WYDANIE ONLINE

Niezależnie od woli dyrektora szkoły w placówce może być powołany społeczny inspektor pracy. Gdy tak się stanie, dyrektor musi respektować jego kompetencje oraz w zakresie uregulowanym ustawą wspierać jego działalność. Sprawdź kto, kiedy i na jakich zasadach może powołać społecznego inspektora pracy, jakie są jego kompetencje i jakie obowiązki ma w związku z tym dyrektor placówki.

czytaj więcej »

Wśród licznych zmian w Karcie Nauczyciela warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną nowość. Otóż od 1 stycznia 2018 r. zamiast urlopu wychowawczego dyrektor może na wniosek nauczyciela obniżyć jego wymiar czasu pracy oraz wymiar zajęć. Obniżenie wymiaru zajęć skutkuje redukcją wynagrodzenia nauczyciela, ale nie powoduje przekształcenia formy jego zatrudnienia.

czytaj więcej »

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego zakres i tryb przeprowadzania badania lekarskiego w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Rozporządzenie zawiera wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Podstawową zmianą rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych na osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia. Zmiana ta nie jest aż tak istotna dla szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, niemniej jednak nowelizacja przewiduje wiele innych nowości, które wywrą skutek w relacjach pomiędzy pracodawcą oświatowym a działającymi w szkole organizacjami związkowymi. Wejście w życie ustawy zmieniającej ma nastąpić po 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Póki co projekt nowelizacji znajduje się w Sejmie.

czytaj więcej »

W poprzednich aktualizacjach przedstawiliśmy limity zwolnień świadczeń z ZFŚS z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Limity te zostały zmodyfikowane na 2018 r. wskutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

czytaj więcej »

W 2018 r. odpis na ZFŚS dla nauczycieli pozostaje bez zmian. W związku z tym nie zmieniła się również wysokość świadczenia urlopowego.

czytaj więcej »

W związku z tym, że Święto Trzech Króli w 2018 r. wypadło w sobotę, dyrektorzy muszą udzielić dodatkowego dnia wolnego w 2018 r. pracownikom szkoły. Ich wymiar czasu pracy uległ bowiem obniżeniu o 8 godzin. Nie dotyczy to jednak nauczycieli.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel olinofrenopedagogiki może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniem z Zespołem Aspergera?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zatrudnić nauczyciela mianowanego już zatrudnionego w danej szkole, który będzie wykonywał dodatkowe obowiązki jako koordynator projektu unijnego? Nie będą to zajęcia bezpośrednio z uczniami.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po 31 grudnia 2017 r. nadal uzasadnione jest zatrudnianie w zespole szkolno-przedszkolnym nauczyciela na podstawie dwóch odrębnych stosunków pracy – w zakresie szkoły oraz w zakresie przedszkola?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po nowelizacji Karty Nauczyciela osoby na stanowiskach kierowniczych mogą skorzystać z urlopu na żądanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do czasu pracy wliczany jest czas przebrania w ubiór roboczy i czasu dojścia do stanowiska pracy? Pytanie dotyczy pracownika zatrudnionego na stanowisku palacza c.o.

czytaj więcej »

Pytanie: Od kiedy należy liczyć termin na nałożenie na pracownika niepedagogicznego kary porządkowej? Czy jest to moment, kiedy do dyrektora wpłynął komplet dokumentów dotyczących naruszenia obowiązków przez pracownika (opis naruszenia obowiązków, wysłuchanie pracownika przez inną osobę niż pracodawca, itp.), na podstawie których dyrektor może podjąć decyzję o nałożeniu kary? Czy powzięcie wiadomości przez pracodawcę przy nakładaniu kar porządkowych można przyrównać do powzięcia wiadomości w przypadku zwolnień dyscyplinarnych, kiedy to pracodawca ma miesiąc na podjęcie decyzji od chwili zebrania wszystkich informacji na temat zdarzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik może nazywać pisma do dyrektora szkoły „notatkami służbowymi”?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła dziecko. Czas pobytu w szpitalu został wydłużony z uwagi na stan zdrowia dziecka. Czy w związku z tym termin urlopu macierzyńskiego ulegnie przedłużeniu o czas przebywania w szpitalu?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 11 stycznia 2017 r. na stanowisko wicedyrektora powołano osobę niebędącą nauczycielem. Czy jest to dopuszczalne? Czy takiej osobie przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 czy też 35 dni roboczych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka gimnazjum od 14 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2018 r. przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia. W ostatnim dniu urlopu rozwiązała stosunek pracy za porozumieniem stron. Czy przysługuje jej ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Wszak nowe przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu weszły w życie dopiero 1 stycznia 2018 r., zaś urlop dla poratowania zdrowia rozpoczął się jeszcze przed nowelizacją.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na cały etat w szkole podstawowej, ale w tym ma jedynie 8 godzin wychowania fizycznego. Czy należy mu się ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży roboczej w pełnej kwocie czy też zależnej od liczby realizowanych godzin wychowania fizycznego (wypłacany rzadziej)?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na czas określony w celu prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Tylko dwoje uczniów uczestniczyło a tych zajęciach. Jeden z nich opuścił szkołę, a drugi dostarczył decyzję uchylającą orzeczenie o potrzebie prowadzenia takich zajęć. W związku z powyższym dalsze zatrudnienie tego nauczyciela jest bezcelowe i zachodzi konieczność wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela. Czy w związku z tym przysługuje mu odprawa i czy o zamiarze zwolnienia należy powiadomić organizację związkową?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka gimnazjum od 14 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2018 r. przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia. W ostatnim dniu urlopu rozwiązała stosunek pracy za porozumieniem stron. Czy przysługuje jej ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Wszak nowe przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu weszły w życie dopiero 1 stycznia 2018 r., zaś urlop dla poratowania zdrowia rozpoczął się jeszcze przed nowelizacją.

czytaj więcej »

Odwołanie pracownika do sądu pracy często stanowi dla dyrektora szkoły wyzwanie. Wizja rozpatrzenia sprawy przez sąd i tłumaczenia się przed dyrektora z podjętej decyzji dotyczącej zwolnienia pracownika może być stresujące, szczególnie wtedy, gdy dyrektor nie korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Odpowiedniego przygotowania do poprowadzenia sprawy przed sądem wymagają zwłaszcza te przypadki, w których zwolniony pracownik powołuje się na objęcie jego stosunku pracy szczególną ochroną jako działacza związkowego. W takiej sytuacji pomyślne zakończenie procesu jest niezwykle trudne, ale nie niemożliwe. Sprawdź, jakie rozwiązania zastosować w przypadku konieczności obrony swojej decyzji o zwolnieniu z pracy działacza związkowego powołującego się na szczególną ochronę wynikającą z ustawy o związkach zawodowych.

czytaj więcej »

Nie można wykluczyć sytuacji, w której w szkole zostanie zatrudniony nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny z orzeczoną niepełnosprawnością. Sam fakt niepełnosprawności nie wyklucza zatrudnienia takiej osoby i nie może w każdym przypadku stanowić odmowy jej zatrudnienia. Z drugiej strony na pracodawcy zatrudniającym niepełnosprawnego ciążą dodatkowe obowiązki. W pierwszej części artykułu zajmiemy się kwestią zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel