WYDANIE ONLINE

Od 2 stycznia 2016 r. urlop rodzicielski można wykorzystać w częściach i aż do ukończenia przez dziecko 6 lat. Nowością jest także to, że urlop macierzyński może przejąć inny niż ojciec dziecka pracownik – członek najbliższej rodziny. W przypadku urlopu wychowawczego wprowadzona została zaś zasada, że oboje rodzice mogą korzystać z tego urlopu wspólnie przez nieograniczoną ilość czasu (a nie tylko przez 4 miesiące).

czytaj więcej »

Co roku pracownicy planując urlopy, szukają możliwości zorganizowania tzw. długiego weekendu. Wykorzystują w tym celu święta przypadające przed weekendem lub zaraz po nim i biorąc kilka dni wolnego, cieszą się długim wypoczynkiem. W 2016 roku będzie kilka szans na dłuższe wolne. Nie skorzystają z nich jednak nauczyciele szkół feryjnych.

czytaj więcej »

Do stażu pracy wymaganego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej lub dodatku za wysługę lat zalicza się nie tylko zakończone okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, ale także inne okresy wymienione w różnych aktach prawnych. Ważne jest jednak odpowiednie ich udokumentowanie, co dokładnie musi sprawdzić osoba odpowiedzialna za sprawy kadrowo-płacowe.

czytaj więcej »

Oprócz przedłużenia okresu, w jakim można skorzystać z urlopu wychowawczego, wprowadzona będzie także zasada, że oboje rodzice będą mogli korzystać z tego urlopu wspólnie przez nieograniczoną ilość czasu (a nie tylko przez 4 miesiące). Jednak wymiar ich urlopu wychowawczego po zsumowaniu nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy. Wszystkie te zasady obowiązują od 2 stycznia 2016 r., czyli w dniu wejścia w życie nowelizacji „rodzinnej” Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Warto wiedzieć, jakie rozstrzygnięcia wydał ostatnio Sąd Najwyższy w sprawach dotyczących stosunku pracy. Na ich podstawie można bowiem wyciągnąć wnioski, które decyzje pracownicze mogą zostać uznane za sprzeczne z prawem i przynieść szkole przegraną w ewentualnym sporze w sądzie pracy.

czytaj więcej »

W następnym roku szkolnym planowane są kolejne zmiany w ustawie o systemie oświaty. Poza likwidacją obowiązku szkolnego 6-latków wprowadzony zostanie obowiązek opiniowania przez organ nadzoru pedagogicznego ewentualnej likwidacji placówki, zaś niektóre zmiany prawne planowane na wrzesień 2016 roku zostaną odłożone o 3 lata.

czytaj więcej »

Zmiany dotyczą m.in. form dofinansowania oraz obowiązku uwzględniania aktualnych potrzeb szkoły we wniosku składanym przez poszczególne placówki, co oznacza, że dyrektorzy nie będą musieli sporządzać wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli.

czytaj więcej »

wiper-pixel