WYDANIE ONLINE

Kolejnym obowiązkiem dyrektora w związku z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole jest zagwarantowanie należytego pełnienia obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Co do zasady wystarczające jest zatrudnienie specjalisty bhp albo powierzenie wykonywania zadań służby bhp osobie zatrudnionej już w szkole na innym stanowisku ewentualnie zawarcie umowy cywilnoprawnej z zewnętrznym specjalistom. W bardzo dużych szkołach, w których liczba pracowników przekracza 100, konieczne jest jednak powołanie służby bhp jako odrębnej komórki organizacyjnej. Co więcej, dyrektor musi pamiętać, aby zadania służby bhp powierzyć osobie spełniającej określone wymagania kwalifikacyjne i legitymującej się ukończeniem szkolenia z dziedziny bhp. Sprawdź jak prawidłowo powierzyć wykonywanie zadań służby bhp w szkole ewentualnie utworzyć służbę bhp.

czytaj więcej »

25 maja 2018 roku wszedł w życie pakiet nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tzw. RODO. Konieczność wdrożenia nowych rozwiązań dotyczy również sfery kadrowo – płacowej. Niestety nie będzie to proste, gdyż wielu zasad wykonywania tych  obowiązków nie uregulowano, przenosząc ten ciężar na administratora. Dlatego każdy dyrektor, przy udziale inspektora ochrony danych, będzie zmuszony dookreślić kwestie związane z poszczególnymi procedurami, wymaganymi dokumentami czy zasadami postępowania przy przetwarzaniu danych. W 13 krokach wyjaśniamy, jak wprowadzić nowe regulacje.

czytaj więcej »

31 maja zakończą się staże nauczycieli, którzy chcą ubiegać się o wyższy stopień awansu zawodowego. Nim złożą wnioski o wszczęcie postępowania, dyrektor szkoły musi dopilnować, aby ich dokumentacja była poprawna. Są nieprawidłowości, które mogą doprowadzić nawet do stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi. Sprawdź, o czym musi pamiętać dyrektor szkoły, by w wyniku błędu nie przekreślić kariery nauczyciela.

czytaj więcej »

Ustawodawca planuje wprowadzenie nowych stawek ryczałtu na pokrycie części kosztów utrzymania i zakwaterowania nauczycieli skierowanych lub delegowanych do pracy za granicę. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

czytaj więcej »

Jak wiadomo, po 31 sierpnia 2018 roku nie będzie można już zatrudniać asystentów nauczyciela. Jednakże dotychczasowi asystenci pozostaną w zatrudnieniu i będą wykonywać takie same obowiązki, jak dotychczas.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły niebędący nauczycielem nie podlega nauczycielskiej ocenie pracy. Niemniej jednak w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego jest oceniany okresowo jak każdy inny pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym. Uzyskanie negatywnej oceny okresowej skutkuje odwołaniem takiego dyrektora ze stanowiska – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 24 października 2017 r. (II PK 309/16).

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy rozliczać czas pracy nauczycieli biorących udział w egzaminach gimnazjalnych? Wszak zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2017 r. nie ma już mowy o egzaminach gimnazjalnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie obowiązki należy nałożyć na nauczyciela wspomagającego? W szczególności jaką dokumentację powinien on prowadzić?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę przebywał stale na zasiłku chorobowym od września 2016 r. do 1 marca 2017 r. Następnie w okresie od 2 marca 2017 r. do 24 lutego 2018 r. korzystała ze świadczenia rehabilitacyjnego. 26 lutego 2018 r. nauczyciel dostarczył zwolnienie lekarskie na nową jednostkę chorobową. Czy w takiej sytuacji dyrektor może jeszcze może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy bez wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor powziął informację, że nauczyciel jest związany umową zlecenia ze szkołą językową. Czy w związku z tym może zwolnić nauczyciela z uwagi na naruszenie zakazu dodatkowego zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedłożył orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 7 maja 2018 r,. do 6 maja 2019 r. Czy w tej sytuacji dyrektor może przenieść nauczyciela w stan nieczynny na podstawie art. 225 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe? Czy w wyżej opisanej sytuacji nauczyciel, który ewentualnie wyrazi zgodę na przeniesienie w stan nieczynny będzie jednocześnie korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia? Czy w sytuacji, gdy dyrektor udzieli urlopu dla poratowania zdrowia na okres wskazany w orzeczeniu, a potem przeniesie nauczyciela w stan nieczynny, stosunek pracy wygaśnie z dniem 28.02.2019 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor dowiedział się, że pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika gospodarczego prowadzi działalność gospodarczą w formie usług remontowych. Czy w związku z tym dyrektor powinien zwolnić pracownika dyscyplinarnie za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 19 kwietnia 2018 r. pracownica otrzymała wypowiedzenie warunków pracy i płacy polegające na redukcji etatu. Wypowiedzenia dokonano mimo że pracownica podlegała szczególnej ochronie stosunku pracy jako członek zarządu organizacji związkowej. Pracownia w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia nie odwołała się do sądu pracy (choć została pouczona o takim prawie w oświadczeniu o wypowiedzeniu). Czy wobec tego dyrektor może jeszcze spodziewać się sprawy sądowej? Czy wypowiedzenie zmieniające będzie skuteczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej w szkole jest zbyt dużo etatów woźnych. W związku z tym dyrektor chce przenieść jedną z woźnych na inne stanowisko pracy. Problem w tym, że pracownicy zostały jedynie 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego 60 lat. Czy przeniesienie jest możliwe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielom należy zapewnić dostęp do tzw. funduszu zdrowotnego? Czy fundusz nadal funkcjonuje czy też został uchylony po nowelizacji Karty Nauczyciela? Jeżeli nie, to kto administruje funduszem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za okres zwolnienia pracownika celem uczestnictwa w rozprawie sądowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek wiejski nadal będzie wypłacany po 31 sierpnia 2018 r. W jakim terminie powinien być wypłacany – z góry czy z dołu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka w danym dniu zrealizowała wszystkie zajęcia, ale nie uczestniczyła w popołudniowej radzie pedagogicznej, gdyż wzięła zwolnienie lekarskie. Czy należy jej potrącić wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Gimnazjum z dniem 1 września 2018 r. zostanie włączone do szkoły podstawowej. Czy dyrektor szkoły podstawowej zmienia wysokość dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi dotychczasowego gimnazjum?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2018 r. W czerwcu urodzi dziecko. Czy w związku z tym należy przedłużyć jej umowę o pracę? Do kiedy wypłacać zasiłek macierzyński?

czytaj więcej »

wiper-pixel