WYDANIE ONLINE

Nauczyciele – jak większość pracowników, tj. osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy –  uprawnieni są do określonych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Ze uwagi na to, że przepisy Karty Nauczyciela nie regulują odrębnie zasad związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzenia nauczycielskiego za czas choroby oraz świadczeń zasiłkowych, zastosowanie w tym zakresie mają odpowiednie przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa. Płatnikiem tych świadczeń może być szkoła, dlatego warto poznać najważniejsze aspekt dotyczące ich rozliczania i wypłaty.

czytaj więcej »

Nauczanie religii w katechetycznych punktach parafialnych, choć podlegające kwalifikacji jako praca nauczycielska w rozumieniu art. 88 Karty Nauczyciela, nie jest pracą w jednostkach oświatowych uprawniającą do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 3 października 2017 r. II UK 430/16.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel pracujący w szkole może odmówić prowadzenia lekcji w ramach doraźnego zastępstwa za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Nauczyciel ten jako jedyny posiada uprawnienia do nauczania danego przedmiotu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po zmianach w Karcie Nauczyciela nauczyciel może skorzystać ze zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w sytuacji, gdy drugi rodzic nie pracuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy niezależnie od nowelizacji Karty Nauczyciela istnieje możliwość rezygnacji z planu urlopów dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi należą się 2 dni zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat?

czytaj więcej »

Już 28 lutego zakończy się 6-miesięczny okres stanu nieczynnego, w który, zwłaszcza z uwagi na proces wygaszania gimnazjów, została przeniesiona większa niż w poprzednich latach grupa nauczycieli. Zakończenie stanu nieczynnego skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy, co z kolei rodzi nowe obowiązki dla dyrektora szkoły, której nauczyciel przebywał w stanie nieczynnym.

czytaj więcej »

Po stosunkowo długim oczekiwaniu, w dniu 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia w związku z chorobą na nowych zasadach w końcu stało się możliwe.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole nie ma wicedyrektora. Przez część ferii zimowych dyrektor chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Kto powinien go zastąpić?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. zespół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum uległ przekształceniu w szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Od 1 września 2018 r. nie będzie możliwości dalszego zatrudnienia jednego z nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale nie z powodu wygaszania kształcenia w oddziałach klas gimnazjalnych lecz w wyniku innych zmian organizacyjnych dotyczącej samej szkoły podstawowej. Czy w związku z tym nauczyciela należy przenieść w stan nieczynny na podstawie art. 225 ust. 1 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy zatrudnić kierowcę do dowozu dzieci, tak aby pracował w godzinach od 6.00 do 10.00 i od 13.00 do 17.00?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zataiła fakt porodu przed dyrektorem. Czy w związku z zatajeniem tej informacji można zwolnić ją dyscyplinarnie?

czytaj więcej »

Pytanie: 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W związku z tym zmianie musi ulec regulamin wynagradzania pracowników samorządowych, ale tylko w zakresie podstawy prawnej. Czy taka zmiana wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden ze związków zawodowych działających na terenie szkoły odmawia współpracy i nie podejmuje konsultacji z drugim związkiem, który wyraża inicjatywę powołania społecznego inspektora pracy w szkole. Czy jedna z organizacji związkowych może samodzielnie zorganizować wybory społecznego inspektora pracy czy też konieczne jest ich porozumienie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny ubiega się o doliczenie – w kontekście prawa do nagrody jubileuszowej) do stażu pracowniczego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych za granicą. Czy dyrektor powinien uwzględnić jego żądanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor gimnazjum, które zostanie wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 r., pełni swoją funkcję jako menedżer. Jest więc pracownikiem niepedagogicznym. Dyrektor nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego. Czy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy mógłby ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole od 2001 r. został zwolniony z pracy w dniu 30 września 2017 r. Przyczyną zwolnienia było ustalenie negatywnej oceny pracy w czerwcu 2017 r. Czy nauczyciel powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do wynagrodzenia minimalnego wlicza się dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w tym samym miesiącu kalendarzowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wiadomo, z dniem 1 stycznia 2018 r. zmieniono zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom zajmującym stanowisko kierownicze. Czy w ślad za tym zmodyfikowano zasady rozliczania wynagrodzenia urlopowego dla tych osób? Jak – przy założeniu, że dyrektor szkoły w lutym korzysta jednak z urlopu wypoczynkowego – uwzględnić w płacy urlopowej wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

czytaj więcej »

Choć dyrektor wykonuje w szkole obowiązki pracodawcy, to jednak w wielu przypadkach w procesie decyzyjnym udział biorą inne podmioty – w szczególności organy szkoły, organ prowadzący jak i organ nadzoru pedagogicznego. Współudział w tym procesie może przybierać formę opiniowania, uzgodnienia, a także wyrażania zgody. W takich przypadkach dyrektor ma obowiązek zwrócić się do danego podmiotu i oczekiwać jego stosownej reakcji. Niewykonanie tego obowiązku może rodzić rozmaite konsekwencje prawne. Poznaj 12 przypadków, w których dyrektor w sprawach kadrowych musi współdziałać z innymi podmiotami.

czytaj więcej »

Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności może skorzystać z dodatkowych uprawnień w szkole. Przede wszystkim obowiązujące go normy czasu pracy mogą zostać usztywnione albo obniżone. Poza tym niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy, przerwa w pracy i płatne zwolnienia. Sprawdź, w jaki sposób zrealizować dodatkowe uprawnienia niepełnosprawnego pracownika.

czytaj więcej »

wiper-pixel