WYDANIE ONLINE

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole stawia przed pracownikami tych jednostek szczególne wymagania. Na terenie jednostki oświatowej przebywają przecież nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim uczniowie, którym należy zapewnić bezpieczeństwo. Obowiązek jego zapewnienia spoczywa natomiast nie tylko na dyrektorze szkoły, ale również na nauczycielach, którzy w ramach czasu pracy wykonują zadania nie tylko związane z wychowaniem i nauczaniem, ale również z opieką nad uczniami. Specyfika pracy nauczyciela powoduje zatem, że również szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie odbywa nauczyciel, powinny uwzględniać szczególny zakres zadań, które wykonują pedagodzy. Sprawdź, jakie obowiązki w zakresie szkoleń BHP pracowników oświaty spoczywają na dyrektorze szkoły.

czytaj więcej »

W każdym zakładzie pracy prędzej czy później prędzej czy później może dojść do powstania szkody wskutek nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych. Naturalnie sytuacje takie zdarzają się także w szkołach. Niezależnie od ewentualnych konsekwencji porządkowych czy dyscyplinarnych, z uwagi na obowiązek respektowania dyscypliny finansów publicznych dyrektor szkoły powinien w takim przypadku rozważyć, czy istnieje szansa uzyskania odszkodowania od sprawcy szkody oraz - w razie potrzeby -  wdrożyć czynności prowadzące do wyegzekwowania przysługujących szkole roszczeń odszkodowawczych. Sprawdź, jakie kroki powinieneś podjąć w celu ustalenia, czy i jakie roszczenia przysługują szkole od pracownika i w jaki sposób przygotować się do dochodzenia tych roszczeń przed sądem.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły musi szczególnie uważać, aby nie naruszać uprawnień pracowniczych zagwarantowanych Kodeksem pracy a w przypadku nauczycieli – także w Karcie Nauczyciela. Uchybienia w tym zakresie grożą konsekwencjami nie tylko dla szkoły, ale także dla samego dyrektora, który w pewnych przypadkach może osobiście ponieść odpowiedzialność karną lub za wykroczenie. Dyrektorowi może grozić grzywna w znacznej kwocie, ale także kara ograniczenia wolności, a w niektórych sytuacjach nawet kara pozbawienia wolności. Sprawdź, jakich działań unikać, aby jako osoba wykonująca obowiązki pracodawcy nie narazić się na odpowiedzialność karną lub wykroczeniową.

czytaj więcej »

To nie koniec zmian w Karcie Nauczyciela. Trwają prace nad projektem ustawy nowelizującej liczne akty prawa oświatowego. Zmiany dotyczą czasu pracy nauczycieli i awansu zawodowego, a związane są pośrednio m.in. z reorganizacją praktycznej nauki zawodu. Wprowadzone zostaną m.in. szkolenia branżowe nauczycieli zawodu. Sprawdź, jakich zmian w Karcie Nauczyciela spodziewać się w kolejnych latach.

czytaj więcej »

1 lipca br. zmienił się sposób ustalania kwoty wolnej od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Od tej pory parametr ten jest określany kwotowo.

czytaj więcej »

Zwykle w sierpniu dyrektorzy podejmują czynności związane z zatrudnianiem nowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Poza obowiązkami typowo rekrutacyjnymi od 25 maja 2018 r. spoczywa na nich obowiązek podania kandydatowi do zatrudnienia informacji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Dowiedz się, jakie informacje przekazać kandydatom na pracowników oraz już zatrudnionym pracownikom w związku z RODO.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po 31 sierpnia 2018 r. będzie można dokonać oceny pracy wicedyrektora, który pracuje w szkole podstawowej od 1 września 2017 r. w następstwie włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej? Wcześniej nauczyciel ten był dyrektorem gimnazjum. Ostatnia ocena pracy była ustalona w maju 2015 r. przez kuratora oświaty i organ prowadzący.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy regulamin oceny pracy nauczycieli, który ma zostać wprowadzony w każdej szkole w dniu 1 września 2018 r., poza wskaźnikami oceny pracy musi zawierać także inne elementy, takie jak wskazanie inicjatorów oceny pracy, terminów procedury, wzoru karty oceny pracy i trybu odwołania się od tej oceny? A może zagadnienia te powinny być uregulowane w innym wewnątrzszkolnym dokumencie? Sprawdź, jak rozwiązać ten problem.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły wobec nauczyciela wychowawcy, który samowolnie zmienił oceny roczne z zachowania kilku uczniów? Nauczyciel  zmienił oceny zatwierdzone na radzie pedagogicznej z nieodpowiednich na poprawne i wydrukował świadectwa z niewłaściwymi ocenami, nie przyznając się do zmiany.

czytaj więcej »

Pytanie: W trakcie wakacji nauczyciel złożył pisemny wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust 4 pkt 1 Karty Nauczyciela. Czy samo to pismo powoduje już rozwiązanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół obsługuje szkoły z całej gminy, także w zakresie spraw kadrowych nauczycieli. Czy tego typu jednostka w związku z RODO potrzebuje w swojej dokumentacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych czy też rejestru kategorii czynności. Czy jednostka taka jest współadministratorem danych czy też jedynie podmiotem przetwarzającym?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum A ma na rok szkolny 2018/2019 przydzielone 6/18 wymiaru zajęć. Jednocześnie od 1 września 2018 r. ma pracować w dwóch szkołach podstawowych: w szkole B w wymiarze 8/18 i w szkole C w wymiarze 11/18. Czy istnieje możliwość stworzenia sytuacji, w której organ prowadzący będzie mógł nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia pensum w szkole C ze wskazaniem szkoły B jako macierzystej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel liceum podczas urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji ma wyjechać z uczniami na zagraniczne zawody sportowe. Czy w związku z tym może on przerwać urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

wiper-pixel