryginałów dokumentów.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły niepublicznej jest zobowiązany do dokonania oceny pracy nauczyciela, który wystąpił z takim wnioskiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wynagradzany stawką miesięczną przebywa cały marzec na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienia lekarskie wystawiane są tylko od poniedziałku do piątku. Czy w tym przypadku stosuje się zasady ustalenia wynagrodzenia określone w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wskazówki, jak należy prawidłowo obliczyć w 2015 roku podstawę składek ZUS dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym. Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w tej podstawie?

czytaj więcej »

Pytanie: Komu dokładnie przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego? Czy dotyczy to każdej formy edukacji – zarówno formalnej, jak i nieformalnej na poziomie ponadpodstawowym? Czy 6-dniowy urlop przysługuje studentom, czy mogą oni korzystać jedynie z 21-dniowego urlopu na ostatnim roku studiów? Czy 6 dni urlopu można wykorzystać wyłącznie na przygotowanie się do samego egzaminu na ostatnim etapie nauki, czy w każdym roku szkolnym/akademickim? Co ze szkoleniami i kursami – czy tu również należy się urlop szkoleniowy? Jak prawidłowo rozpoznać, kiedy i komu on przysługuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w dniu 30 kwietnia 2015 r. rozwiązała umowę w związku z przejściem na emeryturę. Teraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego w wymiarze 15 dni. Czy należy jej udzielić urlopu zgodnie z wnioskiem, czy tylko 9 dni – proporcjonalnie do 4 miesięcy pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy na umowę na zastępstwo dwóch nauczycieli, to ich pierwsza praca w szkole. Nauczycielka jest zatrudniona od 13 kwietnia do 30 czerwca 2015 r., natomiast nauczyciel od 13 do 30 kwietnia 2015 r. Według mnie tym nauczycielom po zakończonym stosunku pracy nie należy się ekwiwalent za urlop, gdyż jest to ich pierwsza praca i nie nabyli prawa do pierwszego urlopu. Chciałabym się upewnić, czy moje wyliczenia są prawidłowe. Czy w momencie przedłużenia nauczycielowi umowy na zastępstwo, np. o kolejne dwa tygodnie, w dalszym ciągu jest to traktowane jako jego pierwsza praca? Natomiast przy zawarciu z nauczycielką umowy od 1 września (po przerwie wakacyjnej, podczas której nie będzie zatrudniona) traktować to należy w dalszym ciągu jako pierwszą pracę czy już jako kolejną?

czytaj więcej »

Pytanie: Po nierozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora szkoły aktualny dyrektor od nowego roku szkolnego wraca do pracy jako nauczyciel (pozostanie w tej placówce jako nauczyciel). Obecnie część jego godzin (etatu) realizuje nauczyciel kontraktowy zatrudniony w placówce na czas nieokreślony. Jak prawnie postąpić z ww. nauczycielem kontraktowym, jaką formę wypowiedzenia zastosować (terminy), aby część godzin, które realizuje obecnie, od nowego roku szkolnego mógł realizować aktualny dyrektor, który od września wróci na stanowisko nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim wymiarze będzie przysługiwał urlop uzupełniający nauczycielce zatrudnionej od 1 września 2013 r. na zastępstwo. Osoba ta wykorzystała w roku 2014 tylko dzień urlopu wypoczynkowego w pierwszym dniu ferii zimowych, a następnie przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży do dnia porodu (wrzesień 2014 r.). Od września 2014 do 14 maja 2015 r. wykorzystuje urlopy macierzyńskie i rodzicielski. Czy prawidłowo wyliczyłam jej wymiar urlopu za 2014 rok – 55 dni, a za 2015 – 28 dni, tj. proporcjonalnie do zatrudnienia za 5 miesięcy.

czytaj więcej »

Docelowo od 2018 roku zwolnienia lekarskie nie będą już wypisywane w formie papierowej, ale na elektronicznym formularzu. Lekarz prześle zwolnienie na skrzynkę podawczą ZUS na profilu informacyjnym płatnika składek. Do tego czasu będą funkcjonowały obydwa systemy – papierowy i elektroniczny.

czytaj więcej »

Pytanie: Z nauczycielką (stopień awansu – kontraktowy) jest zawarta umowa o pracę na czas określony od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. w wymiarze pełnego etatu, tj. 18/18. Obecnie jest w ciąży i przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Nauczycielka ma przydzielone godziny zajęć nauczania indywidualnego trójki dzieci. Jedno z dzieci (ponadgimnazjalne) zrezygnowało z zajęć nauczania indywidualnego, co skutkuje, że nie mamy dla tej nauczycielki przydziału godzin i musimy zmienić jej wymiar etatu z 18/18 na 14/18. Jak to przeprowadzić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica korzystająca z urlopu wypoczynkowego otrzymała w trakcie tego urlopu zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Czy to zwolnienie powoduje przerwanie wolnego?

czytaj więcej »

Nauczycielka złożyła wniosek o urlop wychowawczy na dwa lata, którego dyrektor szkoły jej udzielił. Teraz – w czasie korzystania z urlopu uzupełniającego po urlopie rodzicielskim – okazało się, że jest w kolejnej ciąży i chciałaby jednak zrezygnować z urlopu wychowawczego i przejść na zwolnienie lekarskie. Czy może wrócić na dwa dni do pracy, żeby zrezygnować z urlopu wychowawczego i potem przejść na zwolnienie lekarskie?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na cały etat jest zajęte przez komornika sądowego na poczet należności niealimentacyjnych. W czerwcu pracownik otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie za pracę 2.855 zł, odprawę emerytalną 17.130 zł i nagrodę jubileuszową 5.710 zł. Czy zajęcie komornicze obejmuje także odprawę i nagrodę, jeśli tak, to w jaki sposób należy dokonać potrącenia z tych wypłat?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych dostarczył zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego że „ze względów zdrowotnych nie może brać udziału w egzaminach zawodowych”. Czy w związku z tym nauczyciel powinien zostać skierowany na badania do lekarza orzecznika, który stwierdzi przydatność nauczyciela do zawodu. Obecne badania okresowe są ważne do 28 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Na terenie naszej gminy ma być przeprowadzona reorganizacja oświaty, w wyniku której powstanie centralna jednostka oświatowa. Z naszej jednostki, czyli od jednego pracodawcy, ma być zwolniony referent do spraw kadr i płac oraz księgowa w wyniku likwidacji stanowisk pracy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Panie te pracują u tego pracodawcy 3,5 roku. Czy należy się im odprawa w związku ze zwolnieniem zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi należy się urlop okolicznościowy w przypadku śmierci ojczyma żony? Nadmieniam, że ojciec żony pracownika żyje.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył wszystkie dokumenty potwierdzające pracę w charakterze domownika w gospodarstwie rolnym rodziców od 1 marca 1985 r. do 31 grudnia 1991 r. Spełnia definicję „domownika”, ale nie była za niego opłacana składka KRUS. Do 31 grudnia 1990 r. obowiązywała definicja domownika z ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin, natomiast od 1 stycznia 1991 r. jest nowa definicja tego pojęcia. Czy słuszna okaże się opinia, że za czasów obowiązywania starej ustawy powinny być odprowadzone składki KRUS za domownika, natomiast już od 1 stycznia 1991 r. nie ma takiego obowiązku? W związku z tym, czy do stażu pracy powinno się zaliczyć cały okres pracy w charakterze domownika, czy tylko okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1991 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy szkołą muzyczną. Nauczyciel (wraz z uczniem) otrzymał polecenie wyjazdu służbowego na międzynarodowy konkurs muzyczny do Niemiec. Nauczyciel przedstawił fakturę za nocleg oraz wyżywienie z hotelu wystawioną w języku niemieckim. Czy szkoła ma obowiązek zlecić przetłumaczenie faktury na język polski do rozliczenia delegacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakiej wysokości mam wypłacić nauczycielowi odprawę z art. 20 Karty Nauczyciela, jeżeli nauczycielka w 2006 roku otrzymała akt mianowania, do 31 sierpnia 2013 r. pracowała na pełny etat. Od 1 września 2013 r. otrzymała propozycję ograniczenia etatu do 10 godzin, od 1 września 2014 r. na tych samych zasadach pracuje 9 godzin. Obecnie nie wyraziła zgody na ograniczenie etatu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi itp.). Do którego obszaru wydatków strukturalnych zaliczyć tego rodzaju nakłady?

czytaj więcej »

Zatrudniłam 7 kwietnia 2015 r. pracownika na umowę o pracę na czas zastępstwa. W umowie nie określiłam konkretnej daty powrotu zastępowanego pracownika do pracy (umowa ma się rozwiązać z dniem powrotu zastępowanej osoby do pracy). Jak wobec tego powinien brzmieć zapis dotyczący wymiaru urlopu wypoczynkowego w informacji o warunkach zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na 1/2 etatu od 4 lutego do 30 czerwca 2015 r. Pracownik złożył wniosek o udzielenie mu 7-dniowego, nieprzerwanego urlopu wraz z prośbą o wypłacenie świadczenia urlopowego. W ustawie o ZFŚS jest mowa o 14 dniach nieprzerwanego urlopu. Jak postąpić w tym przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała fakturę za szkolenie dyrektorskie. W której podziałce klasyfikacji budżetowej ująć tego rodzaju wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w 2009 r. uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, a w aktach nie ma informacji o przekształceniu umowy na czas nieokreślony w mianowanie. Czy obecnie mogę taką informację zamieścić w aktach i z jaką datą będzie przekształcony stosunek pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na umowę na zastępstwo od 1 września 2014 r. do 17 maja 2015 r. w wymiarze 1 etatu od 18 ma-ja 2015 r. został zatrudniony na czas określony do 31 sierpnia 2015 r. w wymiarze 1/2 etatu. Jak ustalić urlop wypoczynkowy za obie umowy?

czytaj więcej »

W ramach czasu pracy nauczyciel musi realizować także inne zadania i czynności niż godziny pensum, ale w praktyce trudno jest ustalić ich czas trwania i wymiar. W większości przypadków nauczyciel nie może jednak odmówić ich realizacji, chyba że przekraczają jego tygodniowy czas pracy lub naruszają normy odpoczynku.

czytaj więcej »

Nauczyciele, u schyłku swojej kariery zawodowej, mają wybór pomiędzy emeryturą bez względu na wiek, wcześniejszą emeryturą, świadczeniem kompensacyjnym i powszechną emeryturą, która przysługuje po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Udział dyrektora w postępowaniu emerytalnym obejmuje przede wszystkim pomoc w gromadzeniu niezbędnych dokumentów, wydawanie nauczycielowi zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wysokości, przygotowanie wniosku o świadczenie i przedłożenie go za zgodą nauczyciela organowi rentowemu.

czytaj więcej »

W regulaminie funduszu socjalnego mamy następujące zapisy dotyczące dofinansowania do „wczasów pod gruszą”: pracownik – 1,30% kwoty bazowej, emeryci – 0,9% kwoty bazowej, dzieci – 0,55% kwoty bazowej. Czy dla emerytów może być ta kwota dofinansowania niższa niż dla pracowników? Czy można również wypłacać dofinansowanie dla dzieci? Pracownicy (nauczyciele i niepedagogiczni), oprócz „wczasów pod gruszą”, mogą dodatkowo starać się o dofinansowanie na wyjazd na podstawie faktury. O świadczenie takie nie mogą się jednak starać emeryci. Również kwoty pożyczek mieszkaniowych dla pracowników przyznawane są w wysokości 5.000 zł, a dla emerytów 2.000 zł. Czy takie zapisy są zgodne z ustawą?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, w jaki sposób należy zaliczyć do stażu pracy pracownika samorządowego, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej, okresy równoczesnego zatrudnienia tego pracownika w dwóch zakładach pracy. Pierwszy stosunek pracy powstał jeszcze w 2005 roku i został zakończony w marcu 2015 roku; drugi rozpoczął się w październiku 2014 roku i trwa nadal.

czytaj więcej »

wiper-pixel