WYDANIE ONLINE

Ambicja, chęć rozwoju osobistego czy potrzeba dodatkowego zarobku bardzo często skłania nauczycieli do podejmowania się pracy dodatkowej, przy czym nie zawsze chodzi o szukanie kolejnego etatu w jednostce należącej do systemu oświaty. Łączenie pracy w szkole z zatrudnieniem poza oświatą może mieć wpływ na sytuację nauczyciela w szkole, przyjrzyjmy się więc, jak realizować uprawnienia nauczyciela, gdy nauczyciel pracuje on równolegle lub pracował w przeszłości w szkolnictwie wyższym.

czytaj więcej »

Zmiana we władzach samorządowych stanowi pokusę do zmiany kierowników podległych jednostek, w tym dyrektorów placówek oświatowych. Odwołanie z funkcji dyrektora szkoły nie jest jednak takie proste, choć bogactwo orzecznictwa sądowego wskazuje, że próby te są częste. Sprawdź, co może a co nie powinno być podstawą do natychmiastowego odwołania dyrektora ze stanowiska. Skorzystaj z praktycznej analizy licznych orzeczeń sądowych, aby móc sprawnie bronić swoich racji przed sądem w przypadku niesłusznego odwołania ze stanowiska kierowniczego.

czytaj więcej »

Niejednokrotnie w czasie roku szkolnego zajdzie konieczność zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela szkoły feryjnej. Może być to podyktowane zmianami organizacyjnymi w szkole, ale także okolicznościami incydentalnymi leżącymi po stronie samego nauczyciela.  Rozwiązania takie jak wypowiedzenie definitywne, zmieniające czy ograniczenie zatrudnienia nie mogą znaleźć tu zastosowania, ponieważ w szkole feryjnej wywołują skutki z początkiem kolejnego roku szkolnego. Możliwości dyrektora są więc ograniczone, ale to nie oznacza, że dyrektorowi nie przysługują żadne środki. Sprawdź, jak możesz zmienić warunki pracy i płacy nauczyciela w trakcie roku szkolnego.

czytaj więcej »

Niemałe zamieszanie wywołały kolejne doniesienia medialne na temat planowanego wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy, w których m.in. prawo do korzystania z urlopu wypoczynkowego miałoby zostać ograniczone jedynie do roku kalendarzowego, za który urlop jest należny. Czy faktycznie takie zmiany wejdą niebawem w życie?

czytaj więcej »

Jak wiadomo, w okresie 4 lat przed ukończeniem wieku emerytalnego pracownikowi szkoły przysługuje ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy. Czy osoba objęta tą ochroną i zatrudniona na czas określony może żądać przywrócenia do pracy przed sądem pracy, czy też pozostaje jej tylko roszczenie odszkodowawcze? Odpowiedź na to pytanie można odnaleźć w najnowszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa reguła wypłaty wynagrodzeń. Co do zasady wynagrodzenia mają być już wypłacane na rachunek płatniczy pracownika. Wypłata wynagrodzenia do ręki ma być, inaczej niż dotychczas, dokonywana jedynie na żądanie wynagrodzenia. Sprawdź, jakie obowiązki ciążą w związku z tym na dyrektorze szkoły.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dostarczył orzeczenie lekarskie o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia od dnia 1 lutego 2019 r. do 1 lutego 2020 r. Czy dyrektor może udzielić urlopu zgodnie z orzeczeniem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego może zawrzeć w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego opis swoich dokonań sprzed okresu stażu np. publikacje w czasopismach wydane na rok przed rozpoczęciem stażu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązuje górny limit przyznawania dyżurów dla nauczycieli?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi wspomagającemu pracującemu w wymiarze 20/20 przydzielono 8 godzin zajęć z zakresu terapii słuchowej (niebędących terapią pedagogiczną). Ile wyniesie pensum łączone nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pedagog szkolny ma obowiązek opracowania tygodniowego lub miesięcznego planu działań w oparciu o rozporządzenie MEN zawierające wykaz takich działań?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor może zlecać w zastępstwie zajęcia opiekuńcze psychologowi i pedagogowi w czasie jego godzin pracy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel języka angielskiego może odmówić realizacji zajęć logopedii a także zajęć rewalidacyjnych, jeśli posiada kwalifikacje do ich prowadzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Kim właściwie jest i jakie zadania realizuje nauczyciel zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu. Czy nauczyciel wspomniany w paragrafie 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. to nauczyciel wspomagający, który pracuje z dzieckiem podczas zajęć w grupie przedszkolnej, czy może jest to nauczyciel, który prowadzi z dzieckiem zajęcia rewalidacyjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu zatrudnionemu w szkole można udzielić dnia wolnego za dni uczestnictwa na szkoleniu (sobota i niedziela), na które skierował go dyrektor?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudniono pracownika, który na świadectwie pracy z ostatniego zatrudnienia ma informację o zajęciu komorniczym. Jakie są obowiązki dyrektora w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa aktualnie na urlopie wychowawczym. Jak się dowiedzieliśmy zamierza przerwać urlop wychowawczy na początku stycznia, wrócić do pracy na kilka dni, aby nabyć prawo do urlopu wypoczynkowego a następnie znów wraca na urlop wychowawczy. Docelowo chce powtarzać te działania do końca trwania urlopu wychowawczego, a następnie rozwiązać stosunek pracy i uzyskać wysoki ekwiwalent urlopowy. Czy pracodawca może zapobiec temu działaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Przed wprowadzeniem e-zwolnień pracownik miał 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego od momentu jego otrzymania. Obecnie przepisy nie przewidują obowiązku dostarczenia zwolnienia przez pracownika. W ustawie mowa jest jedynie terminach przekazania zwolnienia przez lekarza oraz obowiązku jego wydania pacjentowi, jeśli lekarz nie może przekazać e- zwolnienia. Czy istnieje przepis nakazujący pracownikowi dostarczenie wydrukowanej wersji zwolnienia lekarskiego do pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi, który otrzymał decyzję o przyznaniu renty o niezdolności do pracy na okres 1 roku należy wypłacić odprawę rentową?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z tytułu powołania na 3-miesięczne ćwiczenia wojskowe nauczycielowi należy wypłacić odprawę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy maksymalny roczny okres urlopu dla poratowania zdrowia zostanie zaliczony do stażu pracowniczego, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej? Czy nauczycielowi można wypłacić nagrodę w trakcie takiego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ZUS może rozpocząć kontrolę planową bez wcześniejszego pisma i czy może prosić o dokumenty , które nie są tematem kontroli?

czytaj więcej »

Pytanie: Z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2017 r. Sąd przywrócił go do pracy w grudniu 2018 r. Czy w następstwie prawomocnego orzeczenia sądu pracy konieczne jest wyrównanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.? Wszak nauczyciel otrzymał trzynastkę jedynie za 8 miesięcy.

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie przerwy świątecznej dyrektor ustalił dyżury opiekuńcze. Dyżury te zostały przydzielone ale nie każdemu nauczycielowi. Nie było bowiem takiej możliwości. Czy możliwe jest, aby za ten dzień nauczycielowi, który nie pełnił dyżuru, potrącić pensję?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 35 pracowników, w tym 3 posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy szkoła może starać się o dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli z orzeczeniami o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z PFRON?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona na cały rok szkolny 2018/2019 dostarczyła zwolnienie lekarskie dotyczące wypadku przy pracy u innego pracodawcy. Wypadek miał miejsce w 2008 r. Zwolnienie lekarskie pochodzi z poradni rehabilitacyjnej i dotyczy skutków tego wypadku, co dokumentuje zaświadczenie lekarskie. Czy w związku z tym szkoła powinna wypłacić zwyczajne wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% czy też 100%?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka może wziąć tzw. opiekę nad swoją córką, która jest po porodzie?

czytaj więcej »

wiper-pixel