WYDANIE BIEŻĄCE

Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkole budzi wiele wątpliwości praktycznych,  głównie ze względu na bardzo lakoniczne uregulowania prawne. O ile bowiem konieczne jest respektowanie kryteriów socjalnych przy przyznawaniu świadczeń ulgowych, o tyle sam katalog świadczeń nie został przewidziany w przepisach. Do tego nie uregulowano procedury przyznawania tych świadczeń. Dodatkowo 4 maja 2019 r. w życie weszły nowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych beneficjentów ZFŚS, które również wymagają przystępnego omówienia. Przedstawiamy 32 pytania naszych Czytelników w zakresie ZFŚS wraz z rozwiązaniami, które możesz zastosować w codzienności szkolnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel od wielu lat choruje na schorzenia kręgosłupa. Już dwukrotnie w związku z tym schorzeniem korzystał z urlopu zdrowotnego. Czy można udzielić mu kolejnego urlopu na to samo schorzenie?

czytaj więcej »

Zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych w tzw. ustawie wdrażającej RODO objęły również system oświaty. Przede wszystkim prowadzono odrębną podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez szkoły i placówki oświatowe. Nałożono też nowe obowiązki na nauczycieli biorących udział w procesie przetwarzania danych.

czytaj więcej »

Zgodnie z zawartym w kwietniu 2019 roku porozumieniem pomiędzy przedstawicielami NSZZ Solidarność a Ministerstwem Edukacji Narodowej ma dojść do kolejnych zmian w procedurze awansu zawodowego. Mianowicie ma zostać przywrócona dotychczasowa długość stażu nauczyciela stażysty, tj. 9 miesięcy. Czy zatem nauczyciele, którzy rozpoczęli staż 1 września 2018 r., zakończyli go 31 maja 2019 r.?

czytaj więcej »

Czy szczególnie uzasadnione przypadki, na podstawie których może zostać oparta decyzja o odwołaniu nauczyciela z funkcji kierowniczej, muszą być zawsze wynikiem zawinionego zachowania tego nauczyciela? Niekoniecznie, pojawiają się bowiem również obiektywne okoliczności definitywnie wykluczające dalsze pełnienie funkcji kierowniczej. Takie wnioski można wysnuć z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt I OSK 4188/18. Szczegóły w artykule.

czytaj więcej »

W poprzedniej aktualizacji przedstawiliśmy, w jaki sposób – krok po kroku – ustalić termin zakończenia stażu. To jednak nie koniec obowiązków dyrektora szkoły związanych z awansem zawodowym. W przypadku awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego to dyrektor jest organem, który prowadzi postępowanie w sprawie awansu, w związku z czym musi zakończyć je wydaniem decyzji administracyjnej. Sprawdź, jak krok po kroku zrealizować wszystkie obowiązki związane z awansem zawodowym nauczyciela stażysty i skorzystaj z zaprezentowanej listy kontrolnej (uwzględniającej przypadki, w których postępowanie należy prowadzić na tzw. starych zasadach).

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zgodnie z prawem podejść do tematu wcześniejszych zwolnień nauczyciela z pracy w celu załatwienia spraw osobistych? O ile dla pracowników administracji i obsługi stosujemy przepisy Kodeksu pracy, o tyle czy na mocy tych samych przepisów można zwolnić nauczyciela z zajęć dydaktycznych? Jak nauczyciel ma odpracować ten czas oraz w jakiej formie mam zapewnić opiekę nad klasą? Czy zlecając innemu nauczycielowi pracę w formie płatnego doraźnego zastępstwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Kandydat przystępujący do konkursu na dyrektora szkoły musi posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela. Czy musi być to staż nieprzerwany?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel będący przewodniczącym organizacji związkowej w szkole może uczestniczyć jako przedstawiciel rady pedagogicznej w komisji konkursowej na dyrektora szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor sam dokonuje oceny pracy nauczycieli, czy powinien powołać do tego celu specjalny zespół oceniający?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor wystąpił o opinię rady rodziców na temat pracy nauczyciela (w związku z planowaną oceną jego pracy) jeszcze w trakcie stażu nauczyciela. Czy postąpił prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Wychowawca zatrudniony w zakładzie poprawczym na 24/24 etatu w internacie ma realizować dodatkowo pół etatu jako terapeuta uzależnień w zespole diagnostyczno-korekcyjnym. Czy można z nim zawrzeć kolejną umowę? Czy też należy przydzielić godziny w ramach godzin ponadwymiarowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka szkoły podstawowej złożyła wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze 35 miesięcy – od 1 września. Czy można udzielić urlopu zgodnie z wnioskiem – a więc w jednej nieprzerwanej części?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na 8-tygodniowym urlopie uzupełniającym (po urlopie macierzyńskim) może uczestniczyć w posiedzeniu i głosowaniach rady pedagogicznej (w szczególności w przypadku głosowania na członków komisji konkursowej na dyrektora szkoły)?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedszkola przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Jak przebiega weryfikacja umiejętności posługiwania się multimediami?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak będzie wyglądał skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, jeśli opiekunem stażu, dyrektorem i organem prowadzącym jest jedna osoba? Przypadek taki zaistniał w niepublicznym przedszkolu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka, która skorzystała z dofinansowania na studia podyplomowe, powinna po zakończonych studiach pewien okres przepracować w przedszkolu, czy też może bez żadnych konsekwencji zakończyć współpracę?

czytaj więcej »

Pytanie: W budynku przedszkola funkcjonuje także żłobek – jak odrębna placówka w stosunku do przedszkola. Pracownik przedszkola zatrudniony na stanowisku pomocy nauczyciela zakończył pracę w przedszkolu i już następnego dnia rozpoczął pracę w żłobku na stanowisku opiekuna dziecięcego w wymiarze pełnego etatu. Pracownik nie wykorzystał 18 dni urlopu wypoczynkowego z przedszkola. Czy ten urlop może być udzielony w żłobku? Czy w tym celu należy zawrzeć trójstronne porozumienie pomiędzy pracownikiem, przedszkolem a żłobkiem?

czytaj więcej »

Pytanie: W czerwcu będzie wypłacone świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Jego wysokość jest uzależniona od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Czy czas strajku również ma wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia urlopowego dla nauczycieli?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy traktować dni strajku nauczycieli w kontekście sporządzania zestawień czasu faktycznie przepracowanego, które są sporządzane w celu wyliczenia dodatków uzupełniających? Czy dni strajku należy traktować jako czas przepracowany czy nieprzepracowany?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy aby wypłacić odprawę pośmiertną, szkoła musi oczekiwać na uprawomocnienie się postanowienia sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku? Czy odprawę należną małoletnim dzieciom wypłacamy ich rodzicowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel poinformował kadry o założeniu działalności gospodarczej. Jakie dokumenty powinien w związku z tym złożyć – czy musi być to PIT-2?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w danym dniu miał zaplanowane 6 godzin lekcyjnych. Przez pierwsze 4 godziny strajkował (był wpisany na listę strajkową). Następnie jednak po wspomnianych 4 decyzjach uznał, że rezygnuje ze strajku, i przystąpił z własnej inicjatywy do pracy na pozostałe 2 godziny. Jak należało dokonać rozliczenia jego pensji w związku ze strajkiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny uczestniczył w strajku. Jakie informacje w związku z tym należało zawrzeć w ewidencji czasu pracy? Czy prawidłowe było wskazanie, że pracownik był w tym czasie nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych?

czytaj więcej »

Pytanie: Co należy zrobić z dokumentami, które znajdują się w aktach osobowych, choć w świetle obowiązujących przepisów nie powinny być w nich przechowywane? Czy kopie dowodu osobistego i np. aktów małżeństwa czy zgonu należy usunąć ze wszystkich posiadanych akt osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcę przeszeregować doświadczonego pracownika zatrudnionego na stanowisku sekretarza szkoły – na stanowisko referenta. Czy mogę uczynić to w drodze awansu wewnętrznego? A może należy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za porozumieniem stron i nawiązać ponownie na nowym stanowisku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica we wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego wskazała zbyt wczesną datę jego zakończenia. Czy taki wniosek należy potraktować jako rezygnację z części urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik chce skorzystać z urlopu ojcowskiego. W jakim wymiarze przysługuje ten urlop i jakie dokumenty powinien przedłożyć ubiegający się o niego pracownik

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o udzielenie kilku urlopów bezpłatnych – przypadających na kolejne 5 tygodni, z pominięciem weekendów. Czy dyrektor może udzielić w ten sposób urlopów bezpłatnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zawieszony w pełnieniu obowiązków od lutego 2018 r. do końca maja 2019 r. W czerwcu będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Czy w skład wynagrodzenia urlopowego wejdzie dodatek za wysługę lat?

czytaj więcej »

wiper-pixel