WYDANIE ONLINE

Zatrudnianie nauczycieli religii w szkole i to zarówno księży jak i katechetów cechuje się pewną odmiennością w stosunku do nawiązywania stosunków pracy z innymi nauczycielami szkoły. Dotyczy to również zasad zwalniania tych nauczycieli. Poznaj 8 zagadnień świadczących o specyfice stosunku pracy nauczyciela.

czytaj więcej »

Jak doskonale wiemy, Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych zawierającą przepisy nowelizujące Kartę Nauczyciela. Szerokie spektrum zmian, istota objętych nimi zagadnień i różne terminy wchodzenia w życie nowelizacji wymagają czujności ze strony dyrektorów. W związku z tym przydatny może okazać się opracowany przez nas harmonogram zmian w Karcie Nauczyciela.

czytaj więcej »

Szkoły, jak każdy inny płatnik ZUS, zostaną objęte zmianami w zakresie obowiązku opłacania składek. Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki ZUS będą opłacane na jeden wspólny rachunek bankowy.

czytaj więcej »

Do końca stycznia 2018 r. nauczyciele powinni otrzymać jednorazowe dodatki uzupełniające. Choć rola dyrektora w ustalaniu wysokości i przyznawaniu tych świadczeń nie jest wiodąca, to jednak należy pamiętać o tym, że wypłacone dodatki mogą mieć wpływ na inne świadczenia, których przyznanie i wypłacenie jest już kompetencją szkoły.

czytaj więcej »

Nauczyciele stracili prawo do dodatku mieszkaniowego z końcem roku 2017 r. Wielu dyrektorów zastanawia się jednak, czy w tym zakresie obowiązują regulacje przejściowe pozwalające nadal pobierać dodatek niektórym nauczycielom. Sprawdź, czy faktycznie przewidziano takie rozwiązania.

czytaj więcej »

Pierwszy kwartał nowego roku to czas wypłaty trzynastek. Każdy kto przepracował minimum 6 miesięcy w minionym roku w szkole otrzyma to świadczenie. Niektórzy pracownicy dostaną trzynastkę nawet jeśli przepracują krótszy okres czasu, a będą też tacy, którzy mimo dłuższego okresu zatrudnienia nie dostaną tego świadczenia. Pozornie proste rozwiązania mogą więc sprawiać mnóstwo problemów praktycznych, w tym także na tle wdrażanej reformy ustroju szkolnego. Sprawdź, kiedy, komu i w jakiej wysokości należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia zostanie znacznie bardziej sformalizowana. Urlop będzie udzielany w związku z uzyskaniem przez nauczyciela orzeczenia lekarza medycyny pracy o potrzebie jego udzielenia lub skierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową. Kolejne obowiązki spoczywają na dyrektorze w trakcie korzystania przez nauczyciela z urlopu zdrowotnego, jak również w związku z jego zakończeniem.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego może brać udział przedstawiciel związku zawodowego pracujący w tej samej szkole co nauczyciel ubiegający się o wyższy stopień awansu zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Z jakich środków powinien skorzystać dyrektor w przypadku złożenia przez rodzica pisemnej skargi na nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudniony został nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego na okres od 29 września do 15 grudnia, w wymiarze 1/25 obowiązkowego wymiaru zajęć. Czy takiemu nauczycielowi będzie przysługiwał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Jest to pierwsza praca na stanowisku nauczyciela w szkole feryjnej. Wcześniej nauczyciel pracował poza oświatą, ale też w przedszkolu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel związkowiec przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może uczestniczyć w zebraniach związkowych i być członkiem komisji danej szkoły reprezentując ten związek? Czy też za tego typu aktywność podczas urlopu dla poratowania zdrowia grożą takiemu nauczycielowi jakieś konsekwencje?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 28 lutego 2018 r. upływa okres stanu nieczynnego nauczyciela szkoły podstawowej. Czy nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa wskutek upływu okresu stanu nieczynnego przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? W szczególności czy należy naliczyć ekwiwalent za okres ferii zimowych? Nauczyciel wykorzystał należny urlop wypoczynkowy w 2017 r.

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 1 września nauczyciel liceum ogólnokształcącego przeszedł w stan nieczynny. Po jego zakończeniu chce skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Które składniki wynagrodzenia i z jakiego okresu stanowią podstawę do wyliczenia 3-miesięcznej odprawy emerytalnej w przypadku przejścia nauczyciela na świadczenie kompensacyjne po zakończeniu stanu nieczynnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, gdy realizuje nauczanie indywidualne na terenie szkoły, a uczeń nie zgłosił się na te zajęcia? Nauczyciel cały czas pozostaje w gotowości do pracy. Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w związku z nauczaniem indywidualnym jest należne także wówczas, gdy nauczyciel przebywa cały dzień na wycieczce z uczniami?

czytaj więcej »

Pytanie: Obowiązujący w szkole regulamin ZFŚS przewiduje dofinansowanie do wczasów wyłącznie dla pracowników niepedagogicznych. Wysokość dofinansowania jest zależna od okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym i wymiaru czasu pracy. Dyrektor argumentuje, że świadczenie to ma na celu zrównanie sytuacji socjalnej pracowników niepedagogicznych z sytuacją nauczycieli, którym, w odróżnieniu od pracowników niepedagogicznych, przysługuje na mocy Karty Nauczyciela świadczenie urlopowe. Czy zastosowane rozwiązanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik administracyjny zatrudniony na zastępstwo na stanowisku starszego referenta przeszedł służbę przygotowawczą. Następnie został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku samodzielny referent - za osobę, za którą był zatrudniony na zastępstwie, gdyż odeszła ona z pracy. Czy w związku z tym zatrudnieniem powinien być przeprowadzony konkurs na stanowisko samodzielnego referenta? Czy też można było powołać się na awans wewnętrzny?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor zamierza zatrudnić pracownicę na stanowisku woźnej. Czy musi w związku z tym ustalać, czy pracownika nie widnieje w Rejestrze Sprawców na tle Seksualnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniam pracownika na stanowisku woźnego w wymiarze połowy etatu. Pracuje on 4 dni w tygodniu: poniedziałek - 4 godziny, wtorek - 4 godziny, środa - 8 godzin i piątek - 4 godziny. Czy udzielając urlopu w poniedziałek, wtorek i środę, rozliczam mu 2 dni czy też 3 dni urlopu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole obowiązkowe jest powołanie społecznego inspektora pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel