WYDANIE ONLINE

Przydział godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, choć co do zasady wymaga jedynie polecenia służbowego, może jednak nastręczać problemy praktyczne. Wątpliwości może budzić kwestia, komu takich godzin nie wolno przydzielać.  Dość kontrowersyjna jest także kwestia rozdysponowania godzin ponadwymiarowych pomiędzy poszczególnych nauczycieli. Bardzo wiele problemów wiąże się również z płatnością wynagrodzenia za te godziny. Uchybienia w tym zakresie mogą wiele kosztować – dyrektorowi grozi bowiem grzywna wymierzona przez PIP za naruszenie uprawnień pracowniczych. W określonych przypadkach nauczyciel może także skierować sprawę na drogę sądową. Dlatego warto poznać niuanse związane z przydzielaniem i rozliczaniem godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

czytaj więcej »

Dokonując oceny pracy nauczycieli na nowych zasadach trzeba być szczególnie czujnym na prawidłowy przebieg procedury i dochowanie terminów dokonania poszczególnych czynności. Nieprawidłowości w tym zakresie, w razie wniesienia odwołania przez nauczyciela, mogą skutkować zobowiązaniem do ponownej oceny pracy nauczyciela. By się przed tym uchronić, skorzystaj z praktycznej tabeli i sprawdź, czy ocena pracy nauczyciela została wystawiona zgodnie z aktualnymi przepisami.

czytaj więcej »

MEN zapowiada zmiany w przepisach regulujących wymagania dla osób kandydujących na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Planowane jest ich dostosowanie do nowej skali stwierdzeń uogólniających w ocenie pracy.

czytaj więcej »

Wprawdzie minął już ponad miesiąc od rozpoczęcia roku szkolnego, niemniej jednak nie można wykluczyć, że także w październiku dyrektorzy będą zatrudniać nowych nauczycieli. MEN opublikował komunikat, w którym zawarto wskazówki techniczne dotyczące weryfikacji kandydatów do zatrudnienia w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych.

czytaj więcej »

W specjalnym komunikacie MEN wyjaśnia, że w świetle nowego przepisu art. 10a Karty Nauczyciela w szkołach i przedszkolach nie samorządowych a także niepublicznych nauczyciel w każdym przypadku powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to również specjalistów. Jednocześnie MEN dostrzega niedoskonałości nowej regulacji i rozważa wprowadzenie zmian.

czytaj więcej »

W efekcie współpracy z UODO z MEN powstał specjalny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik będzie przydatny również w sferze działalności kadrowo-płacowej szkoły.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony zostanie zakres informacji przekazywanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych oraz dokumencie wyrejestrowującym ZUS ZWUA. Poza tym konieczne będzie składanie nowego dokumentu dla nauczycieli – ZUS RPA. Sprawdź, jakie zmiany w zakresie obowiązków względem ZUS wejdą w życie w nowym roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel na stanowisku kierowniczym ma obniżone pensum zgodnie z uchwałą organu prowadzącego o 18/22. We wrześniu 2018 r. nauczyciel przedstawił orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w związku z czym dyrektor musi dokonać kolejnego obniżenia jego pensum. Jak to uczynić?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach pensum pedagoga można przydzielić mu zajęcia terapii pedagogicznej, korekcyjno- kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, jeżeli posiada kwalifikacje do ich prowadzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zgoda nauczyciela udzielona na początku roku na przydział godzin ponadwymiarowych w konkretnym wymiarze przekraczającym ¼ wymiaru zajęć obowiązuje przez cały rok szkolny? Czy też nauczyciel powinien otrzymywać zapytanie o zgodę w każdym przypadku, gdy dyrektor chce przydzielić mu większą liczbę godzin ponadwymiarowych niż dotychczas?

czytaj więcej »

Pytanie: Ile wyniesie pensum łączone wicedyrektora zatrudnionego według 18-godzinnego pensum, który otrzymał 12 godzin ponadwymiarowych z pensum 22-godzinnego, którego rozmiar zniżki zgodnie z uchwałą organu prowadzącego wynosi 12/18?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje możliwość przydzielenia godzin ponadwymiarowych nauczycielowi, który korzysta ze zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć z uwagi na pełnienie funkcji związkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ocena pracy dyrektora dokonana w 2017 r. zachowuje ważność po 1 września 2018 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły niepublicznej z uprawnieniami publicznej chce powierzyć prowadzenie zajęć dodatkowych specjaliście, który prowadzi działalność gospodarczą. Czy może zawrzeć z nim umowę o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez niego działalności (rozliczenia przez fakturę VAT) czy też musi być to umowa o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób obliczyć termin 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego, z upływem których dyrektor może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem niepedagogicznym bez zachowania okresu wypowiedzenia? Termin rozpoczął swój bieg w dniu 20 sierpnia 2018 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły gminnej został oddelegowany do wykonywania innych obowiązków służbowych na okres 3 miesięcy. Przez okres 3 tygodni był przebywał jednak na zwolnieniu lekarskim. Czy w związku z tym można przedłużyć maksymalny okres oddelegowania? był niezdolny do pracy z powodu choroby. Czy czas tej nieobecności w pracy jest wliczany do 3-miesięcznego limitu powierzenia innych obowiązków?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła posiada piec dostosowany do opalania budynku ekogroszkiem. Zbiornik dopełniany jest paliwem średnio raz na cztery dni. W sezonie grzewczym budynek opalany jest całodobowo. Piec nie wymaga ciągłej obecności palacza na miejscu. Czy w takiej sytuacji można zatrudnić jednego palacza na pełny etat w systemie zadaniowym? Jak powinna wówczas wyglądać ewidencja jego czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zwolnić się z obowiązku zapewnienia pracownikom wody lub napojów poprzez wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły nie dostarczył w terminie orzeczenia lekarza medycyny pracy w związku z badaniami okresowymi, w związku z czym nie został dopuszczony do pracy. Jak zakwalifikować okres nieświadczenia pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkolny specjalista bhp proponuje stosowanie tzw. samokształcenia bhp. Zamiast przeprowadzać tradycyjne szkolenia bhp dla pracowników sugeruje on przekazywanie materiałów do nowozatrudnionych pracowników w celu zapoznania się z nimi i podpisania karty szkolenia wstępnego. Czy jest to rozwiązanie zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły był zatrudniony na czas określony do 31 sierpnia 2018 r. W dniu 1 października 2018 r. podjął pracę w innej szkole. Pracownik nie wykorzystał w szkole całego należnego urlopu wypoczynkowego. Czy będzie mógł wykorzystać zaległy urlop czy też należy niezwłocznie wypłacić mu ekwiwalent urlopowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi religii, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z cofnięciem skierowania, należy wypłacić z tego tytułu odprawę?

czytaj więcej »

Pytanie: Zmarł pracownik zatrudniony na stanowisku woźnego. Pozostawił żonę i 2 córki, jedną powyżej 25 roku życia, a drugą w wieku 21 lat, studiującą zaocznie i pracującą. Komu wypłacić odprawę pośmiertną?

czytaj więcej »

Pytanie: W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (w internacie) działają grupy wychowawcze, w których opiekę nad wychowankami sprawuje wychowawca grupy. Czy należy wypłacać każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w internacie dodatek za wychowawstwo?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel realizuje 10 godzin na terenie wiejskim, a pozostałe 8 godzin na terenie ok. 20-tysięcznego miasta. Czy dodatek wiejski należy mu wypłacać za 10 godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny dostarczył zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za okres ponad 10 lat. Po przeliczeniu jego obecny staż pracy przekracza 40 lat. Czy należy wypłacić mu nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy? Czy nagroda za 35 lat pracy przepadnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można w regulaminie ZFŚS ustalić, że prawo do pożyczki z ZFŚS mają tylko pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i to dopiero po przepracowaniu roku w danej placówce?

czytaj więcej »

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przywilejów i szczególnych uprawnień dla pracowników, którzy są rodzicami. Mimo, że głównie to matki je wykorzystują, z większości z nich mogą także korzystać pracownicy – ojcowie. W pierwszej części artykułu zajmiemy się urlopami związanymi z macierzyństwem. Sprawdź, jakie uprawnienia rodzicielskie mają pracownicy Twojej placówki.

czytaj więcej »

wiper-pixel