WYDANIE ONLINE

Z dniem 1 stycznia 2019 r. gruntownej zmianie ulegają zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zmiany dotyczą zarówno sposobu prowadzenia tej dokumentacji przez dyrektora szkoły, jak i formy i okresu jej przechowywania. Nowe przepisy w sposób bardziej szczegółowy regulują obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz wyjaśniają zagadnienia, które do tej pory były nieuregulowane i w praktyce powodowały wątpliwości np. kwestia prowadzenia akt osobowych dla pracownika ponownie zatrudnionego po przerwie. Zasadna jest więc analiza problemu prowadzenia dokumentacji pracowniczej według nowych przepisów z położeniem nacisku na praktyczne aspekty prowadzenia tej dokumentacji w szkole.

czytaj więcej »

Stosowanie RODO w szkole nadal wywołuje wiele wątpliwości. Nietrudno o naruszenie przepisów, za które szkole jako administratorowi danych osobowych może grozić odpowiedzialność finansowa – kary wymierzane przez Prezesa UODO mogą być bardzo wysokie. Dlatego warto skorzystać z list kontrolnych, które pomogą uporządkować procesy przetwarzania danych osobowych w szkole i zminimalizować ryzyko błędów i niedopatrzeń.

czytaj więcej »

W stosowaniu RODO przydatne okazują się nie tylko dobrze opracowane checklisty. Warto też skorzystać ze wzorów dokumentów. Zdecydowana większość działań administratora danych powinna być bowiem dokumentowana. Co więcej, zgodnie z zasadą rozliczalności administrator musi być gotowy do wykazania, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa przetwarzania danych i przestrzega innych obowiązków wynikających z RODO. Prezentujemy pakiet 13 dokumentów przydatnych w związku z ochroną danych osobowych w szkole.

czytaj więcej »

W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia ze sporym zamieszaniem legislacyjnym. W toku prac legislacyjnych nad nowelizacją Karty Nauczyciela okazało się, że ustawodawca zniesie tzw. wskaźniki oceny pracy. Co więcej przyspieszono wejście w życie zmian dotyczących okresowej oceny pracy, a także przewidziano nowe istotne rozwiązanie w zakresie awansu zawodowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel akademicki, który w przeszłości uzyskał w innej szkole stopień nauczyciela kontraktowego z mocy prawa, może teraz na podstawie z dniem nawiązania stosunku pracy w innej szkole uzyskać stopień nauczyciela mianowanego?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły dostrzegł błędy w akcie nadania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. W jaki sposób te błędy należy skorygować?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę skierować nauczyciela na badania okresowe poza godzinami zajęć dydaktycznych, ale w ramach 40-godzinnego czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pełni funkcję opiekuna na wycieczce szkolnej. Powrót z wycieczki planowany jest o godz. 3:00 w nocy z czwartku na piątek. Czy w związku z powyższym przysługuje nauczycielowi dzień wolny w piątek?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel nie będący pracownikiem szkoły złożył wniosek o dokonanie cząstkowej oceny pracy. Wniosek został złożony po ustaniu zatrudnienia. Nauczyciel w trakcie stażu już po zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas określony z miesięcznym wypowiedzeniem. Warto dodać, że nauczyciel po ustaniu zatrudnienia przedłożył sprawozdanie z częściowej realizacji planu rozwoju zawodowego. Czy dyrektor szkoły powinien dokonać oceny pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakimi narzędziami dyscyplinującymi dysponuje dyrektor szkoły w przypadku, gdy nauczyciel danego przedmiotu nie realizuje podstawy programowej (np. wpisuje do dziennika lekcyjnego tematy według własnego uznania niezgodne z podstawą programową)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma prawo zlecić nauczycielowi takie prace jak układanie dyżurów, zastępstw, planów lekcji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel A został przeniesiony w stan nieczynny. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego nauczyciel B przeszedł natomiast na urlop macierzyński. Na godziny przypadające po nauczycielu B zatrudniono nowego nauczyciela C. Czy dyrektor zamiast zatrudniać nauczyciela C powinien przywrócić do pracy nauczyciela A?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wystąpił o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z zatrudnieniem na stanowisku wizytatora kuratorium oświaty. Czy dyrektor ma obowiązek udzielenia mu tego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik sekretariatu został zatrudniony ponownie w dniu 1 września po tym, jak jego stosunek pracy ustał z dniem 31 sierpnia. Czy powinien on odbyć szkolenie okresowe bhp?

czytaj więcej »

Pytanie: Któremu pracownikowi szkoły należy powierzyć obowiązek przeszkolenia pozostałych pracowników w zakresie pierwszej pomocy?

czytaj więcej »

Pytanie: Do szkoły wpłynęło pismo z ośrodka pomocy społecznej o kilkudniowym szkoleniu wyjazdowym dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie z prośbą o oddelegowanie członka zespołu, który jest pracownikiem szkoły. Jak należy potraktować nieobecność tego pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dopuszczalna jest sytuacja powołania na stanowisko dyrektora - menadżera osoby spełniającej wszystkie wymogi dla menadżera, posiadającej dodatkowo kwalifikacje pedagogiczne (nauczyciel kontraktowy) i jednoczesne zapewnienie jej w tej samej placówce pół etatu pedagogicznego w celu kontynuowania awansu na nauczyciela mianowanego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki zakres obowiązków należy przekazać pracownicy zatrudnianej na stanowisku księgowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wydatek na szkolenie nauczyciela który wchodzi w skład szkolnej komisji inwentaryzacyjnej (został do niej wyznaczony przez dyrektora) z obsługi programu służącego do inwentaryzacji możemy zakwalifikować jako wydatek na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146)?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel podjął studia podyplomowe, korzystając z dofinansowania ze szkoły. Od przyszłego miesiąca będzie korzystał z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Czy urlop ten nie stoi w sprzeczności z dalszym dofinansowaniem?

czytaj więcej »

Pytanie: Stosunek pracy pracownika niepedagogicznego ustaje w niedzielę. W kolejnym dniu pracownik przechodzi na emeryturę. Kiedy należy wypłacić mu odprawę emerytalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi przyznano świadczenie z funduszu zdrowotnego w wysokości 3 000 zł. Czy świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel otrzymujący wynagrodzenie w pierwszym dniu miesiąca (zgodnie z regulaminem) zwrócił uwagę na to, że tego dnia o godzinie 8.00 nie dysponował wynagrodzeniem na rachunku bankowym. Mógł podjąć wypłatę dopiero o godz. 15.30. Czy pracodawca złamał prawo?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie wynagrodzenie należy wypłacić za okres uczestnictwa nauczyciela w turnusie rehabilitacyjnym dla niepełnosprawnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi została wypłacona nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy i przypadała na dzień 1 września 2018 r. w związku z przebywaniem na urlopie bezpłatnym. Już po wypłacie nagrody nauczyciel przypomniał sobie, że w przeszłości przepracował 2 miesiące dłużej i dostarczył stosowną dokumentację. W takim przypadku zdaniem nauczyciela nagroda powinna być wypłacona w sierpniu 2018 r., kiedy nauczyciel miał wyższe wynagrodzenie. Czy należy wyrównać nagrodę?

czytaj więcej »

wiper-pixel