WYDANIE ONLINE

Celem zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela a także dyrektora będącego nauczycielem jest przejściowe odsunięcie osoby wykonującej zawód nauczyciela od wykonywania obowiązków zawodowych w szkole dla zabezpieczenia praw i dobra dzieci (uczniów) przed ich ewentualnym naruszeniem w sytuacji, gdy - z uwagi na zachowanie nauczyciela - zwiększyło się ryzyko takiego naruszenia. Zachowanie nauczyciela uzasadniające odsunięcie go od pełnienia obowiązków w szkole stanowić musi przejaw uchybienia obowiązkom zawodowym lub godności zawodowej zagrożony odpowiedzialnością dyscyplinarną lub też musi wypełniać znamiona przestępstwa, co z kolei uzasadnia wszczęcie wobec nauczyciela postępowania karnego. Sprawdź, w jakich sytuacjach można, a w jakich należy zawiesić nauczyciela w obowiązkach służbowych

czytaj więcej »

W toku prac w Sejmie w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono kilka zmian. Projekt w zmienionym brzmieniu został uchwalony przez Sejm i przyjęty bez dalszych poprawek w Senacie. Teraz oczekuje na podpis Prezydenta.

czytaj więcej »

Okres przedświąteczny wiąże się z wytężonymi pracami dyrektorów i komisji socjalnych w związku z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. W związku z przyznawaniem świadczeń z Funduszu na szkole spoczywają obowiązki względem organów podatkowych oraz ZUS.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 września 2017 r. możliwe jest powierzenie obowiązków wicedyrektora pracownikowi niepedagogicznemu. Oczywiście taki pracownik musi spełniać szereg wymogów związanych z objęciem stanowiska kierowniczego w szkole. Sprawdź, jak wdrożyć to oryginalne rozwiązanie.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole podstawowej prowadzone będą zajęcia finansowanie z funduszy unijnych. Dyrektor chce przydzielić część tych zajęć nauczycielowi dotychczas zatrudnionemu w szkole, a w zakresie pozostałych zajęć zatrudnić nowego nauczyciela. W jaki sposób należy to uczynić? O czym trzeba pamiętać, przydzielając takie zajęcia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole mogą być stosowane tzw. zastępstwa koleżeńskie polegające na tym, że nauczyciele uzgadniają między sobą wzajemne zastępstwa na zajęciach, oczywiście w ramach posiadanych przez nich kwalifikacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej uzupełnia pensum w dwóch innych szkołach podstawowych prowadzonych przez tę samą gminę. W macierzystej szkole podstawowej nauczyciel realizuje 10 godzin, zaś w szkołach, w których uzupełnia etat – po 4 godziny. Zarówno dyrektor szkoły macierzystej jak i dyrektor jednej ze szkół, w których nauczyciel uzupełnia pensum, chcą przydzielić mu po 2 godziny nauczania indywidualnego. W jaki sposób powinni to uczynić?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 1 września 2017 r. wicedyrektorowi powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Czy po rozstrzygnięciu konkursu pełniący obowiązki dyrektora powróci na stanowisko wicedyrektora, czy te nowo powołany dyrektor będzie musiał ponownie powierzyć mu stanowisko kierownicze?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wykorzystuje uzupełniający urlop wypoczynkowy do 4 lutego 2018 r. Czy jeżeli po 1 stycznia 2018 r. przedstawi orzeczenie lekarza rodzinnego o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego wystawione jeszcze w 2017 r., ale ze wskazaniem, że urlop powinien rozpocząć się 1 września 2018 r. to należy mu udzielić tego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej zgłosił się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola. Konkurs na stanowisko dyrektora odbędzie się nietypowo, bo w dniu 10 grudnia. W związku z tym nauczyciel ten złożył wniosek do dyrektora szkoły podstawowej do udzielenia urlopu bezpłatnego na okres konkursu, a także na 2 dni poprzedzające ten konkurs. Czy wniosek ten jest wiążący dla dyrektora?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jest zatrudniona od 1 sierpnia w przedszkolu na stanowisku referentki. Wcześniej do 17 lipca pracowała w żłobku W poprzednim zakładzie pracy wykorzystała jeden dzień wolny z tytułu opieki nad dzieckiem. Czy w przedszkolu pracownica może skorzystać ze zwolnienia w pełnym wymiarze?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica powracająca do pracy z urlopu rodzicielskiego złożyła wniosek o obniżenie czasu pracy ze względu na karmienie piersią. Czy złożenie takiego wniosku chroni ją przed rozwiązaniem stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudnionych jest 36 pracowników: w tym: 32 osoby – na cały etat, 1 osoba – 6/18 etatu (przebywa na urlopie macierzyńskim), 1 osoba – 14/18, 1 osoba -9/18 1 osoba – 10/18. 2 osoby zatrudnione na cały etat posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W przypadku jednej z nich niepełnosprawność spowodowana została schorzeniami wzroku, zaś u drugiej stwierdzono naruszenie sprawności organizmu (brak jest zaświadczenia od lekarza potwierdzające posiadanie szczególnego schorzenia). Proszę o pomoc w wyliczeniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zatrudniającej 28 osób można wprowadzić układ zbiorowy pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej. W każdej ze szkół był zatrudniony sekretarz szkoły. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni nie stracili pracy, jednak pozostaje podwójne zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły. W jaki sposób rozwiązać problem podwójnego zatrudnienia bez konieczności przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze np. referenta?

czytaj więcej »

Pytanie: W przyszłym roku szkolnym dyrektorowi szkoły skończy się kadencja. Do przejścia na wcześniejszą emeryturę nauczycielską z art. 88 Karty Nauczyciela brakuje mu 2 lat okresów składkowych i nieskładkowych (według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.) Dyrektor przypomniał sobie, że w latach 1978-1980 pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Data urodzenia dyrektora to 31 grudnia 1960 r. Na jakich zasadach okres pracy w gospodarstwie rolnym podlega zaliczeniu do stażu emerytalnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w szkole pierwszą w życiu pracę podjęła jako recepcjonistka w trakcie studiów. Praca zakończyła się w momencie, kiedy osoba nie była już studentką. Czy w związku z tym należy jej wypłacić zasiłek na zagospodarowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel gimnazjum od 1 września 2017 r. przebywa w stanie nieczynnym, który zakończy się 28 lutego 2018 r. Wcześniej zaś do 31 sierpnia 2017 r. korzystał z urlopu wychowawczego. Czy nauczyciel nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej przebywa w stanie nieczynnym, będąc jednocześnie zatrudniony w przedszkolu niepublicznym. 1 grudnia dyrektor wystąpił do niego z propozycją „przywrócenia” do pracy na dotychczasowy wymiar zajęć na czas nieokreślony. W tym samym dniu nauczyciel nie wyraził zgody na „przywrócenie”, co spowodowało automatyczne wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela. Czy dyrektor powinien żądać od nauczyciela zwrotu wynagrodzenia wypłaconego za grudzień?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Następnie po kilku miesiącach podjął zatrudnienie w przedszkolu na stanowisku niepedagogicznym, w związku z czym zawieszono mu emeryturę. Wreszcie umowa o prace w przedszkolu została rozwiązana. Która placówka w świetle obowiązujących przepisów zobligowana jest do wypłaty świadczeń z ZFŚS?

czytaj więcej »

Doliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu emerytalnego nie wymaga wszczynania odrębnej procedury. Wystarczy dołączyć dodatkowe dokumenty do wniosku o przyznanie emerytury lub świadczenia kompensacyjnego. Często jednak ZUS kwestionuje ich treść i odmawia przyznania świadczenia wskutek niezaliczenia okresu pracy na roli do stażu emerytalnego. Wtedy należy skierować sprawę do sądu.

czytaj więcej »

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 planowane jest wdrażanie istotnej nowelizacji Karty Nauczyciela, która obejmie również ocenę pracy nauczyciela. Ocena pracy ma stać się jednym z istotnych elementów awansu zawodowego nauczyciela. Uzyskanie konkretnej oceny może skrócić procedurę awansu zawodowego, ale też ją wydłużyć. Sprawdź, w jaki sposób wdrożyć zmiany w ocenie pracy, które szykuje nam ustawodawca.

czytaj więcej »

wiper-pixel