WYDANIE ONLINE

Gdy dowiadujemy się, że pracownica jest w ciąży, z jednej strony gratulujemy a drugiej myślimy, jak teraz zorganizować jej pracę oraz zastępstwo na wypadek, gdyby była długotrwale niezdolna do pracy z powodu choroby.  Poznaj obowiązki oraz uprawnienia zarówno ciężarnej pracownicy, jak i zatrudniającego ją dyrektora.

czytaj więcej »

Za okres strajku pracownik oświaty, w tym również nauczyciel, nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Wszak strajk polega na powstrzymywaniu się od wykonywania obowiązków pracowniczych. Jak zatem rozliczyć wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym uczestniczył w strajku? Sprawdź w artykule.

czytaj więcej »

Trwa ostatni rok rozpoczętej w 2017 r. szeroko zakrojonej reformy oświaty. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. licea ogólnokształcące oraz technika ulegną przekształceniu w szkoły nowego typu. W związku z tym na dyrektorach tych szkół ciąży obowiązek o charakterze informacyjnym, który należy zrealizować do 15 maja 2019 r.

czytaj więcej »

Jak wynika z projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, w przypadku czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela będzie mogło być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia informacji przez właściwy organ o jego popełnieniu. Rozwiązanie to ma ułatwić Rzecznikowi Praw Dziecka zaskarżanie postanowień o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy może przeprowadzić szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli i innych osób pracujących w szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel realizuje staż. Z drugiej strony chce ubiegać się o objęcie funkcji dyrektora szkoły w nowym roku szkolnym, wobec czego złożył wniosek o ustalenie oceny pracy. Jak powinien zareagować dyrektor

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor może wywiesić w pokoju nauczycielskim listę, na której nauczyciele wpisują ukończone formy doskonalenia zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel wychowania fizycznego w ramach posiadanych kwalifikacji do prowadzenia zajęć w-f może prowadzić zajęcia z korekcji wad postawy?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku ze zbliżającym się ruchem kadrowym zostanie dokonane typowanie nauczycieli do wypowiedzenia w oparciu o przyjęte w szkole kryteria. Każdemu kryteriu przypisana jest określona punktacja. Czy kompletne wyniki typowania (z podaniem punktacji dla każdego nauczyciela) powinny zostać przekazane organowi prowadzącemu. Czy należy przekazać je wszystkim nauczycielom?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi można udzielić urlopu bezpłatnego na wyjazd na wczasy przed rozpoczęciem wakacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. Czy w związku z tym nadal teraz ubiegać się o udzielenie urlopu uzupełniającego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem przerywa urlop uzupełniający, na którym aktualnie przebywa nauczyciel?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 września szkoła zostanie przekazana do prowadzenia stowarzyszeniu. Czy nauczyciel otrzyma odprawę, jeżeli nie zgodzi się na przejście do przekazanej szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel nie stawił się na badania kontrolne, wobec czego rozwiązano z nim stosunek pracy – z końcem miesiąca, w którym dyrektor dowiedział się o tym fakcie. Czy w takiej sytuacji nauczyciel powinien otrzymać odprawę emerytalno-rentową i nagrodę jubileuszową?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy okres ćwiczeń wojskowych nauczyciela ma wpływ na staż uprawniający do nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w raporcie ZUS RPA w bloku III.F. wskazuje się okresy niewykonywania pracy przez nauczyciela z powodu urlopu okolicznościowego, opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla członka zarządu organizacji związkowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi ustalono 4-dniowy tydzień pracy. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe należy obliczać w odniesieniu do 4- czy 5-dniowego tygodnia pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel z dniem 1 marca 2019 r. został przeniesiony służbowo ze szkoły podstawowej A do szkoły podstawowej B. Aktualnie korzysta on z urlopu uzupełniającego. Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy uwzględniać godziny ponadwymiarowe ze szkoły A.

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na specyfikę szkoły częstym przypadkiem jest rezygnacja uczniów z nauki w trakcie miesiąca. Czy w takiej sytuacji nauczycielowi w związku z niezrealizowanymi zajęciami należy potrącić wynagrodzenie w kolejnym miesiącu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie elementy powinny znaleźć się w liście obecności pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie obowiązki ciążą na dyrektorze w związku ze sporządzaniem i gromadzeniem notatek służbowych dotyczących pracowników szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kopie dokumentów, które umieszczane są w aktach osobowych, powinny być opatrywane pieczątką "za zgodność z oryginałem" czy też "zgodnie z przedłożonym dokumentem"?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pozostawał w zatrudnieniu na stanowisku sekretarza do 25 lutego 2019 r. 26 lutego 2019 r. został zatrudniony ponownie na tym samym stanowisku – ponownie na zastępstwo. Czy należy kontynuować prowadzenie teczki jego akt osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wynika z przepisów, prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze. Czy zatem główna księgowa zatrudniona w szkole mogła wziąć udział w strajku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zatrudnić pracownika pracującego na stanowisku urzędniczym również na stanowisku obsługowym?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób rozliczyć wymiar urlopu dla pracownika niepedagogicznego, który w ciągu roku pracował w wymiarze ¾ etatu, ale w okresie od 10 marca do 10 kwietnia podniesiono mu etat do pełnego (pula urlopowa – 26 dni)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie pensum od nowego roku szkolnego powinien mieć nauczyciel pracujący z grupami 5-  6-latków?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przedszkola zażądała udzielenia przerwy na karmienie dziecka, powołując się na przepisy Kodeksu pracy. Czy można udzielić jej przerwy zgodnie z wnioskiem, zważywszy na to, że pracuje ona przez 4 godziny dziennie?

czytaj więcej »

Pytanie: W przedszkolu w przeszłości powołano wicedyrektora na czas nieokreślony. Aktualnie dyrektor chce odwołać go ze stanowiska. Jak to zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel udostępnił znajomym z innego przedszkola opracowaną przez dyrektora dokumentację przedszkola? Dokumentacja dotyczy procedur postępowania i nie zawiera danych osobowych? Jak powinien zareagować dyrektor?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po 31 sierpnia 2020 r. zaostrzone zostaną kwalifikacje nauczycieli do nauczania języka obcego w przedszkolu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przedszkola przebywa na urlopie wychowawczym od 4 kwietnia 2018 do 31 sierpnia 2019 r. Przed urlopem wychowawczym wykorzystała urlop wypoczynkowy za rok 2017. W jakim wymiarze będzie jej przysługiwał urlop za 2018 r oraz 2019?

czytaj więcej »

W poprzednim wydaniu omówiliśmy, jakie kroki należy podjąć celem przygotowania do ruchu kadrowego. Ograniczyć zatrudnienie, wręczyć wypowiedzenie a może przenieść w stan nieczynny? Jakie czynności podjąć w ruchu kadrowym przed rokiem szkolnym 2019/2020 względem nauczyciela, który został wytypowany do zredukowania wymiaru zajęć lub do zwolnienia? Które działania są obowiązkowe, a które zależą od uznania dyrektora? Odpowiedzi na te wszystkie pytania są niezwykle istotne – błąd dyrektora w zakresie poszczególnych czynności może bowiem mieć poważne konsekwencje włącznie z przegraniem sprawy przed sądem pracy. Skorzystaj z uniwersalnych procedur kadrowych dla szkół, w tym również z ostatnimi klasami dotychczasowego gimnazjum, a także z 4 najważniejszych wzorów dokumentów.

czytaj więcej »

wiper-pixel