WYDANIE ONLINE

Jak wiemy, jednym z podstawowym obowiązków zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten tak bardzo ogólnie sformułowany obowiązek obejmuje w istocie bardzo liczne powinności pracodawcy, a wśród nich – obowiązki względem pracowników wykonujących obowiązki służbowe przy komputerze. Sprawdź, jakie świadczenia powinieneś zapewnić tej grupie pracowników szkoły, w jakich przypadkach należy je przyznawać i jak przedstawiają się kwestie ich opodatkowania.

czytaj więcej »

W obecnych realiach na rynku pracy w oświacie nie są niczym zaskakującym przypadki zatrudnienia na podstawie więcej niż jednego stosunku pracy. Zjawisko to ma miejsce z udziałem zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. Pojawia się wówczas problem, jak dla takich osób rozliczyć dodatek stażowy, który jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia nauczyciela i pracownika niepedagogicznego w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Reguły rozliczeń dla tych świadczeń różnią się od siebie. Co więcej regulacje prawne w tym zakresie wywołują wątpliwości interpretacyjne. Skorzystaj z przydatnego narzędzia, w którym na podstawie przykładów wyjaśniam, jak rozliczyć dodatek stażowy w skomplikowanych stanach faktycznych.

czytaj więcej »

MEN w specjalnym komunikacie przypomina, że zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019 zakończą się 21 czerwca 2019 r. Ma to znaczenie m.in. w zakresie urlopów wychowawczych, wypoczynkowych, czy zatrudniania na czas określony.

czytaj więcej »

Od 1 września 2018 r. obowiązują specjalne reguły obliczania pensum łączonego. W myśl art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela godziny wyliczone ponad pensum łączone stanowią godziny ponadwymiarowe. Przepis ten nie wskazuje jednak, jak w kontekście pensum łączonego traktować godziny doraźnych zastępstw.

czytaj więcej »

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt zawiera również zmiany w zakresie obowiązków bhp pracodawcy, istotne dla pracodawcy oświatowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel korzysta z obniżonego wymiaru zajęć z uwagi na przedłożenie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy dyrektor może przydzielać mu doraźne zastępstwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pensum łączone wynikające z art 42 ust. 5c Karty Nauczyciela powinno się wyliczać tylko dla nauczycieli których zatrudniono po 31 sierpnia 2018 r., czy także dla wcześniej zatrudnionych. Spotkałem się z interpretacja, że pensa łączone powinniśmy robić tylko nowo zatrudnionych. Czy rzeczywiście tak należy interpretować przepisy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wicedyrektor p.o. dyrektora powinien złożyć oświadczenie majątkowe i lustracyjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor zamierza wprowadzić nowelizację do regulaminu oceny pracy, jako że w pierwotnym brzmieniu regulamin zawiera błędy. Czy rada pedagogiczna wyraża opinię na temat projektowanych zmian w formie uchwały?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 sierpnia 2018 r. zlikwidowano liceum wchodzące w skład zespołu szkół. Zespół uległ rozwiązaniu i wyodrębniło się z niego gimnazjum. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy zostali przejęci przez gimnazjum. Dyrektor nie zrealizował obowiązku poinformowania pracowników o zmianie warunków płacy i pracy. Nie przedstawił też pracownikom nowych warunków zatrudnienia. Pracownicy twierdzą, że powinni przestać pracować i otrzymać odprawy. Czy mają rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania ograniczono zatrudnienie na rok szkolny 2018/2019. W dniu 25 października 2018 r. nauczycielowi przydzielono pełny wymiar zajęć. Nauczyciel pracuje od 1 września 2018 r., również w innej szkole. Kiedy nauczyciel powinien dostarczyć wniosek o wyrażenie zgody na kontynuację dodatkowego zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkół w wymiarze 8/18 jako nauczyciel szkoły podstawowej (reżim feryjny) i 12/24 jako wychowawca w zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w podmiotach leczniczych (reżim nieferyjny). Ile dni urlopu wypoczynkowego mu przysługuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach swoich zadań inspektor ochrony danych powinien nieodpłatnie szkolić pracowników szkoły w zakresie RODO?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką czynność należy podjąć, aby przedłużyć umowę o pracę na czas określony do dnia porodu? Czy konieczna jest pisemna informacja lub aneks do umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik na zostać zatrudniony do prowadzenia zajęć w trybie art. 15 Prawa oświatowego z uwagi na brak kwalifikacji nauczyciela. Ma prowadzić 4 lekcje tygodniowo. Jak należy go zatrudnić?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy limit zatrudnienia na czas określony stosuje się też dla osób niebędących nauczycielami zatrudnianych do realizacji obowiązków pedagogicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 grudnia dyrektor zamierza zatrudnić w przedszkolu pracownika z kwalifikacjami nauczyciela, ale bez przygotowania pedagogicznego. W jakim trybie powinien to uczynić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim przez 6 miesięcy, a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym przez 12 miesięcy. Następnie udzielono jej urlopu wypoczynkowego. W trakcie urlopu pracownica dostarczyła decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy dyrektor może zwolnić pracownicę bez wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Z okazji Dnia Edukacji Narodowej szkoła chce zorganizować spotkanie pracowników, które chce sfinansować z ZFŚS. Czy jest taka możliwość? Jak powinna wyglądać wystawiona faktura? Czy może być tam uwzględniona usługa gastronomiczna? Czy regulamin ZFŚS powinien przewidywać odpowiednie zapisy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel w czasie urlopu wychowawczego może ubiegać się o dofinansowanie do studiów w celu podnoszenia kwalifikacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka rozwiązała umowę 31 sierpnia 2018 r. w związku z przejściem na emeryturę. Już 3 września 2018 r. została ponownie zatrudniona w tej samej szkole. Okres pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy upłynie w lutym 2019 r. Kiedy powinna być wypłacona nagroda jubileuszowa – w sierpniu 2018 r. czy w lutym 2019 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel udokumentował pracę w gospodarstwie rolnym rodziców zeznaniami dwóch świadków. Urząd gminy nie dysponuje jednak dokumentami potwierdzającymi pracę w gospodarstwie rolnym i nie wydaje zaświadczeń. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został powołany do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego. W związku z pełnioną funkcją miesiącu wrześniu b.r. przebywał 4 dni na szkoleniu wyborczym. Czy za czas szkoleń wyborczych nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie?

czytaj więcej »

W kolejnym numerze kontynuujemy tematykę uprawnień rodzicielskich pracowników szkoły. Mogą oni korzystać nie tylko z urlopów, ale także ze zwolnień, m.in. z tytułu opieki nad dzieckiem. Poza tym dyrektorzy muszą respektować ograniczenia w zakresie ich czasu pracy jak również powstrzymywać się od ich zwalniania i jednostronnej zmiany warunków zatrudnienia. Za naruszenia w tym zakresie grożą bowiem surowe kary ze strony PIP. Sprawdź, jakie uprawnienia rodzicielskie poza urlopami, powinien respektować pracodawca oświatowy.

czytaj więcej »

wiper-pixel