WYDANIE ONLINE

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Najważniejszą modyfikacją jest to, że oceny pracy dyrektora szkoły oraz osoby, której czasowo powierzono obowiązki dyrektora, będzie dokonywał organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym. Dotychczas oceny pracy dyrektora dokonywał organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego.

czytaj więcej »

Na skutek reformy oświatowej pracownicy samorządowi zatrudnieni w szkołach, podobnie jak nauczyciele, z dniem przekształcenia lub włączenia danej jednostki do innego typu stają się z mocy prawa pracownikami tego nowego tworu organizacyjnego. Inaczej wygląda sytuacja prawna pracowników niepedagogicznych gimnazjów – istnieje możliwość ich przeniesienia do innej szkoły lub na odmienne stanowisko.

czytaj więcej »

Z dniem 1 października 2017 r. wejdą w życie uchwalone w połowie listopada br. przepisy obniżające wiek emerytalny do 65 i 60 lat. Wbrew pozorom, będą one miały istotne znaczenie także dla nauczycieli, którzy zamierzają skorzystać z emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

Mimo że Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje od lipca 2016 roku, to mniejsze placówki oświatowe mają czas na wyposażenie systemów finansowo-księgowych oraz dostosowanie zasad prowadzenia ksiąg podatkowych i dowodów księgowych do 1 lipca 2018 r. Wiązać się to jednak będzie z dodatkowymi kosztami.

czytaj więcej »

Nowością obowiązującą w procedurach podatkowych jest pełnomocnictwo ogólne, które obejmuje wszystkie sprawy podatkowe oraz inne sprawy należące do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

czytaj więcej »

Styczeń 2017 roku to graniczna data dla jednostek oświatowych w zakresie dodatkowych obowiązków wynikających z centralizacji podatkowej, gdyż większość tych jednostek przed centralizacją nie była czynnymi podatnikami VAT. Po centralizacji jednostki te będą mogły odliczać VAT naliczony, ale tylko częściowo, czyli według współczynnika i prewspółczynnika VAT.

czytaj więcej »

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu nauczycieli wspomagających i specjalistów oraz pomocy nauczyciela w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych ułatwiają organizację kształcenia specjalnego, szczególnie gdy w placówce uczą się uczniowie z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, lub niepełnosprawnościam i sprzężonymi. Dyrektor, dzięki nowym rozwiązaniom, ma również możliwość elastycznego reagowania na potrzeby innych uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na inne niepełnosprawności, zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne.

czytaj więcej »

Choroba pracownika na przełomie roku nastręcza wątpliwości, czy od 1 stycznia 2017 r. należy wypłacać mu wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy, a także jak liczyć np. limit wypłaty zasiłku opiekuńczego. Ustalenie tego może być jednak zbędne, gdy np. okaże się, że od nowego roku szkoła nie jest już zobowiązana do wypłaty świadczeń związanych z chorobą pracowników.

czytaj więcej »

Odprawa pośmiertna jest jednym z ostatnich świadczeń, które pracodawca wypłaca w związku z zatrudnieniem pracownika. Otrzymują ją członkowie jego rodziny. Obliczenie odprawy i ustalenie kręgu uprawnionych należy do pracodawcy i nie zawsze będzie to łatwe. Przykładowo, czy trzeba wypłacać odprawę, gdy pracownik zmarł w wyniku wypadku przy pracy, który spowodował z własnej winy? Albo, czy żona zmarłego pracownika ma prawo do odprawy po nim, gdy małżonkowie byli w separacji? Wątpliwości te wyjaśniamy w tekście.

czytaj więcej »

wiper-pixel