WYDANIE BIEŻĄCE

Jak wiadomo, przetwarzanie danych osobowych od 25 maja 2018 r. odbywa się na podstawie przepisów RODO. Skuteczne stosowanie rozwiązań wynikających z tego rozporządzenia wymagało wprowadzenia do regulacji krajowych nowych rozwiązań, które porządkują w znacznym stopniu dotychczasowe zasady przetwarzania danych. Temu właśnie służy tzw. ustawa wdrażająca RODO, która została podpisana przez Prezydenta.Uporządkowanie w tym zakresie dotyczy między innymi przepisów prawa pracy, co ma istotne znaczenie w praktyce działów kadrowo-płacowych.

czytaj więcej »

Dobierając pracowników do zwolnienia należy pamiętać, że niektórzy z nich objęci są szczególną ochroną przed zwolnieniem z pracy oraz zmianą warunków zatrudnienia. Ochrona ta nie zawsze ma charakter bezwzględny i w szczególności w szkołach zatrudniających co najmniej 20 pracowników podlega ograniczeniom. Sprawdź, jak podejmować decyzje kadrowe, gdy wszyscy pracownicy objęci zakresem zwolnień są objęci różnymi rodzajami ochrony.

czytaj więcej »

Pytanie: Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły. Niestety nikt nie złożył swojej kandydatury na to stanowisko. Czy można zorganizować konkurs po raz drugi?

czytaj więcej »

Pytanie: Planowane jest ogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły. Do jakich związków zawodowych należny wystąpić w celu powołania ich przedstawiciela na członka komisji konkursowej? W szkole są zrzeszeni nauczyciele w ZNP, Solidarność 80, NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty. Czy należy wystosować stosowne pisma bezpośrednio do wszystkich wymienionych związków czy do reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego tj. NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może samodzielnie zgodnie z potrzebami szkoły może skierować nauczyciela na dokształcanie na studiach podyplomowych lub studiach I stopnia? Czy nauczyciel może się nie zgodzić z decyzją dyrektora i nie podjąć nauki?

czytaj więcej »

Pytanie: Emerytowany nauczyciel jako prezes zarządu organizacji związkowej został objęty szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy. Tymczasem już niebawem upłynie okres obowiązywania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony. Czy dyrektor musi ponownie zatrudniać tego nauczyciela z uwagi na ochroną związkową?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor postąpił prawidłowo, wręczając nauczycielom w trakcie strajku propozycje ograniczenia zatrudnienia oraz wypowiedzenia stosunku pracy? Czy powinien był poczekać do końca strajku?

czytaj więcej »

Pytanie: Po zakończeniu zwolnienia lekarskiego nauczyciel chciałby od razu skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Czy jest to możliwe czy też powinien on wrócić na miesiąc do pracy

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi z emeryturą wojskową można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia?

czytaj więcej »

Pytanie: Liceum ogólnokształcące (bez oddziałów klas gimnazjalnych) zostanie zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2019 r. Dyrektor tej placówki złożył rezygnacje z funkcji kierowniczej, w następstwie której został odwołany ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2018 r. W konsekwencji do końca czerwca obowiązki dyrektora liceum pełni wicedyrektor. W jaki sposób powierzyć funkcję dyrektora na ostatnie 2 miesiące funkcjonowania szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor chce zmienić rozkład czasu pracy pracownika niepedagogicznego. Pracownik nie zgadza się na zmianę. Czy wobec tego należy wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak rozliczać czas pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy. Podwładny pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku 8 godzin, jednak często zdarzają się też wyjazdy w soboty i niedziele. Czy pracę w soboty i niedziele można traktować jako pracę w godzinach nadliczbowych i wypłacać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, czy też pracownik musi dostawać dzień wolny za pracę w te dni (soboty i niedziele)?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel niepedagogiczny (pomoc nauczyciela) zatrudniony w ramach niepełnego etatu jedzie na zieloną szkołę z uczniami od 18 do 29 maja 2019 r. Ile dodatkowych dni wolnych należy przyznać pracownikowi? Czy na liczbę dodatkowych dni urlopu ma wpływ wymiar etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z pracownikiem można zawrzeć umowę przedwstępną, w której znajdzie się klauzula o karze finansowej w przypadku niezawarcia (z winy pracownika) umowy o pracę we wskazanym terminie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik niepedagogiczny może przyprowadzać z autobusu i odprowadzać dzieci do autobusu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony na stanowisku referenta przez 1 rok i 6 miesięcy. Następnie zatrudniono go bez konkursu na tym samym stanowisku. Czy można zwolnić go z odbycia służby przygotowawczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy okres, w którym pracownik pobierał stypendium z urzędu pracy w związku z przygotowaniem zawodowym, należy zaliczyć do stażu pracowniczego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył wypowiedzenie stosunku pracy w dniu 23 kwietnia, wskazując, że okres wypowiedzenia upływa 23 lipca. Czy w związku z oświadczeniem pracownika należy skrócić mu okres wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor przedszkola, który jest jednocześnie opiekunem stażu, musi w związku z zakończeniem stażu nauczyciela przygotować opinię o dorobku zawodowym za okres stażu czy też dokonuje tylko oceny pracy tego nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel przedszkola, który bierze udział w strajku, będzie miał z tego powodu przedłużony staż na wyższy stopień awansu zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi szkoły podstawowej przydzielono 4 godziny zajęć z rytmiki w oddziale przedszkolnym. Ile faktycznie minut zajęć powinien realizować ten nauczyciel?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący sygnalizuje duże niezadowolenie z pracy wicedyrektora przedszkola. Czy w związku z tym organ prowadzący może doprowadzić do jego odwołania z funkcji kierowniczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor przedszkola jest jednocześnie zatrudniony jako nauczyciel w przedszkolu niepublicznym. Czy w oświadczeniu majątkowym musi wskazywać drugie miejsce zatrudnienia i wyszczególniać dochody z każdej placówki?

czytaj więcej »

Pytanie: Stowarzyszenie prowadzi przedszkole ale wykonuje też inne rodzaje działalności. W związku z tym ma dwa konta bankowe. Wynagrodzenia dla pracowników przedszkola płacone są z konta oświatowego, natomiast składki ZUS i podatek z konta ogólnego (wydatki na te cele są refundowane z konta oświatowego). Czy to prawidłowe rozwiązanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakich specjalistów należy zatrudnić w celu prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak rozliczać ruchome godziny pracy w przypadku zatrudnienia nauczyciela w przedszkolu niepublicznym na zastępstwo (w każdym tygodniu nauczyciel ma inne godziny zastępstwa)? Czy dobrym rozwiązaniem jest zawarcie z nim umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi zatrudniony w wygaszanym gimnazjum otrzymał propozycję przejścia do szkoły podstawowej na zasadzie przeniesienia służbowego. Jakie będą konsekwencje przeniesienia, a jakie rozwiązania z nim stosunku pracy z powodu wygaszenia gimnazjum – w kontekście wypłaty odpraw?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należało wyliczyć składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz zdrowia i podatek dochodowy od osób fizycznych nauczycielowi biorącemu udział w strajku? Czy podstawą do naliczenia składek na ZUS i podatku była kwota, którą powinien dostać nauczyciel, tak jakby przepracował cały miesiąc? Czy jednak podstawą do naliczenia była kwota przepracowana przez cały miesiąc i pomniejszona o odliczenie za strajk?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy legalne było zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi i na tej podstawie wypłata wynagrodzenia strajkującym pracownikom, jeśli środki na wypłaty były zagwarantowane w budżecie szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest potrącenie wynagrodzenia nauczyciela za strajk – nie w całości lecz w miesięcznych ratach?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku ze strajkiem nauczyciel „nie wypracował” ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Czy w związku z tym należało wypłacić mu gwarantowaną pensję minimalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, który brał udział w strajku, należało wypłacić wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przystąpił do strajku a niebawem po tym dostarczył zwolnienie lekarskie. Czy należało wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe za dni strajku?

czytaj więcej »

Z uwagi na to, że staż na wyższy stopień awansu zawodowego trwa 1 rok i 9 miesięcy lub 2 lata i 9 miesięcy nominalnie powinien on zostać zakończony z dniem 31 maja. Nie zawsze jednak tak będzie. Niektóre nieobecności w pracy nauczyciela powodują przedłużenie stażu, a nawet mogą skutkować jego przerwaniem. Majowym obowiązkiem dyrektora szkoły będzie więc prawidłowe ustalenie terminu zakończenia stażu nauczyciela. Sprawdź, jakie kroki w tym celu podjąć, aby nie popełnić błędu, który mógłby nieść za sobą poważne konsekwencje.

czytaj więcej »

Ustawodawca planuje kolejne zmiany – tym razem w zakresie wymogów objęcia funkcji kierowniczej. Zarówno dyrektor, jak i wicedyrektor będzie musiał legitymować się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy uzyskaną w ciągu ostatnich 5 lat pracy. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel