WYDANIE ONLINE

Nauczyciele, których stosunki pracy rozwiązują się przed wakacjami, nie mają szansy na wykorzystanie urlopu w ferie szkolne. W związku z tym trzeba im ustalić i wypłacić ekwiwalent za urlop, który zależy od typu placówki, w której jest zatrudniony nauczyciel, a także wymiaru i okresu zatrudnienia w danym roku. Warto wiedzieć, że w dwóch przypadkach, mimo niewykorzystania urlopu w ferie szkolne, nie trzeba wypłacać ekwiwalentu.

czytaj więcej »

Jednym z warunków do otrzymania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy w szkole, który do tej pory rozumiano jako wymóg wypowiedzenia umowy na wniosek nauczyciela. Po uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r. prawo do świadczenia mają także nauczyciele, których stosunek pracy ustał na skutek upływu czasu, na jaki została zawarta ich umowa o pracę.

czytaj więcej »

W większości szkół i placówek oświatowych nowo zatrudnieni nauczyciele będą musieli spełnić wyższe wymagania kwalifikacyjne niż dotychczas. Minimum, jakim trzeba się legitymować do pracy w szkole, będzie wykształcenie wyższe magisterskie plus przygotowanie pedagogicznie, a nie – jak dotychczas, np. licencjat czy zakład kształcenia nauczycieli. Nowe przepisy nie obejmą jednak nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie nowelizacji, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów.

czytaj więcej »

Już 1 września 2016 r. uczniowie będą mogli zakupić w szkolnych sklepikach drożdżówki i kanapki z różnego rodzaju pieczywa. Dodatkowo kryteria dotyczące zawartości cukru, tłuszczu i soli w produktach sklepikowych zostaną złagodzone. Takie zmiany przewiduje nowelizacja tzw. rozporządzenia sklepikowego, które obowiązuje od 1 września 2015 r.

czytaj więcej »

Zakończenie przez nauczyciela stażu na wyższy stopień awansu zawodowego wiąże się z koniecznością podjęcia przez dyrektora szkoły czynności zmierzających do ustalenia oceny dorobku zawodowego, a w dalszej kolejności – w przypadku nauczycieli stażystów – do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Terminowa i rzetelna ich realizacja pozwoli na sprawne zakończenie procedury awansu i umożliwi nauczycielowi bezproblemowe uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego.

czytaj więcej »

Przepisy prawne nie określają wprost formy dokumentowania kontroli zarządczej. To dyrektor szkoły, określając formy i zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru, musi zadbać o to, aby poszczególne zadania i etapy ich realizacji miały potwierdzenie w dokumentach jako źródłach wiedzy o stanie i przebiegu kontroli zarządczej.

czytaj więcej »

Resort edukacji skierował do konsultacji i uzgodnień projekt rozporządzenia, które określa szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel