WYDANIE ONLINE

Z zasady nauczyciel powinien być zatrudniony na podstawie jednego stosunku pracy, nawet jeżeli wykonuje obowiązki w ramach różnych stanowisk. Reguła ta doznaje licznych wyjątków. W szczególności z nauczycielem należy zawrzeć odrębną umowę o pracę w celu realizacji obowiązków niepedagogicznych, a także należy to uczynić w innych sytuacjach, w których pogodzenie obowiązków w ramach jednego stosunku pracy nie byłoby możliwe.

czytaj więcej »

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2016 roku nie będzie mogła być niższa niż 1.850 zł. W pierwszym roku pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia nie niższego niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2016 roku – 1.480 zł.

czytaj więcej »

Nauczyciel odwołany ze stanowiska dyrektora szkoły bez wypowiedzenia z naruszeniem art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty otrzyma odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pracę za czas, przez który powierzenie stanowiska miało trwać (nie więcej niż za 3 miesiące). Odszkodowanie będzie więc wyższe niż wysokość utraconego dodatku funkcyjnego. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 18 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej »

Przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem dyrektor szkoły musi odebrać od niego zaświadczenie o niekaralności z KRK. Obowiązek ten dotyczy nawiązania każdego stosunku pracy – nawet jeśli między kolejnymi umowami zawieranymi z nauczycielem nie ma przerwy. Tak wynika z odpowiedzi MEN z 3 sierpnia 2015 r. na interpelację poselską nr 33743.

czytaj więcej »

Gmina oraz jej jednostki budżetowe, np. szkoła, to jeden podatnik VAT – wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że będą wspólnie prowadzić rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Od 1 października 2015 r. obowiązują nowe, uzupełnione wzory wniosków Wn-U-G oraz Wn-U-A o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych – informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Musimy obniżyć z 18,32 na 16,11 przydział godzin dydaktycznych nauczycielowi dyplomowanemu zatrudnionemu na podstawie mianowania na rok szkolny 2015/2016. Nauczyciel wyraził zgodę na tę zmianę, przedstawiając oświadczenie dyrektorowi szkoły, w którym potwierdził taką zgodę. Jak należy postąpić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma prawo żądać od wszystkich nauczycieli zatrudnieniowych w szkole zaświadczenia o niekaralności?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałem negatywną ocenę pracy. Odwołałem się do kuratorium. Rada pedagogiczna wybrała przedstawiciela do komisji przy kuratorium, nauczyciela, który wcześniej występował przeciwko mnie prywatnym, fałszywym aktem oskarżenia. Czy w takich okolicznościach istnieją przesłanki prawne, które wyłączałyby przedstawiciela rady pedagogicznej, wrogo nastawionego do mnie i mogącego tę sytuację wykorzystać do załatwienia osobistych porachunków?

czytaj więcej »

Pytanie: W maju nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę otrzymał umowę na uśrednione pensum w wysokości 13,98. W październiku okazało się, że będzie miał 20 godzin do kwietnia i 9 godzin maj – czerwiec. Uśrednienie – 17,80. Z jaką datą powinien być aneks do umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy przyjąć do pracy nowego pracownika. Musimy więc wydać mu skierowanie na wstępne badania lekarskie. Przyszły pracownik jest aktualnie na urlopie macierzyńskim, który skończy się za kilka dni. Czy można wykonać wstępne badania lekarskie w czasie jeszcze trwającego urlopu macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany zatrudniony w gimnazjum ma następujący wymiar godzin: 16 godzin świetlicy, 2 godziny edukacji dla bezpieczeństwa, 6 godzin zajęć technicznych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły powinien przynajmniej raz w roku przeprowadzić próbną ewakuację. Musi się ona odbyć w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego, a ostateczny termin to 30 listopada. Najpóźniej na tydzień przed planowaną ewakuacją dyrektor powiadamia właściwego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań.

czytaj więcej »

Czy obecnie dyrektor może uznać kwalifikacje nauczyciela za zbliżone? Czy nauczyciel po studiach podyplomowych z przyrody może uczyć biologii w gimnazjum specjalnym i szkole zawodowej specjalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem nauczycielem bibliotekarzem w zespole szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum). Biblioteka obsługuje dwie szkoły. W szkole jest także świetlica. Niestety, jest ona nieczynna w godzinach od 8.00 do 12.30. W związku z tym uczniowie, którzy z różnych względów nie są w tym czasie na lekcji, mają być wtedy pod opieką bibliotekarza w bibliotece. Tak zdecydował dyrektor. Najgorszy jest pod tym względem poniedziałek, kiedy to uczniowie zwolnieni z zajęć na basenie tłumnie przesiadują w bibliotece, a świetlica jest zamknięta. Nie mogę w tym czasie wykonywać swoich obowiązków, gdyż sprawuję opiekę nad uczniami. Czy jest to zgodne z prawem? Czuję się wykorzystana. Słyszałam głosy, że nie ma przydzielonych więcej godzin na świetlicę szkolną z urzędu i stąd wynika ta cała sytuacja. Co powinnam zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli nauczyciel już po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego uzyskał dodatkowe kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu to czy automatycznie powinien otrzymywać wynagrodzenie jako nauczyciel dyplomowany za wypracowane godziny z tego dodatkowego przedmiotu? Czy nauczyciel musi zwrócić się do organu nadzorującego o uznanie tych kwalifikacji, czy pracodawcy wystarczy świadectwo – dokument potwierdzający uzyskanie kolejnych kwalifikacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zespołem szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum oraz oddział przedszkolny, który został utworzony w szkole podstawowej. Zatrudniamy nauczycieli, którzy w ramach pensum uczą w szkole podstawowej, gimnazjum i w oddziale przedszkolnym. Na przykład: nauczyciel religii zatrudniony na podstawie mianowania uczy w szkole podstawowej w wymiarze 7/18, w gimnazjum 9/18 i w oddziale przedszkolnym 2/25. Aneksem do umowy zmieniono mu wymiar czasu pracy na rok szkolny 2015/2015 na 18/19 i wyszczególniono placówki, w których uczy, z wykazem godzin i wynagrodzeniem naliczonym proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w danej placówce. Czy jest to rozwiązanie prawidłowe, czy w tym przypadku na sprawowanie tych 2 godzin w oddziale przedszkolnym powinna być sporządzona nowa umowa o pracę, a jeżeli tak, to jak naliczyć dodatek stażowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa na urlopie wypoczynkowym po urlopie macierzyńskim do 16 listopada 2015 r. W październiku złożyła podanie o zwrot za okulary (zalecenie lekarza medycyny pracy na badaniach kontrolnych). Czy świadczenie należy wypłacić jej teraz, czy po powrocie do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zrezygnowała z urlopu wychowawczego i wystąpiła z wnioskiem o 3/4 etatu. Wyraziliśmy zgodę, ale po miesiącu okazało się, że nie ma tyle pracy, aby pracownica ta była potrzebna na 3/4 etatu. Czy możemy zmniejszyć jej etat na 1/2? Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy tylko na jeden rok. Czy pracownica powinna najpierw napisać do nas wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na następny rok, a dopiero potem wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy? Czy jeżeli nie napisze wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, czy można taką osobę zwolnić zgodnie z Kodeksem pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z planowaną uroczystością otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy szkole połączoną z festynem sportowo-rekreacyjnym, planowane są występy artystyczne grup tanecznych, sportowych i innych. Czy na tego typu uroczystościach (otwarcie boiska, festyn) firmy zewnętrzne, np. firma zajmująca się nauką jazdy, biuro podróży, klub tańca, mogą za zgodą dyrektora szkoły umieszczać swoją reklamę w szkole w trakcie trwania imprezy, gdy oferują w zamian wsparcie dla szkoły w postaci sprzętu sportowego lub pomocy dydaktycznych w formie darowizny? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku pedagoga, który posiada pokrywające się (częściowo) historyczne okresy zatrudnienia, do stażu pracy można zaliczyć tylko jeden z nich (domyślnie − korzystniejszy dla pracownika)? Na przykładu dla okresów: 1 wrześnie 2014 r. − 28 lutego 2015 r. oraz 1 stycznia 2015 r. − 31 marca 2015 r. zaliczyć można jedynie 1 września 2014 r. − 28 lutego 2015 r., a nie łączny okres 1 września 2014 r. − 31 marca 2015 r.? Co w przypadku sytuacji nietypowej, gdy pracownik ma np. okresy: 1 stycznia 2000 r. − 31 grudnia 2005 r. oraz 1 listopada 2005 r. − 31 grudnia 2012 r.? Dochodzi tutaj do absurdu. Dwa miesiące pokrywania się okresu pracy powodują niezaliczenie kilku lat? Czy należy analogicznie interpretować przepisy dla pracowników administracji, obsługi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia należy w tym czasie wypłacić nagrodę jubileuszową, czy dopiero po zakończeniu tego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole publicznej, prowadzonej przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego, wynagrodzenie zasadnicze wraz ze wszystkimi składnikami dodatkowymi dla wicedyrektora szkoły oraz głównego księgowego może być sprecyzowane w regulaminie wynagradzania tej placówki? Czy też wymagany jest osobny dokument przyjęty na poziomie organu prowadzącego, obejmujący te kwestie? W szkole nie obowiązuje Karta Nauczyciela, funkcjonują związki zawodowe, nie obowiązuje też układ zbiorowy pracy.

czytaj więcej »

Na dodatkowe zadania nie zawsze trzeba zawierać z nauczycielem odrębną umowę o pracę. Często wystarczające jest polecenie służbowe lub porozumienie zmieniające istniejący już stosunek pracy. Rozwiązania najczęściej spotykanych problemów w tym zakresie przedstawiamy w tabeli.

czytaj więcej »

Nie każda osoba przebywająca na emeryturze lub innym podobnym świadczenie musi zawiadamiać ZUS o podjęciu pracy w szkole. Aktywność zawodowa emeryta może jednak ograniczyć wysokość pobieranego świadczenia albo całkowicie wstrzymać jego wypłatę. Istnieje jednak możliwość uniknięcia zawieszenia świadczenia w pełnej wysokości, o czym piszemy na str. XX.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pomoc nauczyciela w trakcie roku szkolnego, gdy są dzieci w szkole, powinna wykonywać prace porządkowe w budynku i wokół niego? Taki zapis ma w grafiku od wtorku do piątku. Czy to jest zgodne z funkcją pomocy nauczyciela? Nadmienię, że mamy komplet pracowników do tzw. prac porządkowych, potocznie mówiąc − sprzątaczki.

czytaj więcej »

Pracownik zatrudniony jako palacz pracuje 3 godziny w nocy. Czy na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek zgłoszenia tej okoliczności do Państwowej Inspekcji Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem nauczycielem kontraktowym, pracuję w publicznym przedszkolu. Mam wykształcenie magisterskie z ekonomii, natomiast licencjackie z pedagogiki wczesnoszkolnej. Mam pytanie, czy moje wynagrodzenie zasadnicze powinno być naliczane jako dla nauczyciela magistra z przygotowaniem pedagogicznym, czy raczej nauczyciela licencjata z przygotowaniem pedagogicznym.

czytaj więcej »

Pytanie: Kto może być zatrudniony na stanowisku pedagoga szkolnego? Czy osoba po ukończeniu religioznawstwa oraz podyplomowym języku polskim i rewalidacji, czy też nauczyciel po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, diagnozie i terapii pedagogicznej, logopedii i rewalidacji?

czytaj więcej »

Brak odpowiedniego specjalisty nie jest przeszkodą w zorganizowaniu zaplanowanych zajęć. Dyrektor może wówczas zatrudnić zarówno nauczyciela, który nie ma odpowiednich kwalifikacji, jak i zatrudnić osobę, która nie jest nauczycielem, ale ma odpowiednie przygotowanie zawodowe. W pierwszym przypadku konieczna jest zgoda kuratorium, a w drugim organu prowadzącego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała 182 dni na zwolnieniu lekarskim w związku z ciasnotą podbarkową prawostronną i uszkodzeniem ścięgien nadgrzebieniowego i podłopatkowego. Miała zabieg chirurgiczny. Potem przebywała 4 miesiące na zasiłku rehabilitacyjnym z tego samego powodu. Następnie zasiłek rehabilitacyjny został 2-krotnie przedłużony. Jako choroba główna wykazana była ciasnota podarków i uszkodzenie ścięgien, ale doszedł zabieg chirurgiczny na zespół cieśni nadgarstka prawego. Po rocznym okresie rehabilitacji pracownica wróciła do pracy, złożyła zaświadczenie o zdolności do pracy, poszła na urlop wypoczynkowy. Po 51 dniach urlopu poddała się zabiegowi na zespół cieśni nadgarstka lewej, czyli drugiej ręki. Czy należy jej się nowy okres zasiłkowy, czy też jest to ta sama choroba i ten sam okres zasiłkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 31 sierpnia 2015 r. nauczycielka otrzymała nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W dniu 1 października 2015 r. poinformowała mnie, że dostarczy zeznania świadków i potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym swoich rodziców (5 lat i 1 miesiąc). Czy w takiej sytuacji należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy (suma lat pracy będzie przekraczała 25 lat)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi (i jednocześnie wychowawcy) klas wojskowych, prowadzącemu zajęcia w mundurze, należy się odzież robocza i obuwie robocze (i ewentualnie co jaki czas należy mu ją wydawać)? Nauczyciel wyjeżdża z klasami na strzelnicę, ma kontakt ze środkami do czyszczenia mundurów.

czytaj więcej »

Pytanie: Kucharka w trakcie urlopu wzięła zwolnienie lekarskie na czterdziestoletniego syna, który uległ wypadkowi. W chwili obecnej napisała podanie o urlop wypoczynkowy za ten czas (czyli zwrot urlopu za czas opieki nad dorosłym synem). Czy powinna go otrzymać?

czytaj więcej »

wiper-pixel