WYDANIE ONLINE

Nieobecność nauczyciela to jeden z trzech przypadków, w których można zawrzeć w szkole umowę na czas określony. Można ją podpisać na okres krótszy niż absencja pracownika, ale w żadnym wypadku na dłuższy. Wówczas zastępca mógłby podważyć zasadność zatrudnienia go na czas określony zamiast na podstawie umowy bezterminowej. Mało kto wie, że treść takiej umowy można modyfikować, co najczęściej przydaje się w sytuacji, gdy dyrektor chce zmienić zapis o osobie, którą zastępuje pracownik zatrudniony na czas określony.

czytaj więcej »

To kolejny rok szkolny, w którym nauczyciele dostaną świadczenie urlopowe w niezmienionej wysokości. Przy pełnym etacie i zatrudnieniu przez cały rok szkolny wyniesie ono 1.093,93 zł. W pozostałych przypadkach oblicza się je proporcjonalnie do wymiaru i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym i wypłaca najpóźniej do 31 sierpnia – bez żadnych warunków ze strony nauczyciela, jak np. przedstawienie rachunków czy faktur za wypoczynek, ani złożenia wniosku.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, który nie zdążył z wręczeniem nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy do końca maja, może zastosować skrócony okres wypowiedzenia i wręczyć je jeszcze do końca lipca. Wiąże się to jednak z koniecznością wypłaty odszkodowania dla zwalnianego nauczyciela.

czytaj więcej »

Dla umów na czas określony zawartych przed 22 lutego 2016 r. limit 33 miesięcy liczy się dopiero od tego dnia. W takim przypadku umowa terminowa może trwać tylko do 21 listopada 2018 r., a 22 listopada nastąpi przekształcenie umowy z mocy samego prawa. Nie trzeba więc podpisywać aneksu przekształcającego umowę w bezterminową.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie nauczyciela na urlopie wypoczynkowym musi odpowiadać płacy, jaką otrzymuje za okres świadczenia pracy. Samą pensję urlopową liczy się jednak inaczej, bo niektóre składniki uwzględnia się w wartości stałej, inne w zmiennej. Są też takie, które należy pominąć, mimo że przed urlopem nauczyciel miał do nich prawo.

czytaj więcej »

Kodeks pracy nie ma „własnego” sposobu obliczania terminów i dlatego odwołuje się do zasad z Kodeksu cywilnego. A ten stanowi m.in., że przy obliczaniu okresów, które nie wymagają ciągłości, za miesiąc przyjmuje się 30 dni. Stąd pojawił się pomysł niektórych osób, aby 33 miesiące trwania umowy terminowej liczyć jako 33 × 30 dni. Przy takiej metodzie limit liczony np. od 22 lutego 2016 r. upłynąłby już 7 listopada 2018 r. Ten sposób liczenia limitu zdementowało jednak Ministerstwo Pracy.

czytaj więcej »

Na końcowym etapie prac legislacyjnych jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że pracodawca będzie musiał jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy podpisać z nim umowę lub potwierdzić na piśmie jej warunki oraz zapoznać go z regulaminem pracy.

czytaj więcej »

Do 14-dniowego wypoczynku, od którego zależy prawo do dofinansowania do urlopu ze środków ZFŚS, wlicza się nie tylko urlop wypoczynkowy udzielony na dni będące dla pracownika dniami pracy, ale także dni wolne od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, niedziele i święta.

czytaj więcej »

wiper-pixel