WYDANIE ONLINE

Z początkiem 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która swoim zakresem objęła szerokie grono podmiotów zatrudniających, w tym również szkoły i placówki oświatowe, będące pracodawcami dla zatrudnionych w nich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Z artykułu dowiesz się, według jakich reguł będą funkcjonowały pracownicze plany kapitałowe oraz na jakie obowiązki związane z ich wprowadzeniem powinni przygotować się pracodawcy.

czytaj więcej »

W poprzednim numerze zapowiadaliśmy zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli. Nie skończyło się jednak na samych zapowiedziach. Poznaliśmy bowiem projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, w którym przewidziano m.in. 1 000 zł na start dla nauczyciela stażysty, rozszerzenie zakresu dodatku wyróżniającego i podwyżkę minimalnych stawek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. Sprawdź, jakie zmiany szykuje ustawodawca.

czytaj więcej »

Dotychczas zatrudnienie nauczyciela na czas określony, choć ograniczone do konkretnych sytuacji, to jednak nie podlegało limitom czasowym. Wygląda na to, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Sprawdź, jakie nowości w zakresie zatrudniania nauczycieli na czas określony przewidziano w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela z 28 lutego 2019 r.

czytaj więcej »

Kolejna nowość legislacyjna dotyczy wszystkich pracowników oświaty – i nie tylko. Ustawodawca planuje bowiem wyłączenie dodatków za staż pracy z limitu minimalnego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel ubiegający się o urlop zdrowotny musi złożyć oryginał skierowania na leczenie uzdrowiskowe do akt osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkolenie dla pracowników administracji i obsługi odbyło się poza godzinami pracy. Czy w zamian za to pracownikom przysługuje czas wolny od pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole, którzy pracują zawsze w takich samych godzinach (np. od 7 do 15 od poniedziałku do piątku). Czy każdy pracownik musi mieć swoją ewidencję przygotowywaną każdego miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: W świetle obowiązujących przepisów akta osobowe mają również zawierać potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w odrębnych przepisach dla danego rodzaju pracy, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Jak sformułować takie potwierdzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła przechowuje akta osobowe nauczycieli z innej zlikwidowanej już szkoły. Była pracownica tej szkoły wystąpiła o wydanie świadectwa pracy i zaświadczenia o zarobkach. W zarchiwizowanych aktach brak jest jednak tego świadectwa. Czy szkoła, która przechowuje akta, powinna sporządzić świadectwo pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły utracił zaufanie do głównego księgowego. Czy jest możliwość przesunięcia go na inne stanowisko np. do kadr?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy rada rodziców może zatrudnić pracownika szkoły na umowę cywilnoprawną celem obsługi płacowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego w liczbie 10 dni. Czy w związku z tym otrzyma nagrodę jubileuszową z opóźnieniem? Czy urlop będzie miał wpływ na dodatek za wieloletnią pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w planie urlopów pracowników niepedagogicznych należy uwzględniać urlopy zaległe z poprzednich lat kalendarzowych?

czytaj więcej »

Pytanie: W przedszkolu niepublicznym nie prowadzi się awansu zawodowego. Pracują w nim sami nauczyciele stażyści, w tym dyrektor. Czy ten stan rzeczy jest prawidłowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona w miejskim przedszkolu na stanowisku pomocy nauczyciela doniosła w trakcie zatrudnienia Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P – choroby psychiczne (nie chodzi o depresję). Czy z takimi zaburzeniami psychotycznymi osoba może pracować z dziećmi przedszkolnymi, gdzie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci?

czytaj więcej »

Pytanie: W niepublicznym przedszkolu nauczyciele zatrudniani są nie tylko na podstawie umów o pracę, ale także na podstawie umów cywilnoprawnych. Czy wszystkich tych nauczycieli należy przeszkolić z zakresu pierwszej pomocy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka liczba dzieci powinna przypadać na logopedę w przedszkolu? Czy świadczy o tym umowa o pracę, godziny przeznaczone na prowadzenie logopedii, czy też przedszkole musi zapewnić odpowiednią liczbę godzin odgórnie? Czy też o liczbie godzin decyduje dyrektor przedszkola?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy opiekunem praktyk studenckich w przedszkolu może być nauczyciel kontraktowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Od ilu dzieci w grupie 3-latków należy się pomoc nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor zamierza przydzielić zajęcia unijne nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć. Czy nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może mieć godziny ponadwymiarowe za prowadzenie zajęć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy organ prowadzący może nie przyjąć rezygnacji dyrektora z funkcji kierowniczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej organ prowadzący może zatrudnić dyrektora na umowę zlecenie lub podpisać umowę na świadczenie usług edukacyjnych? Dyrektor zawarłby umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel w szkole specjalnej dla dzieci słabosłyszących, w której są też uczniowie z afazją?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej chce wnioskować o obniżenie wymiaru etatu z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Najpierw jednak po zakończonym urlopie rodzicielskim (5 kwietnia 2019 r.) chce wykorzystać urlop uzupełniający, a o obniżkę chce starać się od 10 maja 2019 r. Czy jest to możliwe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach może mieć w każdej szkole udzielony urlop dla poratowania zdrowia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nadal można w ramach doskonalenia zawodowego organizować szkolenia nauczycieli na terenie szkoły przez firmy szkoleniowe? Czy teraz muszą one spełniać dodatkowe kryteria?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły publicznej w oświadczeniu majątkowym w części dotyczącej zobowiązań wykazuje tylko zobowiązania, które jednostkowo przekraczają 10 000 zł, czy też wszystkie jeśli łącznie przekraczają tę kwotę (np. trzy kredyty w trzech bankach każdy 5 000 zł)? Czy wykazuje się kredyt zaciągnięty na kwotę 20 000 zł, ale na dzień 31 grudnia (czyli na dzień oświadczenia) kwota pozostała do spłaty wynosi już tylko 6 000 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z 18 stycznia 2019 r. można ustalić zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w drodze zarządzenia wójta?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić przyjęcia narody dyrektora? Jeśli tak, to w jaki sposób powinien to zrobić?

czytaj więcej »

Zatrudniając pracowników niepedagogicznych najważniejsze jest, by prawidłowo zakwalifikować dane stanowisko do określonej grupy, co będzie rodziło konsekwencje zarówno przy sposobie wyboru pracownika, rodzaju umowy o pracę jaką można zawrzeć, jak również konieczności odbycia służby przygotowawczej, czy podleganiu okresowej ocenie pracy. Sprawdź, jak prawidłowo obsadzać stanowiska urzędnicze w placówce oświatowej, skorzystaj też z pakietu dokumentów.

czytaj więcej »

Maj to okres, w którym zwykle podejmuje się najważniejsze czynności kadrowe, takie jak wypowiedzenia, przeniesienia w stan nieczynny, propozycje ograniczenia zatrudnienia czy przeniesienia służbowego. Jednak decyzje w sprawie tych czynności w praktyce zapadają już wcześniej – na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego. Skorzystaj z procedur, które przygotują Cię do ruchu kadrowego przed rokiem szkolnym 2019/2020.

czytaj więcej »

wiper-pixel