WYDANIE ONLINE

Przedawnienie roszczenia, choć wydaje się specjalistycznym pojęciem prawnym mającym znaczenie tylko przed sądem, w istocie jest bardzo ważną instytucją mogącą dotyczyć wielu aspektów stosunku pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w szkole. Przedawnienie roszczenia następujące po upływie określonego terminu w zasadzie wyklucza jego dochodzenie od pracownika. Z drugiej strony dyrektor, wykorzystując zarzut przedawnienia, może uchylić się od świadczenia na rzecz pracownika, które powinno być przyznane zgodnie z przepisami prawa.  Warto więc zrozumieć sens przedawnienia, wiedzieć, jak się od niego ustrzec, a z drugiej strony umieć je wykorzystać tak, aby chronić interes szkoły.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciele szkół, którym powierzono funkcje kierownicze, korzystają z urlopu wypoczynkowego na nowych zasadach. Ograniczona liczba dni urlopu, możliwość korzystania z urlopu także w innych okresach niż ferie szkolne, prawo do urlopu na żądanie to tylko część zmian, które wprowadziła ostatnia nowelizacja Karty Nauczyciela. Niestety nowe regulacje nie tylko wzbudzają wątpliwości, ale miejscami są wręcz niezrozumiałe. Staramy się rozwiać zaistniałe wątpliwości, przedstawiając jednocześnie wzory dokumentów przydatne w związku z udzielaniem urlopów wypoczynkowych.

czytaj więcej »

Tak jak każdy inny pracodawca, szkoła, a w jej imieniu dyrektor, ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niestety nie zawsze będzie to możliwe. Pracownik szkoły może bowiem doznać wypadku przy pracy. Specyfika postępowania w takich sytuacjach polega na konieczności podejmowania większości kroków w bardzo krótkim czasie od powzięcia informacji o wypadku. Sprawdź, jakie kroki podjąć w razie wystąpienia wypadku przy pracy, aby nie narazić się na odpowiedzialność względem pracownika i Państwowej Inspekcji pracy.

czytaj więcej »

MEN przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizacji nauki religii w szkołach publicznych wywołuje kontrowersje w środowisku oświaty. Zmianą, która spotkała się z szeroką krytyką jest umożliwienie nauczycielom religii pełnienia funkcji wychowawcy klasy. Kontrowersyjna nowelizacja ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

czytaj więcej »

MRPiPS zapowiada bardzo poważne zmiany w prawie pracy. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła bowiem prace nad propozycjami nowego Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Zgodnie z tymi propozycjami nowe akty prawne mają zastąpić dotychczasowy Kodeks pracy, który zdaniem ustawodawcy jest przestarzały, skomplikowany i oderwany od realiów obecnego rynku pracy. O tym jednak, czy dojdzie do zmian, zadecyduje MRPiPSe, kierując projekt do dalszych prac legislacyjnych. Co oczywiste, zmiany obejmą również szkoły i placówki oświatowe i to nie tylko w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych.

czytaj więcej »

Rozwiewając istniejące wątpliwości, MEN wyraźnie wskazał, że składany przez nauczyciela wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie musi zawierać uzasadnienia, w szczególności wskazywać schorzenia, w związku z którym istnieje potrzeba udzielenia urlopu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić dyrektorowi zrealizowania w danym dniu doraźnego zastępstwa za innego nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który otrzyma karę porządkową za dane uchybienie, może być ukarany za to samo uchybienie przez komisję dyscyplinarną?

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzice wystosowali pisemną skargę na zachowanie nauczyciela. Rodzice żądają na piśmie informacji o podjętych działaniach dyrektora. Czy należy udzielić im informacji o krokach podjętych wobec nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: W aktach osobowych nauczyciela w części B znajduje się oraz orzeczenie komisji dyscyplinarnej w sprawie ukarania nauczyciela kara nagany z ostrzeżeniem. Czy dokumenty te należy usunąć z akt osobowych nauczyciela, a jeśli tak to kiedy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciele szkoły niepublicznej o uprawnieniach publicznej muszą legitymować się niekaralnością karną i dyscyplinarną? Jeżeli tak, to czy wystarczy w tym zakresie ich oświadczenie o niekaralności?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy planowaniu arkusza organizacyjnego na kolejny rok można jednemu z nauczycieli zaproponować ograniczenie zatrudnienia, a drugiemu przydzielić godziny ponadwymiarowe? Nauczyciele mają tożsame kwalifikacje.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy 18-godzinny kurs - trener umiejętności społecznych TUS – SST (szkolenie certyfikacyjne), które ukończyć zamierza nauczyciel z kwalifikacjami nauczyciela wspomagającego i psychologa, gwarantuje nabycie uprawnień do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności społeczne w szkole. Każdy uczestnik ma otrzymać świadectwo zgodne z wymogami MEN i certyfikat trenera umiejętności społecznych uprawniający do usług opiekuńczych, w domach samopomocy, pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może skierować na badania profilaktyczne pracownika zatrudnionego na stanowisku niepedagogicznym? Ewidentnie widać, że pracownik jest coraz słabszy i cierpi na jakąś chorobę, przez co nie jest w stanie należycie wykonywać swoich obowiązków. Pracownik ma aktualne badania okresowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po zakończeniu okresu zwolnienia nie stawiła się w pracy ani nie poinformowała o przyczynie dalszej nieobecności. Pracodawca próbował się z nią skontaktować ale bezskutecznie. Minął już tydzień od zakończenia zwolnienia lekarskiego. Jakie kroki należy podjąć w sprawie?

czytaj więcej »

Pytanie: W następstwie włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej szkoła funkcjonuje w dwóch różnych budynkach. Czy pracodawca może polecić pracownikowi administracyjnemu wykonywanie obowiązków służbowych w dwóch różnych miejscach?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudnione są dwie woźne. Co oczywiste, w zakresie ich obowiązków mieści się m.in. sprzątanie i dbanie o porządek w szkole. Czy dyrektor może zawrzeć odrębne umowy zlecenia z tymi pracownicami, w ramach których wykonywane byłyby takie same obowiązki, ale jedynie w weekendy i w związku z przygotowaniem sali dla zewnętrznego podmiotu, któremu taka sala jest wynajmowana?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły po objęciu swojej funkcji ustalił, że jeden z długoletnich pracowników szkoły od początku zatrudnienia nie miał kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska. Czy powinien go zwolnić z pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi błędnie wyliczono staż pracowniczy i nie wypłacono nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo jeszcze w listopadzie 2017 r. Dyrektor chce wypłacić nagrodę na początku kwietnia. Jakie składniki wynagradzania należy uwzględnić do podstawy wyliczenia nagrody: czy te które obowiązywały w dniu nabycia, czy też te, które obowiązują w dniu wypłaty świadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kontynuacja zatrudnienia przez nauczyciela wykluczy przejście na emeryturę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy prawdziwe jest często powtarzane stwierdzenie, że nauczyciel, którzy nie złożą wniosków emerytalnych przed 31 sierpnia 2018 r., otrzymają emerytury w dużo niższej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane podczas przerwy świątecznej w szkole feryjnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy wyliczyć dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy dla nauczyciela, który w połowie miesiąca idzie na urlop dla poratowania zdrowia? Czy za połowę tego miesiąca należy proporcjonalnie obliczyć dodatek, czy też zmiany wysokości wynagrodzenia dokonać od początku kolejnego miesiąca?

czytaj więcej »

wiper-pixel