WYDANIE ONLINE

Ekwiwalent za urlop zwykle wypłaca się w czerwcu i na koniec sierpnia, a niekiedy także w trakcie roku, gdy nauczyciel mimo nabycia prawa do urlopu nie ma możliwości jego wykorzystania w naturze. Sposób obliczania ekwiwalentu zależy zaś od rodzaju umowy i okresu zatrudnienia. Co ważne, przy zatrudnieniu do 26 czerwca, zamiast do końca tego miesiąca, szkoła nie zaoszczędzi na ekwiwalencie, gdyż w obydwu przypadkach nauczyciel ma prawo do takiej samej liczby dni urlopu.

czytaj więcej »

W placówce został wybrany nowy dyrektor. Bezpośrednio przed objęciem funkcji dyrektora był zatrudniony w urzędzie miasta na podstawie umowy o pracę. W 1991 roku w innej placówce oświatowej uzyskał jednak akt mianowania na podstawie art. 10 Karty Nauczyciela. Czy zawarcie umowy o pracę przez mianowanie na czas nieokreślony będzie właściwe?

czytaj więcej »

Podobnie jak wynagrodzenia nauczycieli, tak i świadczenie urlopowe w tym roku nie wzrośnie i dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze zajęć wyniesie 1.093,93 zł.Osoby zatrudnione przez część roku oraz na część etatu otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy w roku szkolnym 2014/2015.

czytaj więcej »

Pytanie: W placówce został wybrany nowy dyrektor. Bezpośrednio przed objęciem funkcji dyrektora był zatrudniony w urzędzie miasta na podstawie umowy o pracę. W 1991 roku w innej placówce oświatowej uzyskał jednak akt mianowania na podstawie art. 10 Karty Nauczyciela. Czy zawarcie umowy o pracę przez mianowanie na czas nieokreślony będzie właściwe?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września nasza szkoła podstawowa będzie połączona z 3 przedszkolami w zespół szkolno-przedszkolny. Proszę o informację, jakie czynności, procedury należy wykonać w związku z tym. Czy pracownicy muszą otrzymać świadectwa pracy, PIT-y, czy też może to przekształcenie być traktowane jako kontynuacja zatrudnienia? Jakie dokumenty należy przygotować dla pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka została u nas zatrudniona od 1 października 2013 r. na podstawie umowy o pracę na czas kursów organizowanych przez szkołę do końca sierpnia 2014 roku. Od 1 września 2014 r. została z nią podpisana kolejna terminowa umowa do końca 29 marca 2015 r. – wtedy kończyły się kursy. Było to 2/18 etatu, jako nauczyciel stażysta – pierwsza praca w szkole. W listopadzie 2014 roku zostało z nią podpisane porozumienie zmieniające, od 1 stycznia 2015 r. przeszła na 9/18 etatu (zwolniły się godziny, ponieważ inna nauczycielka przeszła na emeryturę), a także zmienił się rodzaj umowy o pracę. Umowa została przekształcona na umowę na czas nieokreślony, mimo że nauczycielka jest zatrudniona jako stażystka (stażu nie rozpoczęła, bo we wrześniu miała tylko 2/18). Od września 2015 roku prawdopodobnie będzie mogła rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego. Czy prawidłowo została jej przekształcona umowa? Czy można z nauczycielem stażystą podpisać umowę na czas nieokreślony, skoro KN mówi, że z nauczycielem stażystą nawiązuje się umowę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu? Jeśli było to działanie nieprawidłowe, to co należy teraz zrobić, jak można to skorygować?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca autobusu szkolnego zatrudniony jest na całym etacie w naszym ośrodku. Świadczy pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00. Jego czas pracy jest rozliczany w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zaistniała potrzeba wyjazdu z uczniami ośrodka na wycieczkę do innego miasta. Wyjazd na wycieczkę to godz. 7.00 w piątek, powrót z wycieczki godz. 23.00. w niedzielę. W piątek w karcie drogowej kierowca wypisał czas pracy od 7.00 – 20.50 = 13 godz. 50 min. Następnego dnia (sobota) od 9.00 – 22.30 = 13 godz. 30 min. W dniu powrotu (niedziela) od 10.00 – 23.00 = 13 godz. Łącznie wypracował: 39 godz. i 50 min. Jak wyliczać nadgodziny przepracowane przez kierowcę i w jaki sposób i w jakim okresie rozliczeniowym powinno się je zrekompensować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi jest zatrudniony od 1 kwietnia 2004 r. na stanowisku portiera. Od 16 czerwca do 14 grudnia 2014 r. przebywał na zasiłku chorobowym, a od 15 grudnia 2014 r. do 14 marca 2015 r. i od 15 marca do 12 czerwca 2015 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym. Na podstawie art. 53 § 1 pkt 1b Kodeksu pracy chcemy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia. W związku z tym, że pracownik nie stawia się w pracy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia musimy wysłać pocztą. Jaką datę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia trzeba będzie wpisać na świadectwie pracy i czy trzeba podać w rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia datę rozwiązania umowy wysyłanej do pracownika pocztą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły z konkursu od 2002 roku, mój mąż pracuje w tej samej szkole jako konserwator od 1997 roku  na 1/2 etatu. Do tej pory nikt nie zarzucał mi nieprawidłowości. Nastał nowy burmistrz, który w piśmie do mnie pisze „W związku z zatrudnianiem małżonka na stanowisku konserwatora, proszę o doprowadzenie tego stanu do zgodności ze stanem prawnym wynikającym z zapisów art. 26 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”. Czy mogę ponieść konsekwencje służbowe i ewentualnie jakie, jeżeli nie zwolnię męża (ja go nie zatrudniałam)?

czytaj więcej »

Dnia 1 września 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzania w sprawie wynagradzania nauczycieli, ale nie przyniesie ona zmian w stawkach wynagrodzeń nauczycieli. Wyniosą one, tak jak dotychczas, od 1.513 do 3.109 zł.

czytaj więcej »

Czy powiat ma obowiązek udostępnić oświatowym związkom zawodowym (Międzyszkolna Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”) lokal i telefon?

czytaj więcej »

Począwszy od 2016 r., rodzice będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł netto miesięcznie. Przysługiwać ono będzie przez rok po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dziecka.

czytaj więcej »

Już wkrótce łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Dodatkowo łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. W przypadku naruszenia tych limitów umowa przekształci się automatycznie w umowę na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można uznać, że przedmioty wykładane na studiach: „Historia współczesna Polski” i „Historia współczesna powszechna” obejmują treści przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zatrudnić w technikum na stanowisku nauczyciela religii osobę, która ukończyła studia teologiczne, ale nie obroniła pracy magisterskiej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka od 1 do 30 maja 2015 r. przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy za 31 maja 2015 r., który przypada w niedzielę, należy wypłacić wynagrodzenie za pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zakres obowiązków dla konkretnej osoby może zawierać zapis „Wykonywanie innych spraw zleconych przez przełożonych”?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi, z którym rozwiązujemy stosunek pracy z 31 sierpnia 2015 r. w związku z likwidacją stanowiska pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, czy należy udzielić go proporcjonalnie do przepracowanego okresu od stycznia do sierpnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny (A) jest zatrudniony na bazie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracownik (A) przebywa na urlopie macierzyńskim od 15 lutego 2015 r. do 13 lutego 2016 r., a wcześniej przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Zatrudniono pracownika niepedagogicznego (B) na umowę o pracę od 9 lutego do 26 czerwca 2015 r. W umowie jest zamieszczony zapis: „Umowa zostaje zawarta na zastępstwo za nieobecnego pracownika (A) od 9 lutego 2015 r. do 26 czerw-ca 2015 r.”. W umowie zawarty jest również zapis: „Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 3-dniowym okresem wypowiedzenia”. Z pracownikiem (B) zawarto umowę do końca roku szkolnego. Czy słusznie? Czy może ww. umowa powinna być zawarta do 13 lutego 2016 r. (czyli do daty zakończenia urlopu macierzyńskiego)?

