WYDANIE ONLINE

Koniec roku kalendarzowego i początek nowego to dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych w szkołach czas wytężonej pracy. Dla większości z nich rok obrachunkowy pokrywa się bowiem z rokiem kalendarzowym, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych jest to również koniec roku budżetowego i rozpoczęcie nowego. Aby ułatwić Państwu przebrnięcie przez ten okres, przedstawiamy typowe czynności w tym zakresie, ze wskazaniem, na co warto zwrócić uwagę przy wykonywaniu prac związanych z zamykaniem i rozpoczynaniem nowego roku, okresów, w których należy je wykonać oraz konsekwencje z tytułu nieprawidłowości w tym zakresie.

czytaj więcej »

Subwencja oświatowa na 2016 r. będzie naliczania według zmienionych zasad, które przewidują więcej pieniędzy dla mniejszych gmin, a także zmiany w wyliczaniu subwencji na uczniów klas I-III. Sama kwota subwencji wzrośnie o 98 zł.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., informację o zwolnieniu lekarskim pracownika i jednostce chorobowej niezwłocznie otrzyma i ZUS, i płatnik składek. Dzięki temu ZUS będzie mógł kontrolować zasadność wystawienia także krótkich zwolnień lekarskich. Pracodawcy będą zaś mieli obowiązek założenia profilu informacyjnego, na który przekazywane będą dane objęte zwolnieniem lekarskim wystawionym w formie elektronicznej.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. także w szkołach ogólnodostępnych będzie trzeba zatrudniać nauczycieli wspomagających kształcenie uczniów niepełnoprawnych. Dyrektor, podejmując decyzje o zatrudnieniu wraz zespołem nauczycieli i specjalistów, powinien przeanalizować potrzeby ucznia i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zadania, jakie ma realizować pracownik, a także przeanalizować kandydatów.

czytaj więcej »

Pytanie: Istnieje wiele sprzecznych opinii dotyczących wypowiadania umów o pracę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Czy osiągnięcie wieku emerytalnego może być jedyną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę?

czytaj więcej »

Do niedawna przyjęte było, że spożywanie alkoholu w miejscu pracy jest całkowicie zakazane. Jednak w jednym z najnowszych orzeczeń, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że jest to dozwolone np. w ramach spotkania okolicznościowego czy pożegnalnego zorganizowanego za zgodą pracodawcy po godzinach pracy w wydzielonym pomieszczeniu (np. socjalnym). Warunkiem jest jednak to, aby nie naruszało to porządku i spokoju w miejscu pracy albo porządku publicznego.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany w zeszłym roku przeszedł z przedszkola do szkoły jako nauczyciel nauczania początkowego w tej samej jednostce. Pod koniec sierpnia 2014 roku, będąc na urlopie wypoczynkowym, zachorował i nie wykorzystał 35 dni urlopu. Pozostały mu jeszcze 2 dni za 2014 rok, a w zasadzie to nic nie zostało, gdyż licząc proporcjonalnie za 8 miesięcy bycia nauczycielem przedszkola, powinien mieć 24 dni urlopu. Teraz zainteresowany zapytuje, czy może skorzystać z tych 2 zaległych dni urlopu wypoczynkowego za 2014 rok. Czy może się powołać na Kodeks pracy, a jeśli nie, to jak odpowiedzieć temu nauczycielowi, że urlop mu nie przysługuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy pełniący obowiązki palaczy w szkole i przedszkolu w sezonie grzewczym otrzymują 1/2 litra mleka dziennie. Czy obowiązek zapewnienia mleka wynika z obowiązujących przepisów? Regulamin pracy tego świadczenia nie przewiduje.

czytaj więcej »

Pytanie: Z nauczycielką zawarto dwie umowy o pracę na zastępstwo: od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. i od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. W lipcu 2015 roku uzyskała stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. Osoba ta jest również współwłaścicielką firmy rodzinnej. Czy w przedstawionej sytuacji przysługuje jej prawo do zasiłku na zagospodarowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony od 2000 roku na czas nieokreślony w wymiarze 18/18 w październiku 2015 przedstawił L-4 za okres 17 października −23 października 2015 r. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, tj. 2.647,00 zł (nauczyciel mianowany), otrzymuje dodatek stażowy (19%), od 1 września 2013 r. dodatek z tytułu wychowawstwa w wysokości 180,00 zł miesięcznie i od 1 września 2015 r. dodatek opiekuna stażu w wysokości 95,00 zł. Trzynastka pełna za 2014 rok wynosi 3.691,81 zł, a wypłacona w okresie od października 2014 do września 2015 roku kwota za zrealizowane godziny ponadwymiarowe wyniosła 1.468,37 zł. Na podstawie tych danych proszę o przykładowe wyliczenie podstawy zasiłku chorobowego. Czy przyznany dodatek opiekuna stażu jest wliczany do podstawy w 1/12? Dodam, że wyrównanie dodatku opiekuna stażu za wrzesień będzie wypłacone w listopadzie.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel emeryt złożył 2 listopada 2015 r. do dyrektora Zespołu Szkół dokumenty dotyczące wypłaty świadczenia z ZFŚS z tytułu ciężkiej, długotrwałej choroby. Dnia 10 listopada 2015 r. dyrektor placówki wraz z komisją socjalną zatwierdził pozytywnie wniosek w kwocie 1.000,00 zł brutto. W dniu 14 listopada 2015 r. nauczyciel zmarł i nie zostało mu wypłacone świadczenie z funduszu socjalnego. Czy obecnie można wypłacić to świadczenie z tytułu choroby? Dla kogo należy sporządzić listę płac? Jak prawidłowo należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy i w jaki sposób (chodzi o rodzaj PIT-u) ją odprowadzić do urzędu skarbowego?

czytaj więcej »

Pytanie: W tym roku zawarliśmy z pracownikiem półtoraroczną umowę na czas określony, która przewiduje możliwość dwutygodniowego wypowiedzenia. Czy taki okres wypowiedzenia obowiązywać będzie także po wejściu w życie zmian w przepisach Kodeksu pracy (umowa kończy się w październiku 2016 roku)? W jaki sposób ustalimy okres wypowiedzenia kolejnej umowy na czas określony – jeżeli ją podpiszemy – zawartej po zakończeniu obecnej? Czy przyjmiemy do zakładowego stażu pracy cały okres zatrudnienia, czy tylko od dnia wejścia w życie zmian?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na zasadzie mianowania chce odejść na emeryturę z dniem 15 lutego 2016 r., czyli po zakończeniu ferii zimowych. Jak rozliczyć jej urlop wypoczynkowy za 2016 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak rozlicza się nadgodziny doraźnych zastępstw, w przypadku gdy nauczyciel świetlicy (26 godz./tyg.) ma nadgodziny za nauczyciela przedmiotowego (18 godz./tyg.) i odwrotnie, tzn. nauczyciel przedmiotowy ma nadgodziny w świetlicy? Na szkoleniach uczono nas, że nadgodziny płaci się, biorąc pod uwagę osobiste zaszeregowanie nauczyciela w danym roku szkolnym i jeśli jego tygodniowy wymiar z angażem wynosi np. 18 godzin, to w razie nadgodzin (zastępstwa) za nieobecnego nauczyciele też płaci się z 18. Czy osoba prowadząca szkolenie miała rację, słyszę bowiem, że nadgodziny powinno się płacić, przeliczając je z tego miejsca, w którym były wykonywane? Pragnę zaznaczyć, że jedna nadgodzina np. nauczyciela dyplomowanego w świetlicy (26 godz.) różni się znacznie kwotowo od jednaj nadgodziny nauczyciela dyplomowanego przedmiotowego (18 godz.).

czytaj więcej »

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduję także podwyżkę kwot dodatku za pracę w porze nocnej, minimalnej podstawy wynagrodzenia chorobowego, kwot wolnych od potrąceń a także maksymalnej wysokości odprawy za zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zatrudniając referenta na zastępstwo, należy przeprowadzić nabór na stanowisko urzędnicze?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka z wykształceniem filologia germańska pracująca w świetlicy szkolnej może rozpocząć staż na stopień awansu nauczyciela mianowanego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej można zaliczyć pracę księdza na stanowisku nauczyciela religii w okresie 1.09.1990−31.08.1997 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób po 22 lutego 2016 r. będzie trzeba uzupełnić umowy na czas określony niepodlegające nowym limitom o informację o przyczynie uzasadniającej zawarcie takiej umowy? Czy wystarczy pisemna informacja dla pracownika, czy będzie należało zawrzeć z pracownikami porozumienia zmieniające? Czy obecnie, jeszcze przed wejściem w życie tych zmian, możemy w umowie podawać taką przyczynę (która będzie wymagana od 22 lutego 2016 r.) – tak aby potem uniknąć konieczności zmieniania umowy? A jeśli tak, to w jakim terminie będziemy zobowiązani poinformować PIP o zawarciu nielimitowanej umowy terminowej, jeśli będzie to umowa zawierana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakiej podstawie mogę uzyskać dzień wolny od pracy? Nie chcę brać urlopu bezpłatnego tylko za odpracowaniem godzin, które w tym dniu wypadają. Na zasadzie tego, że będę do dyspozycji dyrektora szkoły − odrabiam te godziny lekcyjne, wtedy gdy jakiegoś nauczyciela nie ma w pracy i wtedy mam za nie niepłacone. Zaznaczam, że do 31 sierpnia br. byłam zatrudniona w przedszkolu i wykorzystałam już 36 dni roboczych urlopu wypoczynkowego. A ile będzie mi się należało urlopu wypoczynkowego i ze szkoły, czy za miesiące od września do grudnia 2016 roku, czy za cały rok szkolny 2015/2016?

czytaj więcej »

Pytanie: Wkrótce z urlopu rodzicielskiego wraca pracownica, której stanowisko zostało zlikwidowane. Jak rozwiązać stosunek pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W tym roku zawarliśmy z pracownikiem półtoraroczną umowę na czas określony, która przewiduje możliwość dwutygodniowego wypowiedzenia. Czy taki okres wypowiedzenia obowiązywać będzie także po wejściu w życie zmian w przepisach Kodeksu pracy (umowa kończy się w październiku 2016 roku)? W jaki sposób ustalimy okres wypowiedzenia kolejnej umowy na czas określony – jeżeli ją podpiszemy – zawartej po zakończeniu obecnej? Czy przyjmiemy do zakładowego stażu pracy cały okres zatrudnienia, czy tylko od dnia wejścia w życie zmian?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie kwalifikacje zawodowe powinna mieć osoba zatrudniona w placówce oświatowej na stanowisku kucharza? Wymagany jest kurs zawodowy czy kwalifikacyjny?

czytaj więcej »

wiper-pixel