WYDANIE ONLINE

W powszechnej świadomości badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników kojarzone są z tzw. „książeczką sanepidowską”, której posiadanie wymagane jest od osób, mających w pracy kontakt z żywnością i które jest – ze względu na specyfikę badań, jakie trzeba wykonać, by tę „książeczkę” otrzymać – jakimś uciążliwym wymogiem do spełnienia dla niektórych osób przy przyjęciu do pracy. Tymczasem z punktu widzenia formalnego „książeczka sanepidowska” już od wielu lat nie funkcjonuje jako dokument, który mógłby stanowić potwierdzenie czegokolwiek, zaś grupa osób, która z powodów zawodowych podlega badaniom jest też znacznie szersza niż  pracownicy mający styczność z żywnością. I jakkolwiek istotnie badania sanitarno-epidemiologiczne do przyjemnych nie należą, to pełnią ważną rolę w zapobieganiu szerzenia się chorób zakaźnych, stanowiąc - niejako przy okazji - ważny element zapewniania przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warto więc uporządkować wiedzę na temat badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników oświaty, gdyż ma ona praktyczne znaczenie dla dyrektora.

czytaj więcej »

Czerwiec to nie tylko obowiązki organizacyjne związane z zakończeniem zajęć szkolnych. Dyrektorzy mają także liczne obowiązki kadrowe związane przede wszystkim z kończącym się zatrudnieniem niektórych pracowników, początkiem urlopów wypoczynkowych jak również awansem zawodowym. Sprawdź, o jakich sprawach kadrowych należy pamiętać w czerwcu 2018 roku.

czytaj więcej »

Wniesienie pozwu do sądu pracy zazwyczaj związane jest z koniecznością poniesienia kosztów finansowych przez obie ze stron, powoduje konieczność stawiennictwa w sądzie, a także przynosi sporo stresu i niepewności co do rozstrzygnięcia sprawy. Receptą na uniknięcie stresu związanego z prowadzeniem sporu sądowego może okazać się zawarcie ugody i to zarówno w przypadkach, gdy to pracodawca skierował pozew przeciwko pracownikowi szkoły, jak i w znacznie częstszych sytuacjach, w których to szkoła jest pozwanym. Poznaj narzędzia przydatne w procesie zawierania ugody z pracownikiem szkoły.

czytaj więcej »

Czerwiec to miesiąc, w którym najczęściej organizowane są tzw. zielone szkoły. Po ich zakończeniu zachodzi konieczność rozliczenia świadczeń należnych nauczycielom. W trakcie wycieczki, w tym również wielodniowej (takiej jak zielona szkoła) nauczyciel nie realizuje godzin ponadwymiarowych i nie musi mieć wypłacanego wynagrodzenia za te godziny. Przysługuje mu natomiast wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane z powodu wyjazdu na wycieczkę. Sprawdź, za co zapłacić nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna podczas zielonej szkoły.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 2017 r. podtrzymał stanowisko judykatury w kwestii łącznego spełnienia przesłanek nabycia prawa do świadczenia kompensacyjnego. W ocenie Sądu wiek uprawniający nauczyciela do przejścia na świadczenie kompensacyjne musi być spełniony najpóźniej w momencie rozwiązania stosunku pracy.

czytaj więcej »

Zgłaszanie powoływania administratora bezpieczeństwa informacji było możliwe do 24 maja 2018 r. Z kolei od 25 maja 2018 r. należy już składać zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (IOD) – tak tłumaczy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

Dnia 19 maja 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie przewiduje zmiany w płacach pracowników niepedagogicznych w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Sprawdź, które nowości dotyczą pracowników szkoły.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel realizujący staż na wyższy stopień awansu zawodowego z dniem 15 sierpnia 2018 r. zostanie przeniesiony służbowo do innej szkoły? Czy w takiej sytuacji konieczne jest ustalenie cząstkowej oceny dorobku zawodowego? A może należy ustalić cząstkową ocenę pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 27 kwietnia 2018 r. nauczyciel złożył w sekretariacie szkoły wniosek o dokonanie oceny pracy. Jaką datę wskazać jako końcowy termin oceny pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 27 kwietnia 2018 r. nauczyciel złożył w sekretariacie szkoły wniosek o dokonanie oceny pracy. Jaką datę wskazać jako końcowy termin oceny pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedszkola przebywał na zwolnieniach lekarskich (nie ciągłych) od 14.11.2017 r. do 6 grudnia 2017 r. w łącznym wymiarze 23 dni. Następnie od 26 grudnia 2017 r. do dziś przebywa na ciągłym zwolnieniu lekarskim. Wszystkie zwolnienia dotyczą tej samej choroby. Czy należy zsumować wszystkie zwolnienia lekarskie do jednego okresu zasiłkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim terminie nauczyciel powinien wnieść pozew do sądu pracy o ustalenie, że umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony. Nauczyciel wytoczył taki pozew po roku od dnia ustania umowy o pracę na czas określony. Czy w związku z tym pozew zostanie oddalony?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 27 kwietnia 2018 r. nauczyciel złożył w sekretariacie szkoły wniosek o dokonanie oceny pracy. Jaką datę wskazać jako końcowy termin oceny pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel