WYDANIE ONLINE

Niektóre z benefitów przyznawanych pracownikom szkoły są obowiązkiem dyrektora związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy albo też służą realizacji statutowych zadań szkoły. Inne mają charakter fakultatywny i przyczyniają się do utrzymania właściwej atmosfery wśród pracowników. Te drugie szkoła może sfinansować jedynie wówczas, gdy posiada na ten cel zabezpieczone środki finansowe, zaś pracownicy nie mogą ich w żaden sposób egzekwować.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2015 r. zatrudniamy nowego księdza jako nauczyciela religii. W historii zatrudnienia ksiądz przedstawił nam zaświadczenie (nie świadectwo pracy) o zatrudnieniu w szkole w latach od 1994 do 1997 na podstawie umowy o pracę bez wynagrodzenia na podstawie skierowania biskupa diecezjalnego. Czy okres tego zatrudnienia możemy wliczyć do wysługi lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela języka niemieckiego na zastępstwo od 1 września 2014 r. Umowa ma trwać do 31 sierpnia 2016 r., ponieważ 1 września zastępowany nauczyciel wróci po urlopie wychowawczym. Od 1 września 2015r. zostały nauczycielowi przydzielone dodatkowe godziny zgodnie z jego dodatkowymi kwalifikacjami do nauczania przedmiotów zawodowych. Jaka powinna być teraz umowa, czy zawrzeć drugą, te dodatkowe godziny to bowiem nie na zastępstwo?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel z tytułem licencjata może uczyć religii w gimnazjum?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica (zatrudniona na czas nieokreślony) przebywająca na 3-letnim urlopie wychowawczym 2 lipca 2015 r. złożyła wniosek o rezygnację z części urlopu wychowawczego i powrót do pracy w dniu 4 sierpnia 2015 r. Dyrektor zespołu szkół wyraził zgodę na powrót do pracy na stanowisko zajmowane przed urlopem. Została skierowana na badania kontrolne, ponieważ przed urlopem macierzyńskim przez 6 miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim. Przedłożyła pracodawcy zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku, na którym była zatrudniona przed urlopem macierzyńskim/rodzicielskim. W dniu 4 sierpnia 2015 r. jednak nie przystąpiła do pracy, ale przedłożyła zwolnienie lekarskie na 30 dni z literką B (ciąża). Czy pracownica mogła tak postąpić?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przebywała na urlopie wychowawczym od 10 października 2009 r. do 31 sierpnia 2012 r., od 1 września 2012 r. do 7 listopada 2012 r. na zwolnieniu lekarskim i od 8 listopada 2012 r. do 24 kwietnia 2013 r. na urlopie macierzyńskim na drugie dziecko. Od 25 kwietnia 2013 r.do 28 czerwca 2013 r. korzystała z urlopu wychowawczego, od 29 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. z urlopu wypoczynkowego. Od 1 września 2013 r. przebywa na drugiej części urlopu wychowawczego, we wniosku o urlop wskazana jest data zakończenia urlopu do 26 czerwca 2016 r. Czy prawidłowo został określony termin zakończenia urlopu wychowawczego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik (ojciec zastępczy) zwrócił się z prośbą o udzielenie mu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni. Został wraz z żoną ustanowiony rodziną zastępczą pięcioletniego dziecka. Żona pracownika nie pracuje, ma uprawnienia emerytalne i pobiera emeryturę. Czy w tej sytuacji pracownikowi można udzielić urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik rozwiązał ze szkołą umowę o pracę w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych z dniem 30 września 2014 r. W związku z tym wypłacono mu odprawę emerytalną. Pracownik otrzymał z ZUS decyzję odmowną, zwrócił pracodawcy otrzymaną odprawę i został ponownie przyjęty do pracy, ale z inną stawką zaszeregowania. Na otrzymaną decyzję odwołał się do sądu pracy, który przyznał pracownikowi prawo do emerytury od 30 września 2014 r. Pracownik ten z dniem 30 września 2015 r. rozwiązał umowę o pracę. Jaką odprawę wypłacić pracownikowi: ze stawki zaszeregowania z 30 września 2014 r. czy ze stawki zaszeregowania z 30 września 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Komornik zajął pensję pracownicy przedszkola. W jaki sposób wyliczyć zajęcie komornicze, gdy pracownica osiąga wynagrodzenie brutto w wysokości 1.760,83 zł. Dodatkowo ma potrącenia w wysokości: 423,40 złw tym: na PZU życie − 65,40, pożyczka z ZFŚS − 128,00, rata KZP − 200 zł oraz składka KZP − 30 zł. Ile potrącić w ramach egzekucji komornika?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do dochodu rodziny ubiegającej się o stypendium socjalne (szkolne) wlicza się comiesięczne stypendium za wyniki w nauce przyznane dziecku wnioskodawcy przez fundację?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zatrudnić nauczyciela w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, który posiada kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu, ale nie ma kwalifikacji do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka po powrocie z urlopu wychowawczego wystąpiła do dyrektora o zmniejszenie wymiaru godzin z pełnego do 14/18. Otrzymała od dyrektora szkoły zgodę na obniżony wymiar w okresie od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015 r. Od 15 stycznia 2015 r. pracownica przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim z powodu kolejnej ciąży. Dnia 20 sierpnia 2015 r. nastąpił poród i pracownica nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. Od 1 września 2015 r. jej wymiar czasu pracy powrócił do pełnego 18/18. Czy od 1 września 2015 r. w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy powinnam przeliczyć podstawę zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem tej zmiany?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie kwalifikacje powinna spełniać osoba zatrudniona na stanowisku inspektora bhp? Czy taka osoba powinna mieć wyższe wykształcenie, czy wystarczy tylko technikum w zawodzie technika bhp? Zatrudniamy około 400 osób.

czytaj więcej »

Pytanie: Z jakim paragrafem zaksięgować wpłacony przez pracownika szkoły niedobór inwentaryzacyjny zawiniony, który następnie odprowadzam do organu prowadzącego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje na 1/2 etatu od 1 listopada 2000 r. w jednym przedszkolu, a od 1 kwietnia 2009 r. otrzymał drugie 1/2 etatu w moim przedszkolu. Przedstawił mi zaświadczenie o pracy od 1 listopada 2000 r. do 31 marca 2009 r. (świadectwa nie ma, gdyż jest cały czas w stosunku pracy). Czy takie zaświadczenie upoważnia mnie do wliczenia tego okresu pracy do stażu wysługi lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Ile godzin wynosi pensum dla nauczyciela przedszkola, który w swojej grupie ma troje dzieci sześcioletnich, jedenaścioro dzieci pięcioletnich i jedenaścioro dzieci czteroletnich? Czy dla takiego nauczyciela pensum może wynieść 22 godziny tygodniowo, czy 25 godzin tygodniowo, czy też w tym przypadku uśrednia się pensum?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy prywatną bezpłatną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, jakiej wysokości powinniśmy otrzymywać dotacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy potraktować nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego, który pracuje dodatkowo w naszej szkole już drugi rok? Nauczyciel uważa, że skoro pod koniec września minie 3. rok jego pracy na wyższej uczelni, to powinien od 1 października uzyskać u nas awans na nauczyciela kontraktowego, powoławszy się na art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

Jednostka samorządu zamierza zorganizować przetarg na dowóz dzieci do szkół. Czy można żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą stosownych uprawnień od osób zdolnych do wykonania zamówienia publicznego na dowóz dzieci, tj. kierowców, którzy będą przewozić uczniów?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z pracownikiem obsługi, który ma zawartą umowę na czas określony od września do czerwca, można wcześniej rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron w związku z nabyciem prawa do emerytury?

czytaj więcej »

wiper-pixel