WYDANIE ONLINE

Likwidacja stanowiska pracy uzasadnia zwolnienie pracownika, pod warunkiem że jest rzeczywista, a pracownik obiektywnie wytypowany do zwolnienia. W przeciwnym razie sąd  może podważyć decyzję dyrektora. Stanie się tak także wówczas, gdy zaraz po zwolnieniu dyrektor ponownie utworzy zlikwidowane stanowisko. W każdym przypadku likwidację miejsca pracy i wybór danej osoby do zwolnienia trzeba umieć udowodnić w sądzie.

czytaj więcej »

Nowe zasady zawierania umów terminowych mają ograniczyć wybór tej formy zatrudnienia do sytuacji, gdy jest to naprawdę uzasadnione organizacją pracy, a nie korzyściami dla pracodawcy. Mimo że zaczną obowiązywać za pół roku – już teraz trzeba zwrócić uwagę na to, które umowy będą wliczone do dwóch nowych limitów.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej planowało zaostrzyć wymagania kwalifikacyjne wobec nauczy-cieli już od roku szkolnego 2015/2016. W trakcie konsultacji okazało się jednak, że przygotowany projekt nie obejmował wszystkich oczekiwanych zmian. W konsekwencji resort edukacji przygotował nowe rozporządzenie ws. kwalifikacji nauczycieli, które ma wejść w życie 1 września 2016 r.

czytaj więcej »

Wprowadzona do nowelizacji ustawy o systemie oświaty nowa definicja wypoczynku nie skróci urlopu wypoczynkowego nauczycieli ani nie wpłynie na wymiar ich czasu pracy w ferie szkolne. Zasada korzystania z urlopu w wymiarze ferii oraz w czasie ich trwania, a także dotycząca możliwości wezwania nauczyciela do pracy w tym czasie na maksymalnie 7 dni pozostają bez zmian.

czytaj więcej »

W nowych przepisach o nadzorze pedagogicznym, które obowiązują od 1 września br. rezygnowano z ustalania poziomu spełniania wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadały symbole literowe E, D, C, B, A. Wprowadzono także możliwość przerwania ewaluacji zewnętrznej, gdy szkoła będzie podawała nieprawdziwe dane o swojej działalności.

czytaj więcej »

Pytanie: Z powodu likwidacji oddziału specjalnego rozwiązaliśmy stosunek pracy z asystentem nauczyciela. Są jednak szanse na pracę dla zwolnionego asystenta (praca w nauczaniu indywidualnym z tym samym uczniem), ale dyrektor twierdzi, że nie jest to obecnie możliwe z powodu braku przygotowania pedagogicznego tej pani. Asystentka ma wykształcenie: magisterskie na kierunku ekonomia, specjalność zarządzanie i doradztwo personalne, podyplomowo ukończoną ekonomię i zarządzanie nadające uprawnienia pedagogiczne (dokładnie przepisane ze świadectwa). Właśnie te uprawnienia były podstawą i warunkiem przyjęcia na kolejne kierunki (przygotowanie pedagogiczne zostało uznane). Ukończyła więc: oligofrenopedagogikę (kurs kwalifikacyjny), zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolną z terapią pedagogiczną – studia podyplomowe. Gdy zostawała asystentem, kwalifikacje zostały uznane i pracowała z przekonaniem, że przygotowanie pedagogiczne ma, bo takie zapewnienie uzyskała (inaczej podjęłaby kurs z zakresu przygotowania pedagogicznego). Obecnie ta sama pani dyrektor, która przyjmowała ją do pracy, nie chce przywrócić do pracy zwolnionej asystentki (jest wakat, który obejmuje m.in. pracę z tym samym uczniem), argumentując swą decyzję brakiem przygotowania pedagogicznego byłej asystentki. Czy ma rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w arkuszu organizacyjnym szkoły ma przydzielone 18/18 godzin nauczania początkowego w klasie 1 oraz 5 godzin rewalidacyjnych z pensum 26. Czy w tym przypadku powinno się uśrednić jego pensum i wówczas będzie miał: 18/18 + 5/26 = 1,19, 23 : 1,19 = 19, czyli nowe pensum to 19, a godziny ponadwymiarowe to 4 z pensum 19? W uchwale rady miasta mamy tylko przykład sytuacji, gdy ktoś nie ma pełnego etatu i realizuje np. 13/18 j. polskiego i 15/30 biblioteki. Wówczas logiczne jest, aby uśredniać.

czytaj więcej »

Nauczyciel przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (3 mies.). Po powrocie do pracy skierowałam go na badania kontrolne. Czy książeczkę sanepidowską też musi uaktualniać (jest jeszcze ważna rok). Jeżeli tak, to najszybciej na kiedy? Nauczyciel rozpoczyna pracę po przerwie w połowie października.

czytaj więcej »

Z dniem 1 września br. rozwiązany został problem liczebności uczniów w oddziałach integracyjnych. Za zgodą organu prowadzącego możliwe będzie zmniejszenie liczby uczniów w takim oddziale – zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych – bez utraty statusu oddziału integracyjnego. Zmiany te przynosi nowe rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracuję według grafiku przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Dyrektor w moim czasie wolnym od pracy, w którym wypada święto, wypisuje mi dzień urlopu. Czy ma takie prawo?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2015/2016 nie jestem dyrektorem szkoły, ale przez wakacje przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Mam także nieodebrany urlop za 2014 rok. Do kogo mam złożyć wniosek urlopowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w prywatnym przedszkolu miał umowę na okres próbny do 14 sierpnia 2015 r. Czy w świetle wchodzących zmian w Kodeksie pracy możemy następną umowę zawrzeć na 2 lata? Co po tych 2 latach – czy trzeba zawrzeć umowę na czas nieokreślony? Do tej pory praktykowaliśmy kolejne: umowę na okres próbny, dwie umowy na czas określony po 2 lata i umowę na czas nieokreślony. Jak traktować pierwszą umowę na czas określony dwóch lat, która kończy się 31 stycznia 2017 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Zwolniliśmy pracownika bez wypowiedzenia z jego winy. Pracownik najpierw wystąpił z powództwem o przywrócenie do pracy, następnie zmienił je, żądając przyznania odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z jego winy z naruszeniem przepisów. Pracownik sprawę wygrał, a sąd przyznał mu odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Czy muszę w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku wystawić nowe świadectwo pracy, zmieniając tryb rozwiązania umowy na wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę, powołując się na art. 97 § 3 Kodeksu pracy? Czy dopiero na żądanie pracownika muszę zamieścić w świadectwie informację o orzeczeniu?

czytaj więcej »

Od 1 września br. zmieniono sposób oceniania jakości pracy szkół, tj. zrezygnowano z not (A-E) wystawianych podczas ewaluacji na rzecz tylko dwóch poziomów spełniania wymagań (podstawowy i wysoki). Spełnianie wymagań na poziomie podstawowym jest obowiązkiem szkoły, natomiast sposób, w jaki realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba, która uzyskała tytuł licencjata z filologii angielskiej, może być nauczycielem języka angielskiego w przedszkolu niepublicznym? Na dyplomie w sekcji „w specjalności” jest wyłącznie adnotacja „język angielski”.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania opiekująca się dwójką dzieci w wieku 4,5 roku i 8 lat może na własną prośbę mieć zmniejszony wymiar godzin do 0,75 etatu bez zmiany formy zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony z innej szkoły z teczką akt osobowych. Brak jest w niej miejsca na kolejne dokumenty. Czy w takim przypadku założyć drugą teczkę dla tego samego nauczyciela z częściami A–C, a dotychczasową numerację uzupełniać dalej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel leczący się w gabinecie prywatnym może otrzymać urlop dla poratowania zdrowia?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy sprzątaczkę na 1/2 etatu w ramach umowy na zastępstwo. Od 1 września pracownica ta będzie zatrudniona na zwykłą umowę o pracę również na 1/2 etatu. Czy w związku z tym musimy wystawić świadectwo pracy za okres pracy na zastępstwo i czy pracownica musi wykorzystać w pełni urlop wypoczynkowy wyliczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia na podstawie umowy na zastępstwo?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. zatrudnialiśmy nauczycielkę przedszkola w pełnym wymiarze zajęć. Wówczas posiadała wykształcenie licencjackie, ale 1 lipca zdała egzamin i uzyskała wykształcenie magisterskie. Od 1 września znowu ją zatrudniamy. Od jakiego miesiąca naliczyć jej wyższe wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z odejściem sekretarza szkoły na emeryturę dyrektor chciałby część jego obowiązków przekazać referentowi ds. płac, tym samym przekształcając mu umowę z niepełnego etatu na cały. Do nowych obowiązków referenta miałyby być dołączone kadry szkoły. Czy nie ma przeszkód na gruncie prawa, aby pracownik, który zajmuje się rozliczaniem płac w szkole, również pełnił obowiązki związane z kadrami, przy przekształceniu dotychczasowego stanowiska na księgowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny został zatrudniony od 1 września do 30 listopada 2014 r. na okres próbny na pół etatu, a następnie od 1 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. na czas określony również na pół etatu. Od 1 września 2015 r. dyrektor ma dla tej osoby cały etat. Jak zmienić umowę tego pracownika − czy za porozumieniem stron zmienić warunki umowy trwające do 30 listopada 2015 r., tak jak miała się kończyć faktycznie ta umowa na czas określony, a od 1 grudnia 2015 r. wystawić nową już umowę na cały etat?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy zamiar zlikwidować stanowisko pracy inwentaryzatora w związku z reorganizacją w placówce (za wypowiedzeniem, z miesięcznym okresem wypowiedzenia). Jaką podstawę prawną należy podać w świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Pracownik obsługi wypisał wniosek urlopowy na 3 tygodnie, a dyrektor podpisał kartę urlopową. Po 2 dniach urlopu pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na 2 tygodnie. W jaki sposób przesunąć urlop? Czy pracownik powinien wypisać raz jeszcze wniosek urlopowy, a ten należy zniszczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o przedstawienie ewidencji księgowej dofinansowania pracownikom niepedagogicznym części opłat za kształcenie np. za studia, studia podyplomowe. Dopłaty wypłacane są pracownikom, którzy je wcześniej ponieśli. Klasyfikacja tego wydatku w odpowiednim paragrafie wydatkowym jest przedstawiana różnie: jako 3020 lub 4300 bez względu na to, że pracodawca dokonuje wpłat bezpośrednio na rachunek pracownika czy na rachunek uczelni.

czytaj więcej »

Pytanie: Planując budżet na nowy rok kalendarzowy, od jakiej kwoty ogólnej należy wyliczyć np. fundusz zdrowotny dla nauczycieli lub fundusz nagród?

czytaj więcej »

Pytanie: Planujemy zakupić zestaw nagłaśniający do organizowania uroczystości szkolnych. W jakim paragrafie należy sklasyfikować ten wydatek. Według nas to materiały (421), czy słusznie? Czy może powinien być 424 jako zakup pomocy dydaktycznych?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób dokonać potrąceń komorniczych z wynagrodzenia za pracę i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanych w jednym miesiącu? Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.890 zł brutto i trzynastkę w wysokości 1.950 zł brutto (ulga podatkowa zwykła, kup zwykłe).

czytaj więcej »

Nowy rok szkolny przynosi prawdziwą rewolucję w przepisach. Dawno nie było tylu nowych aktów prawnych i nowelizacji wchodzących w życie jednocześnie. Dla dyrektora oznacza to nie tylko konieczność ich terminowego wdrożenia, ale także powiadomienia grona pedagogicznego oraz dostosowania aktów prawa wewnątrzszkolnego do nowych regulacji. Zgodność działania szkoły z nowymi przepisami będzie bowiem brana pod uwagę podczas kontroli kuratorium.

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrahent wystawił dla nas notę odsetkową za zwłokę w zapłacie za sprzedany gaz na kwotę 30,75 zł. Szkoła zapłaciła za odsetki przelewem na konto kontrahenta. Pracownik sekretariatu ze względu na to, że zagubił fakturę, zobowiązał się do zwrotu kwoty 30,75 za odsetki (dokonał wpłaty na konto szkoły). Jak należy zaksięgować przelew odsetek z konta zakładu (szkoły) na konto kontrahenta? Jak należy zaksięgować wpłatę (zwrot za odsetki) pracownika na konto szkoły?

czytaj więcej »

wiper-pixel