WYDANIE ONLINE

Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak istotne jest dbanie o odpowiedni stan zdrowia pracowników. Należyte zapewnienie opieki profilaktycznej nad kadrą szkoły nie tylko pozwala na uniknięcie kar finansowych wymierzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, ale także sprzyja efektywności pracy wykonywanej przez zdrowych pracowników. Dlatego niezwykle istotne jest dbanie o tę opiekę – w szczególności kierowanie pracowników na badania profilaktyczne i niedopuszczanie ich do pracy bez odpowiednich orzeczeń. Kwestie te, jak to zwykle bywa w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą wywoływać wątpliwości. Mając to na uwadze prezentujemy 14 rozwiązań wybranych problemów dotyczących badań profilaktycznych pracowników oświaty.

czytaj więcej »

Długo wyczekiwany urlop wypoczynkowy to dla nauczycieli czysta przyjemność a dla księgowej ciężka praca. Aby spokojnie skorzystać ze swojego urlopu osoba odpowiedzialna za płace musi wpierw prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia za urlop nauczycieli. Jest to nie lada wyzwanie jeśli wynagrodzenie w ciągu roku szkolnego nauczyciela ulegało zmianom, zwiększała się wysokość dodatku stażowego, przyznano na część roku dodatek motywacyjny i funkcyjny, a do tego nauczyciel realizował godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. Poznaj procedurę ustalania wysokości wynagrodzenia urlopowego nauczycieli wraz z praktycznymi przykładami, które rozwieją wątpliwości jak liczyć średnią urlopową nauczycieli.

czytaj więcej »

MEN opublikował kalendarz oświatowy na rok szkolny 2018/2019. Co najistotniejsze w sprawach kadrowych, rozpoczęcie roku przypada 3 września, natomiast ferie zimowe rozpoczną się 14 stycznia, a zakończą 24 lutego. Sprawdź najważniejsze terminy w przyszłym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Awans zawodowy dla nauczyciela odchodzącego z pracy? Tak, to możliwe pod warunkiem, że nauczyciel jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy złoży wniosek o wszczęcie postępowania o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego. Sprawdź, w jakim przypadku należy kontynuować postępowanie w sprawie awansu zawodowego nauczyciela, który odchodzi z pracy przed zakończeniem roku szkolnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 2 września 2018 r. dyrektor planuje dokonać oceny pracy nauczyciela uzupełniającego pensum w innej szkole? Czy ocenę tę ustali samodzielnie?

czytaj więcej »

Pytanie: W czerwcu na nauczyciela nałożono obowiązek uzupełnienia pensum w innej szkole na takim samym stanowisku pracy. W lipcu nauczyciel złożył oświadczenie do dyrektora szkoły, w której miał uzupełniać pensum, o odmowie przyjęcia obowiązku uzupełnienia pensum. Jak powinien postąpić ten dyrektor?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący nie zdecydował się na nałożenie na nauczyciela obowiązku uzupełnienia pensum w innej szkole. Dyrektor szkoły macierzystej ograniczył nauczycielowi zatrudnienie. Istnieje jednak możliwość zatrudnienia nauczyciela w niepełnym wymiarze zajęć w przedszkolu. Czy dyrektor przedszkola może w takiej sytuacji zatrudnić nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel, któremu ograniczono zatrudnienie w gimnazjum, zwrócił się do dyrektora szkoły podstawowej z zapytaniem, czy mógłby uzupełniać pensum w tej szkole. Jak powinien zareagować dyrektor?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor otrzymał informację, że nauczyciel będzie uzupełniał pensum w kierowanej przez niego szkole w wymiarze 6 godzin. Czy w związku z tym powinien zawrzeć z nim odrębną umowę o pracę.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi szkoły podstawowej uzupełniającemu pensum w przedszkolu? W szkole macierzystej nauczyciel realizuje 9/18 wymiaru zajęć, zaś w przedszkolu – 11/22.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej uzupełniający pensum w przedszkolu zwrócił się o udzielenie zwolnienia okolicznościowego w związku z urodzeniem dziecka. Zwolnienie wypada w dni, w które nauczyciel uzupełnia pensum w przedszkolu, dlatego nauczyciel zwrócił się z wnioskiem o udzielenie zwolnienia do dyrektora przedszkola. Jak powinien postąpić ten dyrektor?

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie pracy uregulowano porę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00. Czy i w jaki sposób można zmienić ten zapis, tak aby porę nocną przesunąć na godziny od 21.30 do 5.30?

czytaj więcej »

Pytanie: Pod nieobecność dyrektora rodzic zawiadomił policję, iż pracownik administracji znajduje się pod wpływem alkoholu. Policja faktycznie potwierdziła nietrzeźwość tej osoby (0,6 promila). Jakie konsekwencje powinien ponieść pracownik ? Czy wystarczy kara porządkowa, czy jednak zwolnienie dyscyplinarne? Pracownikowi zostały tylko 2 lata do emerytury. Wcześniej nie był karany karą porządkową.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole pracownicy obsługi podlegają bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu. Czy kierownik gospodarczy może udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi obsługi czy też decyzja w sprawie udzielenia urlopu należy do dyrektora szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może uznać za „praktykę w księgowości” (w kontekście wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko dyrektora) wolontariat w organizacji pozarządowej obejmujący obsługę programu finansowo-księgowego i programu Płatnik?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor zamierza rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku referenta celem umożliwienia mu przejścia na wcześniejszą emeryturę. Następnie chce go zatrudnić ponownie. Czy musi w związku z tym przeprowadzać nabór?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum dyrektor musi zlikwidować dwa etaty woźnych. W związku z tym chce przydzielić pracownikom zajmującym dotychczas te stanowiska inne stanowiska pracy a mianowicie stanowisko sprzątaczki i konserwatora. Czy może to uczynić w drodze przeniesienia służbowego czy też w inny sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki wymiar godzinowy zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy pracują krócej w związku orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej nauczyciela wlicza się wynagrodzenie z tytułu zlecenia realizowanego w szkole w ramach obowiązków niepedagogicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniu 2017 r. dyrektor szkoły zawarł z nauczycielem umowę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych. W umowie zawarto klauzulę dotyczącą zwrotu środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy: tj. zwrotu z należnymi odsetkami w ciągu 3 lat, od momentu ukończenia formy kształcenia. W związku z zawartą umową nauczyciel w grudniu 2016 r. otrzymał częściowy zwrot opłat za kształcenie w wysokości 875 zł brutto. W czerwcu 2018 r. nauczyciel ukończył studia podyplomowe. Następnie w maju 2018 r. złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Czy wobec tego szkoła może żądać kwoty 875 zł brutto z należnymi odsetkami?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej szkole regulamin wynagradzania nie przewiduje dodatku stażowego dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na stanowisku woźnych. Szkoła prowadzona jest przez jednostkę samorządu terytorialnego? Czy brak dodatku stażowego dla tych pracowników jest dopuszczalny?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zgodnie z RODO od 25 maja 2018 r. wnioski pracowników i emerytów o świadczenia z ZFŚS mogą być rozpatrywane tylko przez dyrektora szkoły, czy jednak muszą być jak dotychczas przedmiotem uzgodnień z przedstawicielami organizacji związkowych? Czy do wniosków nadal powinny być dostarczane faktury, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty?

czytaj więcej »

wiper-pixel