WYDANIE ONLINE

W zdecydowanej większości przypadków, gdy pracownik wyrządza szkodę szkole, uzyskanie od niego odszkodowania drogą polubowną w praktyce okazuje się niemożliwe. Dyrektorowi nie pozostaje wówczas nic innego, jak skierowanie sprawy na drogę sądową. Jednak uzyskanie korzystnego wyroku w sądzie pracy to jeszcze nie wszystko. Sprawa musi wówczas zostać skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Sprawdź, jakie działania podjąć, aby uzyskać od pracownika odszkodowanie drogą sądową.

czytaj więcej »

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy nauczycielowi i pracownikowi niepedagogicznemu należało wystawić świadectwo pracy, a w nim zamieścić szereg informacji dotyczących pracownika, które są niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Podczas wypełniania świadectwa pracy nietrudno o błąd. Zwykle to sam pracownik występuje o sprostowanie świadectwa. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie ma obowiązku jego sprostowania z własnej inicjatywy, gdy sam dostrzeże omyłkę. Warto w związku z tym skorzystać z przygotowanego narzędzia.

czytaj więcej »

Początek roku szkolnego wiąże się z rozpoczęciem stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, który dla nauczyciela stanowi pierwszy krok. W przypadku nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego taki staż rozpoczyna się z urzędu, a w pozostałych sytuacjach na wniosek nauczyciela – w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. W gestii dyrektora leży ustalenie, czy nauczyciel w ogóle może rozpocząć staż, a także przyjęcie i weryfikacja planu rozwoju zawodowego. W związku z tym istnieje ryzyko popełnienia wielu błędów, tym bardziej, że wokół tego zagadnienia narosło wiele mitów. Sprawdź, jakich błędów unikać, aby prawidłowo otworzyć staż nauczyciela i nie narazić go na negatywne konsekwencje w późniejszym postępowaniu o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego.

czytaj więcej »

Jak wiadomo, od początku 2018 r. dyrektor, wicedyrektor oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole korzystają z urlopu wypoczynkowego  w wymiarze 35 dni roboczych w okresach wskazanych w planie urlopów. Niestety nowe przepisy nie są jasne i precyzyjne. Wątpliwości wiążą się m.in. z tym, jak ustalić wymiar urlopu dla osoby, która pełniła funkcję kierowniczą do 31 sierpnia albo objęła tę funkcję od 1 września. Przedstawiamy własne rozwiązanie tego problemu.

czytaj więcej »

Przyznawanie i wysokość świadczeń ulgowych z ZFŚS jest zależna od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej beneficjenta funduszu (art. 8 ustawy o ZFŚS). Aby prawidłowo przyznać i wypłacić świadczenie, administrator ZFŚS musi przetwarzać dane osobowe nie tylko pracownika ale też członków jego rodziny. Czy zatem konieczne jest przekazanie klauzuli informacyjnej nie tylko samemu wnioskodawcy ubiegającemu się o świadczenie z ZFŚS ale też członkom jego rodziny?

czytaj więcej »

Trwają konsultacje nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wśród licznych nowości dotyczących zarządzania placówką w projekcie przewidziany został także nowy obowiązek względem wszystkich pracowników szkoły.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor zatrudnił nowego nauczyciela. Nim do tego doszło dokonał weryfikacji jego niekaralności karnej i dyscyplinarnej, a także sprawdził czy nauczyciel nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Jednocześnie odebrał od nauczyciela oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani postępowanie dyscyplinarne. Organ prowadzący zarzuca dyrektorowi błąd i grozi mu konsekwencjami porządkowymi. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor objął swoją funkcję w dniu 1 września 2018 r. na okres 3-letniej kadencji. Jednocześnie otrzymał zwolnienie z obowiązku świadczenia zajęć z uwagi na wykonywanie funkcji kierowniczej. W związku z tym jego godziny przydzielono nowemu nauczycielowi, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres 3 lat szkolnych, odpowiadających okresowi kadencji nowego dyrektora. Czy postąpiono słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor zatrudnił nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa innego nauczyciela (bibliotekarza biblioteki szkolnej) z uwagi na korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia. W szkole żaden inny nauczyciel nie zajmował stanowiska nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej. Dyrektor, wiedziony wieloletnią praktyką, w umowie o pracę na zastępstwo wskazał imię i nazwisko zastępowanego nauczyciela a także przyjął, że umowa o pracę została zawarta na czas nieobecności w pracy z powodu urlopu dla poratowania zdrowia. Czy taka praktyka jest zgodna z RODO?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum zatrudniono nowego nauczyciela matematyki w stopniu mianowanego na czas określony. Dyrektor tłumaczy takie zatrudnienie stwierdzeniem, iż nie ma pewności, czy dla nauczyciela znajdzie się taka sama liczba godzin w przyszłym roku szkolnym z uwagi na wygaszenie klas 3. Dotychczasowego gimnazjum. Czy nauczyciela zatrudniono na czas określony zgodnie z prawem?

czytaj więcej »

wiper-pixel