WYDANIE ONLINE

Zarówno nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę podlegają sformalizowanej procedurze oceny pracy. Ustalenie negatywnej oceny obliguje dyrektora do rozwiązania stosunku pracy z tak ocenioną osobą. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jest to jedyna możliwość zwolnienia z pracy w następstwie nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych.

czytaj więcej »

Wielu pracowników chronionych przed wypowiedzeniem można zwolnić z przyczyn niedotyczących pracowników w placówce zatrudniającej co najmniej 20 osób – na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Są jednak takie kategorie osób chronionych, którym nawet ta ustawa nie pozwala definitywnie wypowiedzieć umowy. Należą do nich m.in. pracownicy korzystający z urlopów macierzyńskich.

czytaj więcej »

Już od 14 sierpnia 2015 r. ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego także w przypadku, gdy matka nie była pracownicą. Natomiast wchodząca w życie 2 stycznia 2016 r. nowelizacja „rodzinna” Kodeksu pracy stanowi, że urlop macierzyński będzie mógł przejąć inny niż ojciec dziecka pracownik – członek najbliższej rodziny.

czytaj więcej »

Od 2 stycznia 2016 r. urlop rodzicielski będzie można wziąć niekoniecznie w całości tuż po urlopie macierzyńskim. Przynajmniej połowę będzie można wykorzystać później, aż do ukończenia przez dziecko 6 lat. Za to wymiar urlopu rodzicielskiego będzie zwiększony kosztem likwidowanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Spotkania okolicznościowe takie jak szkolna wigilia mogą być sfinansowane lub dofinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W zależności od wyboru odpowiedniego wariantu należy na fakturze opisać, na jaki cel i w jakiej wysokości zostały przeznaczone środki z ZFŚS.  

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel-bibliotekarz zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (30/30) na podstawie mianowania dostarczył orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w którym Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności postanowił zaliczyć go do stopnia umiarkowanego ze wskazaniem odpowiedniego zatrudnienia − zakład pracy chronionej. Jakie konsekwencje w dotychczasowym zatrudnieniu niesie to orzeczenie? Co musi zrobić pracodawca?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem nauczycielem dyplomowanym z 34-letnim stażem pracy, dotychczas zatrudnionym na podstawie mianowania. W roku szkolnym 2013/2014 pracowałem jako matematyk w szkole podstawowej. W kwietniu 2014 roku zostałem poinformowany ustnie przez dyrektora, że od 1.09.2014 r. zmianie ulegną warunki mojego zatrudnienia z 25/18 godzin nauczyciela matematyki na 9/18 godzin nauczyciela plastyki i 15/26 godzin nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej. W przypadku niewyrażenia zgody na te warunki zatrudnienia zaproponował mi możliwość podjęcia przeze mnie pracy na podstawie przeniesienia za porozumieniem stron w publicznym gimnazjum w wymiarze 16/18 godzin jako nauczyciel plastyki i uzupełnienia etatu w jego szkole w liczbie 2 godzin plastyki oraz podpisania odrębnej umowy na pozostałe 7 godzin plastyki. Przyjąłem tę drugą propozycję i od 01.09.2014 r. zostałem zatrudniony w gimnazjum w wymiarze 18/18 godzin (16/18 + 2/18 z uzupełnienia) na czas nieokreślony oraz w szkole podstawowej w wymiarze 7/18 godzin, niestety na czas określony od 1.09.2014 r. do 31.08.2015 r. Dnia 18 sierpnia 2015 r. podpisałem kolejną umowę z SP w wymiarze 7/18 godzin na czas określony od 1.09.2015 r. do 31.08.2018 r. Po upływie tygodnia zostałem poproszony o podpisanie nowej umowy z dniem 25.08.2015 r. w wymiarze 8/18 godzin na czas określony (tym razem na czas krótszy) od 1.09.2015 r. do 31.08.2017 r.Na moje pytanie o powód zmiany warunków umowy usłyszałem od dyrektora, że nie muszę jej podpisywać w ogóle, co jest równoznaczne z niemożnością podjęcia dalszej pracy w szkole podstawowej. Dlatego podpisałem tę drugą umowę. Natomiast z gimnazjum nie otrzymałem żadnej informacji o zmianie warunków zatrudnienia. O tym fakcie, że warunki uległy jednak zmianie, wywnioskowałem z wysokości wynagrodzenia za wrzesień. Wtedy udałem się do dyrekcji gimnazjum w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Otrzymałem tam informację, że jestem zatrudniony na 17/18 godzin, a w celu uzyskania dokładniejszych informacji mam udać się do wiceburmistrza. Wówczas stwierdziłem, że to dyrektor jest moim pracodawcą i od niego oczekuję wyjaśnień, i nigdzie indziej nie pytałem. Po upływie około 3 tygodni udałem się ponownie do dyrekcji, gdzie otrzymałem do podpisania pismo − angaż, wystawione z datą 20.08.2015 r. informujące mnie o nowym wymiarze godzin 17/18. Pismo podpisałem z tą datą, pomimo że faktycznie było już około 20 września.Czy zawierane ze mną umowy w obydwu szkołach są zgodne z prawem i zachowaniem wszelkich procedur? Czy od 1.09.2015 r. przestałem być nauczycielem zatrudnionym w publicznym gimnazjum na podstawie mianowania? Jeżeli były uchybienia merytoryczne lub proceduralne, to jak mogę je wykorzystać, aby wrócić do statusu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 1 września 2010 r. W podanych okresach przebywała na: urlopie macierzyńskim od 27.04.2011 r. do 13.09.2011 r., dodatkowym urlopie macierzyńskim od 14.09.2011 r. do 27.09.2011 r., urlopie uzupełniającym od 28.09.2011 r. do 8.11.2011 r., urlopie wychowawczym od 9.11.2011 r. do 13.01.2012 r., Z dniem 14 stycznia 2012 r. powróciła do pracy, aby kontynuować staż. W 2013 roku ponownie zaszła w ciążę i korzystała: ze zwolnienia lekarskiego od 23.08.2013 r. do 30.10.2013 r., z urlopu macierzyńskiego od 31.10.2013 r. do 19.03.2014 r., z dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 20.03.2014 r. do 30.04.2014 r., z urlopu rodzicielskiego od 0.05.2014 r. do 2.07.2014 r., z urlopu wypoczynkowego od 3.07.2014 r. do 31.08.2014 r. Z dniem 3 lipca 2014 r. powróciła do pracy (urlop wypoczynkowy). Jak prawidłowo obliczyć okres przedłużenia stażu i datę jego zakończenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym w okresie od 1.09.2005 r. do 31.01.2006 r. i od 1.02.2006 r. do 31.08.2006 r. (dwa orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego) oraz od 1.09.2012 r. do 31.08.2013 r. (jedno orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego). Czy nauczyciel może jeszcze skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z nauczycieli WF 2 tygodnie temu miał zawał. W wyniku powikłań, ze względu na niedotlenienie, stwierdzono śmierć pnia mózgu. Nauczyciel ten nigdy nie odzyska przytomności, nie wróci zatem do pracy w szkole. Moje pytania są następujące:1. Czy taki nauczyciel, po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia lekarskiego, może starać się o roczny urlop na poratowanie zdrowia? Dodam, że spełnia wszystkie warunki, tzn. był zatrudniony na pełnym etacie przez dłużej niż 7 lat. Nigdy nie korzystał z takiego urlopu. Jeśli tak, to kto za niego ma wypełnić wniosek? Czy ma to zrobić jego żona po ubezwłasnowolnieniu? Jeśli tak, to jak przeprowadzić procedurę takiego ubezwłasnowolnienia?2. Czy taki nauczyciel może starać się o świadczenie kompensacyjne, jeśli spełniał wymagania wiekowe, tzn. ma 62 lata i ponad 30-letni staż pracy, w tym ponad 20 lat pracy w szkole? Jeśli tak, to kiedy może się starać o takie świadczenie (po 182 dniach L-4, po ewentualnie przyznanym rocznym urlopie zdrowotnym)?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim systemie czasu pracy powinna być zatrudniona główna księgowa (wymiar etatu 0,5)? Nadmieniam, że pracuje w kilku placówkach, więc nie ma możliwości, aby była u nas codziennie po 4 godziny.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywająca na zwolnieniu lekarskim złożyła wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, które upłynęło 3 października 2015 r. Pracownica korzystała ze zwolnienia do 1 października, a następnego dnia przyjechała do szkoły w celu rozliczenia się ze szkołą (zdanie telefonu służbowego, rozliczenie zaliczki itd.). Czy w takim przypadku powinna była przedstawić orzeczenie o zdolności do pracy (zaznaczam, że tylko rozliczała się ze szkołą, nie wykonywała żadnej innej pracy)? Czy mogłam potraktować ten dzień jako urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pierwszy przypadek: Sprzątaczka zatrudniona w szkole od 1 listopada 2004 r. na czas nieokreślony chce z dniem 31 marca 2016 r. rozwiązać umowę o pracę i od 1 kwietnia 2016 r. przejść na emeryturę. Ogólny staż pracy pani sprzątającej wynosi 34 lata. Czy pracownica powinna z końcem 2015 roku złożyć do dyrektora szkoły podanie o rozwiązanie umowy o pracę (tj. z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia)? Czy należy się jej sześciomiesięczna odprawa emerytalna?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik spełnia wszystkie warunki do emerytury pomostowej (oprócz wieku, który osiągnie 15 września 2016 r.). W listopadzie z pracownikiem jest rozwiązywana umowa o pracę na zasadzie porozumienia stron. Od 1 grudnia 2015 r. pracownik będzie pobierał zasiłek dla bezrobotnych (ma prawo do zasiłku przez okres 365 dni). Czy ten pracownik, z dniem osiągnięcia wieku uprawniającego do świadczenia, będzie mógł z zasiłku przejść na emeryturę pomostową?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest procedura zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy? Pracownik wrócił po długotrwałej chorobie (170 dni) i złożył wypowiedzenie stosunku pracy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Chcielibyśmy, żeby wybrał urlop i do końca wypowiedzenia nie świadczył pracy ze względu na dane wrażliwe i brak zaufania dyrektora.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jesteśmy zobowiązani wypłacić odprawę rentową pracownicy, która chorowała przez pół roku i po ustaniu zatrudnienia (31.12.2014 r.)przeszła na świadczenie rehabilitacyjne? Osoba ta przejdzie na rentę w listopadzie 2015 roku. Jej staż w naszej jednostce wynosi 1,5 roku. Dodatkowo osoba ta była zatrudniona przez 8,5 roku w innej placówce oraz przez 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych z PUP.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica miała ponad 15 lat stażu pracy. W lutym 2015 roku dostarczyła dokumenty, na podstawie których zaliczono jej pracę w gospodarstwie rolnym, tj. 9 lat i 1 miesiąc. W chwili obecnej jej staż pracy wynosi 24 lata, 7 miesięcy i 24 dni. Czy należy wypłacić pracownicy nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy, czy dopiero nagrodę za 25 lat pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Do obowiązków pracownika zatrudnionego w szkole na umowę o pracę na pełen etat na stanowisku kierowcy należy dowóz dzieci do szkoły i do domu, inne wyjazdy zlecone przez pracodawcę, pomoc i zastępstwo pracownika zatrudnionego na stanowisku rzemieślnika. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 11.00 i od 13.00 do 16.00. Przerwę w pracy od godz. 11.00 do 13.00 może spędzać w dowolnym miejscu poza zakładem pracy. Czy wynagrodzenie za czas przerwy, w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju, stanowi podstawę do obliczenia: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik uprawniony do 2 dni wolnych na opiekę nad dzieckiem będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w postaci pełnych dniówek roboczych albo w wymiarze godzinowym. Jeśli wybierze drugą opcję, będzie mógł się zwolnić na część dnia – np. tylko na 2 godziny (wówczas zostanie mu jeszcze do wykorzystania 14 godzin).

czytaj więcej »

Kontrole PIP nie zawsze są zapowiedziane, a w przypadku placówek oświatowych mogą się odbywać także bez przedstawienia imiennego upoważnienia i podczas nieobecności dyrektora. W ciągu siedmiu dni od otrzymania protokołu kontroli dyrektor ma jednak szansę zgłosić zastrzeżenia do zapisów tego dokumentu i zmienić jego treść na korzyść szkoły.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy sekretarz szkoły chcąc otworzyć dodatkową działalność gospodarczą, musi mieć zgodę pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nagrodę należy wliczać do podstawy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których np. z powodu święta nauczyciel nie wypracował wszystkich przyznanych godzin (np. zrealizował wszystkie zajęcia, które miał przyznane jako godziny ponadwymiarowe, ale nie zrealizował pełnego pensum)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeżeli nauczyciel prowadzi zajęcia z jednym dzieckiem i są to jego godziny ponadwymiarowe (np. rewalidacja logopedyczna lub zajęcia SI), a dziecka nie ma na tych zajęciach z powodu choroby, to nauczyciel będąc gotowym do pracy, powinien wykazać te godziny przy rozliczeniu czy nie? Nie są to zajęcia nauczania indywidualnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel