WYDANIE ONLINE

Wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu wypoczynkowego, jednakże nie wszyscy korzystają z niego na takich samych zasadach. Najwięcej wątpliwości jest w placówkach publicznych feryjnych, w których pracownicy korzystają z urlopu na trzy sposoby – nauczyciele w reżimie feryjnym, kadra kierownicza oraz nauczyciele oddziału przedszkolnego w reżimie nieferyjnym, zaś pozostali pracownicy w reżimie Kodeksu pracy. Poniższe zestawienia porządkują zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego w tych wszystkich przypadkach. Sprawdź, w jakim wymiarze i w jaki sposób udzielać urlopów, kiedy urlop ulega przesunięciu na inny termin a kiedy i kogo można odwołać z urlopu wypoczynkowego.

czytaj więcej »

W trakcie roku szkolnego może wystąpić konieczność modyfikacji warunków zatrudnienia nie tylko nauczycieli, ale także pracowników niepedagogicznych. W tym zakresie dyrektorowi przysługują nie tylko ogólnie stosowane rozwiązania z Kodeksu pracy, takie jak wypowiedzenie zmieniające czy czasowe powierzenie innej pracy. Oprócz tego dyrektor może wykorzystać specjalne rozwiązania takie jak przeniesienie na inne stanowisko, awans wewnętrzny czy też przeniesienie do innej jednostki. Sprawdź, jak zmodyfikować warunki zatrudnienia pracownika niepedagogicznego w okresie poza tzw. ruchem kadrowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przygotowuje się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Na co powinien zwrócić uwagę, przygotowując koncepcje pracy szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany w trakcie stażu obejmuje stanowisko wicedyrektora. Czy w związku z tym powinien aneks do planu rozwoju zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkolenie dla pracowników szkoły z zakresu pierwszej pomocy musi przeprowadzić osoba z uprawnieniami ratownika medycznego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w celu podwyższenia wynagrodzenia pracownika niepedagogicznego do ustawowego minimalnego należy wprowadzić stałe dopłaty czy też konieczne jest aneksowanie zawartej z nim umowy o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim terminie należy zapewnić przeszkolenie nauczycieli z pierwszej pomocy? Pytanie dotyczy nauczycieli, którzy dotychczas takiego szkolenia nie odbyli.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel do końca roku szkolnego 2018/2019 będzie korzystał z urlopu bezpłatnego. W maju ma otrzymać wypowiedzenie. W jakiej wysokości będzie przysługiwała mu odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba zatrudniona na podstawie art. 15 Prawa oświatowego powinna otrzymać wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż kwota bazowa nauczycieli? Czy przysługuje jej dodatek wiejski?

czytaj więcej »

Pytanie: Żaden z działających w szkole związków zawodowych nie powołał społecznego inspektora pracy. Czy wobec tego dyrektor może powołać przedstawiciela pracowników ds. konsultacji z pracodawcą w sprawach bhp?

czytaj więcej »

Pytanie: Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego został wydany w grudniu 2018 r., niemniej jednak do szkoły został dostarczony dopiero w styczniu 2019 r. i dopiero w tym miesiącu zorganizowano ślubowanie. Kiedy należało podwyższyć pensję nauczyciela adekwatnie do wyższego stopnia awansu zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi należy się zwrot kosztów biletów zakupionych w celu dojazdu do ucznia objętego nauczaniem indywidualnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony służbowo z dniem 1 września 2018 r. do innej szkoły. Czy w marcu 2019 r. może wnioskować o ustalenie oceny pracy? Wszak w obecnej szkole, do której został przeniesiony, nie upłynął rok od zatrudnienia w niej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dopuszczalny jest podział tematyczny poszczególnych części akt osobowych w szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamiast świadectwa pracy pracownik przedstawił dyrektorowi zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez inny zakład pracy. Czy to zaświadczenie można zaliczyć pracownicy do stażu pracowniczego?

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku roku dyrektor szkoły otrzymał informację o liczbie członków organizacji związkowej A. Organizacja ta posiada członków w liczbie ponad 15% wszystkich pracowników. Kilka dni później taką informację przekazała organizacja związkowa, która zrzesza ok. 1% wszystkich pracowników szkoły. Czy projekt nowelizacji regulaminu ZFŚS należy przedkładać obydwu organizacjom związkowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, który ukończył 2-letnie studium w zawodzie „terapeuta zajęciowy” ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w przedszkolu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy główny księgowy może być powołany na inspektora ochrony danych w szkole?

czytaj więcej »

Wyniki rozmów z MEN na temat podwyżek nauczycieli nie były satysfakcjonujące dla związków zawodowych, w szczególności Związku Nauczycielstwa Polskiego, czemu nietrudno się dziwić, mając na względzie to, że ZNP żąda podwyżek pensji zasadniczej nauczycieli o 1.000 zł. Taka propozycja ze strony MEN zaś nie padła. W konsekwencji ZNP wszedł w spór zbiorowy ze szkołami w całej Polsce. Jego końcowym etapem jest zaś strajk. Jak zorganizować pracę w szkoły w trakcie strajku? Co z wynagrodzeniem strajkujących nauczycieli? Odpowiedzi w artykule.

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 r. MEN zakończył rozmowy ze związkami zawodowymi na temat wynagradzania nauczycieli. Resort informuje o szybkich podwyżkach dla nauczycieli i o nowych rozwiązaniach płacowych. Jakie zmiany zapowiada MEN?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor przedszkola chce zrezygnować z funkcji kierowniczej. Jak i kiedy powinien to zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy każde zarządzenie dyrektora szkoły muszą podpisywać wszyscy nauczyciele?

czytaj więcej »

Pytanie: W przedszkolu zdarzają się przypadki, gdy pracownicy niepedagogiczni przychodzą do pracy np. na 2-3 godziny w sobotę lub niedzielę. Czy w związku z tym należy przyznawać im dodatkowych dni wolne, a jeśli tak to w jakim wymiarze?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel, który nie był zatrudniony w szkole, został wybrany na stanowisko dyrektora w dniu 1 września 2015 r. W celu zawarcia z nim umowy o pracę udzielił on pisemnego pełnomocnictwa do działania w imieniu szkoły innemu nauczycielowi, który z dniem 1 września podpisał taką umowę z dyrektorem. Czy postąpiono prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedszkola przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. W konsekwencji pozostał mu jeszcze do wykorzystania urlop zaległy za 2018 r. Czy urlop ten musi być udzielony przed urlopem bieżącym w 2019 r.?

czytaj więcej »

31 marca mijają terminy na przyznanie i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Zadaniem pracodawcy jest przede wszystkim ustalenie okresu zatrudnienia danego pracownika w roku kalendarzowym 2018 r. – podstawowej przesłanki, od której zależy przyznanie prawa do świadczenia i jego wysokość. Poza tym w przypadku zbyt krótkiego zatrudnienia nie występują przesłanki uprawniające do trzynastki w drodze wyjątku. Nie można również zapominać o prawidłowym obliczeniu wysokości świadczenia. W tych wszystkich czynnościach pomocne mogą okazać się listy kontrolne.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeśli nauczycielska umowa o pracę przekształciła się z mocy prawa w mianowanie w przeszłości i nie zostało to potwierdzone, wówczas potwierdzenia winien dokonać obecny dyrektor? Czy potwierdzenie wymaga przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wnioskuje o zwolnienie celem uczestnictwa w postępowaniu sądowym, w którym jest stroną. Jest to jego sprawa prywatna. Czy należy mu udzielić mu zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim terminie należy przeszkolić nowo zatrudnionych pracowników przedszkola z zakresu pierwszej pomocy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedszkola ma ewidentne problemy ze zdrowiem. Właściwie uniemożliwiają mu one sprawowanie opieki nad dziećmi wskutek czego istnieje ryzyko wypadku w przedszkolu. Tymczasem lekarz medycyny pracy po badaniach okresowych orzekł o braku przeciwwskazań do wykonywania dotychczasowej pracy. Jak może zareagować dyrektor przedszkola?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej dla nauczycieli przedszkola należy prowadzić karty ewidencji czasu pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel