WYDANIE ONLINE

Wyrażenie zgody na obniżenie pensum to z jednej strony szansa dla nauczycieli na zachowanie pracy w szkole, ale także na wydłużenie ochrony przed zwolnieniem. Z drugiej strony może to pozbawić nauczyciela uprawnień wynikających z zatrudnienia na podstawie mianowania. Z kolei podwyższenie pensum to przywilej zastrzeżony tylko dla niektórych nauczycieli, o którego zastosowaniu decyduje dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Wszystko wskazuje na to, że także w 2016 roku pensje nauczycieli nie wzrosną. Minister Edukacji Narodowej potwierdziła, że w przyszłorocznym budżecie nie ma zaplanowanych środków na ten cel. Mimo tego zaapelowała do przedstawicieli związków zawodowych o podjęcie rozmów o sprawach ważnych z punktu widzenia uczniów, rodziców i nauczycieli.

czytaj więcej »

Planowana na kwiecień przyszłego roku nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku, wzmocnienie nadzoru nad wypoczynkiem, zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej jego uczestnikom oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku, w szczególności dla rodziców.

czytaj więcej »

W drugim przypadku, zgodnie z zapisem § 10 ust. 2 regulaminu, przyznawałabym świadczenia z najwyższego progu.W ostatnim przypadku uznałabym oświadczenie pracownika o wysokości otrzymywanych środków.§ 10 ust. 2 regulaminu: „W przypadku gdy w złożonej informacji osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń Funduszu nie podała dochodów członków rodziny objętych (zgodnie z § 8 Regulaminu) opieką socjalną (np. współmałżonek, dziecko itp.), pomoc socjalna dla takiej rodziny będzie ustalana w oparciu o dochody z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego świadczenia”.Czy przywołany zapis jest zgodny z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Były dyrektor zespołu do momentu pełnienia tej funkcji był zatrudniony przez organ prowadzący. W jego teczce osobowej znajduje się akt mianowania wystawiony na jedną z placówek wchodzących w skład ZPO.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel logopeda zatrudniony był od 2005 do 2015 r. w wymiarze pół etatu. W związku z organizacją szkoły (zespół szkół) zatrudniano go w każdym roku szkolnym na czas określony. Jak zgodnie z najnowszymi przepisami (przed 2011 i po 2011 r.) podzielić okresy świadectw pracy? Czy może być jedno zbiorcze, czy należy podzielić na okresy, a jeśli tak, to w jaki sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudnionych jest 4 nauczycieli WF-u. Od września dwóch z nich będzie zatrudnionych na niepełnych etatach (brak godzin), a jeden z pozostałych zatrudnionych na pełnym etacie ma pełnić obowiązki metodyka. Jego zniżkę godzin (12) zamierzam rozdzielić pomiędzy wspomnianych nauczycieli, którzy nie mają pełnych etatów. Czy prawidłowy będzie zapis w aneksie, że zmiana zawarta jest na podstawie art. 10 ust. 7 KN, a zwiększenie wymiaru etatu obowiązuje przez okres pełnienia funkcji przez nauczyciela metodyka. Jeżeli nie, to proszę o wskazanie, w jaki sposób zabezpieczyć prawo do tych godzin nauczyciela metodyka (w razie gdyby np. został wcześniej odwołany z funkcji) i na jakiej podstawie aneksować umowy niepełnozatrudnionych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel, który był zatrudniony w naszej szkole od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. na czas określony, od 1 września 2015 r.otrzyma kolejną umowę na czas nieokreślony. W dniu zatrudnienia, czyli 1 września 2014 r., przedstawił zapytanie o niekaralności oraz aktualne badania lekarskie, ważne do 10 stycznia 2016 r. Czy w związku z tym należy zażądać od niego aktualnych badań lekarskich oraz aktualnego zapytania o niekaralności, mimo że nie będzie miał nawet jednego dnia przerwy w zatrudnieniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył odwołanie od kary porządkowej. Za trzy dni idzie na urlop wypoczynkowy na dwa tygodnie. Pracodawca ma 14 dni na odpowiedź. Czy odpowiedź na sprzeciw od kary można wręczyć pracownikowi w dniu powrotu z urlopu, mimo że minie ustawowe 14 dni,czy należy wysłać ją do pracownika pocztą?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudniony jest na czas nieokreślony instruktor zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Osoba ta została również zatrudniona na czas określony od 7 stycznia do 26 czerwca 2015 r. w wymiarze 12/18 godzin jako nauczyciel wychowania fizycznego. Czy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent za urlop proporcjonalnie do przepracowanego okresu? Nadmieniam, że osoba ta korzysta z 26 dni urlopu wynikającego z pierwszego zatrudnienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Kończę urlop rodzicielski. Bezpośrednio po nim idę na urlop wypoczynkowy za 2014 rok i za 2015 rok (za 2015 rok w wymiarze 18 dni za 8 miesięcy, bo od 21 sierpnia 2015 r. wybieram się na urlop wychowawczy) i dodatkowo po urlopie wypoczynkowym wykorzystam dni urlopu na opiekę. Urlop wychowawczy mam zamiar wykorzystać w częściach. Pierwsza część (od 21 sierpnia 2015 r.) będzie trwać do 3 stycznia 2016 r. Na dni 4 i 5 stycznia 2016 r. wezmę dwa dni opieki nad dzieckiem (słyszałam, że wtedy nabywam prawa do całego urlopu wypoczynkowego i wykorzystałabym go bezpośrednio po dwóch dniach opieki na dziecko). Po urlopie wypoczynkowym wzięłabym drugą część urlopu wychowawczego. Czy tak postąpię prawidłowo? Czy jednak nie będzie mi przysługiwał urlop, pomimo przerwania urlopu wychowawczego na opiekę nad dzieckiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Przez jaki czas należy wypłacać nauczycielom wynagrodzenie urlopowe, czyli średnią z godzin ponadwymiarowych? Czy tylko przez 56 dni urlopu, w tym za okres ferii zimowych 14 dni, czy za cały okres ferii zimowych oraz letnich od 27 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób nalicza się dodatek motywacyjny i dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły (paragraf)?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielce (zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony) udzielono urlopu bezpłatnego na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r., z przyczyn rodzinnych. Czy po powrocie do pracy od 1 września 2016 r. otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne za przyszły rok, za okres od 1 września do 31 grudnia 2016 r.?

czytaj więcej »

W zależności od przewinienia i jego rangi nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mogą zostać ukarani karami porządkowymi, być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a nawet zwolnieni dyscyplinarnie. W każdym przypadku sprawa może się skończyć w sądzie, dlatego z rozwagą należy wybierać środki dyscyplinowania pracowników szkoły, a na swoją decyzję warto mieć mocne dowody.

czytaj więcej »

W przypadku pracowników niepedagogicznych, osób zatrudnionych na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli niepublicznych przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego decydujące znaczenie ma staż pracy. Ten z kolei zależy nie tylko od posiadanego wykształcenia, ale także innych okresów, które trzeba wliczyć, decydując, czy pracownik ma prawo do 20 czy 26 dni wypoczynku.

czytaj więcej »

Brak środków na stworzenie miejsc dla wychowanków skierowanych, a jeszcze nieprzybyłych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych uniemożliwia organizację właściwej pracy z podopiecznymi. Rzecznik Praw Dziecka postuluje, by podstawowa kwota subwencji była naliczana od daty wystawienia skierowania ucznia do takiej placówki, a nie faktycznego do niej przybycia.

czytaj więcej »

Pracownik ojciec, który został sam z dzieckiem, zyska prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego, nawet jeśli matka dziecka nie była ubezpieczona. Prezydent podpisał nowelizację przepisów korzystną dla samotnych ojców.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 18 czerwca 2012 r. do 17 września 2012 r. na okres próbny, od 18 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. na czas określony, od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. na czas określony. Wystawiono świadectwo pracy za okres obejmujący pierwszą i drugą umowę (na okres próbny i czas określony do 30 czerwca 2015 r.). Umowa będzie dalej przedłużona, tzn. od 1 lipca 2015 r. zawrzemy z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Czy trzeba wystawić świadectwo pracy za okres zatrudnienia na podstawie ostatniej umowy od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel posiada wykształcenie: licencjat w zakresie nauczania języka polskiego i studia magisterskie w zakresie nauk prawnych. Czy są to odpowiednie kwalifikacje do nauczania języka polskiego w technikum?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w ubiegłym roku, będąc w naszej szkole na stażu, otrzymała dni wolne w związku ze ślubem cywilnym. W czerwcu bierze ślub kościelny. Czy można jej obecnie udzielić urlopu okolicznościowego? Jak kwalifikować zwolnienie udzielone w trakcie stażu?

czytaj więcej »

Przepisy nie wskazują, w jakich warunkach może być przesłuchiwany uczeń i przedszkolak w toku postępowania zarówno wyjaśniającego, jak i dyscyplinarnego, nawet w tak dramatycznych sytuacjach, jak śmierć kolegi czy koleżanki. Rzecznik Praw Dziecka wskazuje, że dobrym przykładem mogą być zasady stosowane w procedurach karnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel od 15 grudnia 2014 r. do 11 sierpnia 2015 r. pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Czy po tym czasie może pójść na roczny urlop dla poratowania zdrowia?

czytaj więcej »

Przez wiele lat wysokość zasiłku równa była dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wówczas wynosił on ok. 6,5 tys. złotych). Następnie jednak jego wysokość została znacznie zmniejszona. Od marca 2011 roku jest on wypłacany przez ZUS w kwocie 4.000 zł i w najbliższym czasie nie wzrośnie.

czytaj więcej »

Pytanie: Dwie pracownice obsługi niedługo osiągną wiek emerytalny, czy będą mogły przejść na emeryturę? Pierwsza pracownica ur. 3 listopada 1955 r., staż pracy 17 lat 5 miesięcy (mogłaby przejść w listopadzie 2016 roku na emeryturę ze względu na wiek). Druga pracownica ur. 18 września 1955 r., staż pracy 12 lat 9 miesięcy (mogłaby przejść na emeryturę w sierpniu 2016 roku ze względu na wiek). Czy przy przechodzeniu na emeryturę bierze się pod uwagę osiągnięty wiek, czy wymagane są też przepracowane lata pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy, który odbywa staż na nauczyciela mianowanego, z dniem 31 sierpnia 2015 r. rozwiązuje stosunek pracy. Czy cząstkową ocenę dorobku zawodowego trzeba dokonać z ostatnim dniem zatrudnienia tego nauczyciela?

czytaj więcej »

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” w ślad za innymi przewoźnikami przedłuża do 30 września 2015 r. akcję informacyjną dotyczącą ważności legitymacji szkolnych, jednocześnie odstępując od wystawiania wezwań do zapłaty z tytułu braku numeru PESEL na tych dokumentach.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel stażysta przyniósł 1 lipca 2015 r. dyplom ukończenia studiów podyplomowych w wymiarze 464 godzin. Od kiedy należy liczyć wynagrodzenie jak dla nauczyciela kontraktowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik administracyjno-obsługowy (sprzątaczka) przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. Czy w związku z tym może korzystać z dopłaty do wypoczynku z ZFŚS? Nie mamy w regulaminie szczegółowych zapisów w tej kwestii.

czytaj więcej »

wiper-pixel