czytaj więcej »

Pytanie: Od kwietnia powołałem nową osobę na stanowisko wicedyrektora. Czy w okresie wakacji osobie tej przysługuje w pełni dodatek funkcyjny? Czy też dodatek ten powinien być uśredniony?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 26 czerwca 2015 r. skończyła się umowa z nauczycielem. Przy wypłacie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zostało rozliczone zwolnienie chorobowe (wypłata była płatna z góry). Nauczyciel ma zajęcie komornicze. Czy z tego, co zostanie po rozliczeniu L-4, można potrącić zajęcie komornicze i w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 lipca 2015 r. sprzątaczka zatrudniona w szkole rozwiązuje stosunek pracy w związku z nabytymi uprawnieniami emerytalnymi. W marcu 2014 roku dostarczyła dokumenty dotyczące okresu pracy w gospodarstwie rolnym. Dyrektor zaliczył udokumentowane lata w gospodarstwie i na dzień 31 marca 2014 r. naliczono pracownicy nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy (przy czym staż pracy wynosi 43 lata 3 mies. 18 dni). Czy pracownicy przysługuje nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy? Jeżeli do tych lat dodamy okres pracy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2015 r. – łącznie staż pracy będzie wynosił 44 lata, 7 miesięcy i 18 dni.

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 1 września 2014 r. z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela i wypłacono mu z tego tytułu 6-miesięczną odprawę pieniężną. Dnia 27 maj 2015 r. nauczyciel złożył wniosek o wypłacenie odprawy emerytalnej w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne. Czy nauczycielowi należy wypłacić odprawę emerytalną i w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Powrót nauczyciela po dłuższej nieobecności, nawet planowany może przysporzyć dyrektorowi problemów. Gdy w szkole nie ma dla niego godzin, dyrektor ma do wyboru ponad 40  wariantów postępowania. Wybór między nimi zależy nie tylko od formy zatrudnienia, ale także rodzaju nieobecności, na jakiej nauczyciel przebywa. Rozwiązania w pigułce przedstawiamy poniżej.

czytaj więcej »

Mimo że po powrocie z dłuższej nieobecności na nauczyciela musi czekać miejsce pracy, w praktyce różnie z tym bywa. Brak godzin, a nawet miejsca pracy może sprawić dyrektorowi problemy, szczególnie gdy zbyt późno podejmie próby rozwiązania sytuacji. W takich przypadkach jedynym wyjściem jest dojście do porozumienia z nauczycielem, co niestety może drogo kosztować szkołę.

czytaj więcej »

Dofinansowanie do wypoczynku zwane wczasami pod gruszą przysługuje nie tylko pracownikom niepedagogicznym, ale także nauczycielom oraz emerytom i rencistom, których łączył ze szkołą stosunek pracy. Wysokość świadczenia jest zaś zróżnicowana nie ze względu na zajmowane stanowisko czy staż pracy, ale tylko i wyłącznie ze względu na sytuację socjalną, którą osoba uprawniona musi w odpowiedni sposób udokumentować.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w piśmie informującym nauczyciela o wynagrodzeniu (w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego) należy powołać się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005r. (Dz.U. z 2005 r. nr 22 poz. 181) dotyczące wysokości wynagrodzeń nauczycieli, czy podać ostatnie rozporządzenie zmieniające z 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 922)?

czytaj więcej »

Pytanie: Sekretarz szkoły w związku z osiągnięciem wieku uprawniającego do emerytury rozwiązał z nami umowę o pracę z dniem 30 czerwca 2015 r. Czy trzynastkę za 2015 rok, do której nabyła prawo, wypłacam ostatniego dnia jej pracy, tj. 30 czerwca 2015 r., czy w I kwartale 2016 roku? Jeżeli trzynastkę wypłacę w I kwartale 2016 roku, to jak wystawiam zaświadczenie RP-7, stanowiące załącznik do wniosku o emeryturę?

czytaj więcej »

wiper-pixel