WYDANIE ONLINE

Choć od dnia wejścia w życie RODO minęło już pół roku, to jednak nadal stosowanie nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wzbudza wiele wątpliwości. Nie inaczej jest w szkołach i placówkach oświatowych. Przedstawiamy odpowiedzi na zapytania Czytelników dotyczące różnych aspektów ochrony danych osobowych w sprawach kadrowo-płacowych w szkole – poczynając od kwestii przygotowania pracowników szkoły do przestrzegania RODO, poprzez upoważnienia do przetwarzania danych i przetwarzanie danych w związku z administrowaniem ZFŚS, a skończywszy na obowiązkach dyrektora dotyczących wprowadzenia i stosowania monitoringu.

czytaj więcej »

Zwrot w sprawie oceny pracy! Minister Edukacji Narodowej zapowiada wycofanie z systemu prawnego regulaminów oceny pracy nauczycieli. Zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, która ma na celu dostosowanie ustawodawstwa krajowego do RODO, czyli ustawy wdrażającej RODO. W projekcie zaplanowano nowelizację aż 168 ustaw, w tym również dotyczących spraw kadrowo-płacowych.

czytaj więcej »

W związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy powstała wątpliwość, czy istnieje konieczność zmiany wysokości współczynnika urlopowego, a co za tym idzie – przeliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników niepedagogicznych wypłacony w 2018 r. Sprawdź, jakie stanowisko w odpowiedzi na zapytanie Portalu Kadrowego przedstawił Departament Prawny GIP.

czytaj więcej »

W 2019 r. dojdzie do zwiększenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenie dotyczy zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych.

czytaj więcej »

Sejm przyjął tzw. Pakiet MŚP, w którym przewidziane jest złagodzenie obowiązków w zakresie szkoleń bhp. Otóż pracodawcy zatrudniający pracowników na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i w najmniej szkodliwych warunkach pracy mają zostać zwolnieni z obowiązku kierowania na okresowe szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych. Nowe przepisy mają wejść w życie już 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Obowiązujący od 1 września 2018 r. zakaz zatrudniania nauczycieli w szkołach na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym również w szkołach niepublicznych) może generować znaczne utrudnienia w związku z obsadą wycieczek szkolnych, w szczególności zielonych szkół. Skoro bowiem obowiązki związane z opieką nad uczniami podczas wycieczek powinny być wykonywane w ramach stosunku pracy to powstaje poważne ryzyko naruszenia 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie to dla szkoły.

czytaj więcej »

Aby prawidłowo realizować obowiązki związane z koniecznością zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole, nauczyciel musi mieć świadomość zagrożeń, jakie występują na jego stanowisku pracy – czyli posiadać informację na temat ryzyka zawodowego. Informację tą musi otrzymać od dyrektora szkoły. Z uwagi na to konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Sprawdź, jak przeprowadzić taką ocenę.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły musi zapewnić obsadę nauczania indywidualnego. Nie ma już możliwości przydziału godzin ponadwymiarowych nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Nie ma też chętnego nauczyciela do zatrudnienia na tak niewielką liczbę godzin. Jak powinien postąpić dyrektor?

czytaj więcej »

Pytanie: Pensum nauczyciela - bibliotekarza wynosi 30 godzin, natomiast tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela - 40 godzin. Czy w ramach pozostałych 10 godzin nauczyciel powinien zająć się czynnościami takimi jak: zakup książek, opracowywanie książek, wpisywanie do inwentarza, sporządzanie projektu budżetu biblioteki?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedszkola otrzymał zawiadomienie o ocenie pracy w dniu 15 października 2018 r. W okresie od 16 października do 31 października nauczyciel ten przebywał na zwolnieniu lekarskim, natomiast od 2 stycznia do 18 stycznia 2019 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Do kiedy należy ustalić ocenę pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektora szkoły można zatrudnić w projekcie unijnym prowadzonym przez gminę jako koordynatora szkolnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel szkoły z klasami dotychczasowego gimnazjum znajduje się w stanie nieczynnym. W wyborach samorządowych wybrano go na wójta gminy. Jak należy postąpić z tym nauczycielem? Czy należy koniecznie udzielić mu urlopu bezpłatnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła złożyła do organu prowadzącego aneks do arkusza organizacyjnego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz pismo przewodnie informujące o konieczności zatrudnienia na zastępstwo za nauczycielkę przebywająca na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,\ osoby bez kwalifikacji za zgodą kuratora oświaty, z powołaniem się na pismo z Kuratorium Oświaty. Organ prowadzący zażądał jako uzupełnienie aneksu do projektu organizacyjnego przedłożenie kopii pisma kuratora oświaty, uzasadniając, że wynika to z jego kompetencji w zakresie sprawowanego nadzoru a w szczególności zapisu ustawowego art. 57 ust. 2 pkt 3 Prawa oświatowego dotyczącego nadzoru w zakresie szczegółowej organizacji pracy szkoły. Czy organ prowadzący szkoły może żądać ww. dokumentu w oparciu o wskazaną podstawę prawną?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony służbowo do innej szkoły w trybie art. 18 Karty Nauczyciela. Jakie dokumenty oprócz akt osobowych powinnam przekazać za nauczycielem?

czytaj więcej »

Pytanie: Poprzedni dyrektor szkoły zawiesił nauczyciela w obowiązkach służbowych z uwagi na toczące się w jego sprawie postępowanie dyscyplinarne (uznając, że ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe było odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole). Nauczyciel odwołał się od decyzji w sprawie zawieszenia do komisji dyscyplinarnej, która jednak nie rozstrzygnęła odwołania w wymaganym 30-dniowym terminie. Czy obecny dyrektor powinien zakończyć zawieszenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zwróciła się do dyrektora z prośbą o skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy z uwagi na chęć uzyskania dofinansowania do okularów korekcyjnych. Pracownica posiada ważne badania okresowe. Czy należy wystawić skierowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy umowa o pracę może być sporządzona w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika czy powinna być sporządzona z datą wcześniejszą?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ma zamiar zatrudnić Pana na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisko opiekuna dzieci przy przejściu dla pieszych, ale także jako robotnika gospodarczego. W czasie gdy nie będzie wypełniał obowiązków związanych z przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, będzie wykonywał prace robotnika gospodarczego. Czy w umowie o pracę należy podać obydwa stanowiska i przypisać do każdego z nich odpowiedni wymiar etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, który rozwiąże stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, zostanie ponownie zatrudniony już kolejnego dnia po ustaniu poprzedniego zatrudnienia – ponownie na stanowisku referenta. Czy konieczne jest w takiej sytuacji przeprowadzenie naboru?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym nie rozliczył się z braku dokumentacji, za która odpowiada. W jaki sposób można wyegzekwować to rozliczenie od pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w 2 szkołach. W jednej z nich świadczy pracę przez 5 dni w tygodniu, w drugiej zaś przez 3 dni w tygodniu. Czy w przypadku dłuższej choroby powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie do obu pracodawców?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym. W trakcie tego urlopu upływa okres uprawniający ją do nagrody jubileuszowej. Czy można wypłacić jej nagrodę jubileuszową w trakcie urlopu wychowawczego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel prowadzi działalność gospodarczą i opłaca wszystkie składki do ZUS. W szkole ma zatrudnienie na ponad połowę wymiaru zajęć. Jakie składki ZUS należy odprowadzać z tytułu zatrudnienia nauczyciela w szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica szkoły obecnie zatrudniona jako pomoc nauczyciela, urodzona w 1964 r.,  w latach 1986 – 2010 pracowała jako szwaczka. Czy uprawnia ją to do emerytury pomostowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Wicedyrektor od kilku lat pełni jednocześnie funkcję wychowawcy klasy. Dotychczas wypłacano mu jeden dodatek funkcyjny. Czy słusznie? Czy też należy wyrównać wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek specjalny przyznany pracownikowi niepedagogicznemu od miesiąca marca do miesiąca grudnia włącznie, wlicza się do podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego należnego w grudniu? Czy dodatek specjalny przyznany pracownikowi niepedagogicznemu dopiero w miesiącu, w którym jest należny ekwiwalent urlopowy, wlicza się do podstawy wymiaru tego ekwiwalentu? Czy dodatek specjalny przyznawany pracownikowi niepedagogicznemu w różnych miesiącach w roku, ale nie w miesiącu, w którym należny jest ekwiwalent urlopowy, wlicza się do podstawy wymiaru tego ekwiwalentu?

czytaj więcej »

Pytanie: Związek zawodowy zażądał od dyrektora przedstawienia budżetu szkoły na rok 2018 i 2019. Czy dyrektor szkoły powinien zatem udostępniać związkom zawodowym dokumenty związane z budżetem szkoły? Czy prawdopodobne jest wówczas, że do związku trafią również informacje o poszczególnych wynagrodzeniach?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakiej formie należy rozstrzygnąć zaliczenie danych okresów (w tym przypadku pracy w ramach praktycznej nauki zawodu) do stażu pracownika niepedagogicznego. Czy konieczna jest pisemna decyzja dyrektora? Jaką podstawę prawną podać?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dostarczył akt mianowania nauczyciela na nauczyciela minowanego dopiero w listopadzie 2018 r. podczas gdy akt ten został wydany jeszcze w sierpniu 2018 r. Czy dyrektor musi wyrównać nauczycielowi wynagrodzenie od września 2018 r.?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie nauczyciela to nie tylko pensja zasadnicza i dodatek za wysługę lat. Nauczyciela mają także prawo do innych dodatków. Dodatek funkcyjny i za warunki pracy są bowiem obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia każdego nauczyciela, który pełni określone w przepisach funkcje lub pracuje w określonych warunkach. Prawo do dodatku motywacyjnego jest zaś uzależnione od jakości świadczonej pracy, podejmowanych inicjatyw i osiągnieć nauczyciela. Sprawdź, jak przyznawać dodatki do wynagrodzenia nauczycieli oraz kiedy można je nauczycielom odebrać.

czytaj więcej »

wiper-pixel